Oznámenie č. 29/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmeny Zmluvy o patentovej spolupráci a Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci v znení neskorších zmien

Čiastka 16/2003
Platnosť od 06.02.2003
Redakčná poznámka

Zmeny Zmluvy o patentovej spolupráci a Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci nadobudli platnosť 17. októbra 2002.

29

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu boli 1. októbra 2002 v Ženeve prijaté Zmeny Zmluvy o patentovej spolupráci a Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z. oznámenie č. 588/2002 Z. z.).

Zmeny Zmluvy o patentovej spolupráci a Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci nadobudli platnosť 17. októbra 2002.

Medzinárodní smlouva č. 03

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

SADZOBNÍK POPLATKOV

(platný od 17. októbra 2002)

PoplatokSuma
1. Základný poplatok: [pravidlo 15. 2 (a)]
(a) ak medzinárodná prihláška neobsahuje viac ako 30 listov 650 švajčiarskych frankov
(b) ak medzinárodná prihláška obsahuje viac ako 30 listov 650 švajčiarskych frankov plus 15 švajčiarskych frankov za každý list nad 30 listov
2. Poplatok za určenie: [pravidlo 15.2(a)]
(a) za určenia vykonané podlá pravidla 4.9(a) 140 švajčiarskych frankov za jedno určenie podlá pravidla 4.9(a), nad 5 určení sa nevyžaduje poplatok za určenie
(b) za určenia vykonané podľa pravidla 4.9(b) a potvrdené podlá pravidla 4.9(c) 140 švajčiarskych frankov za určenie
3. Manipulačný poplatok [pravidlo 57.2(a)] 233 švajčiarskych frankov

Zľavy

4. Celková suma poplatkov splatných podľa bodov 1 a 2(a) je znížená o 200 švajčiarskych frankov, ak je medzinárodná prihláška v súlade s Administratívnymi smernicami a podaná

(a) na papieri a s kópiu v elektronickej forme alebo

(b) v elektronickej forme.

5. Všetky poplatky (ak je aplikovateľná zľava podľa bodu 4) sú znížené o 75 % pre medzinárodné prihlášky podané prihlasovateľom, ktorý je fyzickou osobou a ktorý je občanom štátu alebo má sídlo v štáte, ktorého národný dôchodok na osobu je nižší ako 3 000 USD (podľa výpočtu priemerného národného dôchodku na osobu použitého Organizáciou Spojených národov na určenie ich kritérií ohodnotenia výšky príspevkov splatných v rokoch 1995, 1996, 1997); ak je niekoľko prihlasovateľov, musí toto kritérium spĺňať každý z nich.

Medzinárodná zmluva č. 03