Oznámenie č. 47/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Čiastka 18/2001
Platnosť od 09.02.2001
Redakčná poznámka

Zmena pravidla 4 nadobudla platnosť 1. januára 2000. Týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Slovenskú republiku.

47

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu boli 29. septembra 1999 v Ženeve prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien a doplnkov (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 529/1992 Zb., oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 291/1995 Z. z., oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 292/1995 Z. z. a oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 346/1998 Z. z.).

Zmena pravidla 4 nadobudla platnosť 1. januára 2000. Týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Slovenskú republiku.

ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU k Zmluve o patentovej spolupráci

PRAVIDLO 4

ŽIADOSŤ (OBSAH)

4.14.9 (bez zmeny)

4.10 Uplatnenie priority

(a) Akékoľvek vyhlásenie uvedené v článku 8(1) („Uplatnenie priority“) môže uplatňovať prioritu z jednej alebo viacerých skorších prihlášok podaných v krajine alebo v ktorejkoľvek krajine Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, alebo v krajine ktoréhokoľvek člena Svetovej obchodnej organizácie, ktorý nie je členom tohto dohovoru. Akékoľvek uplatnenie priority bude okrem pravidla 26bis.1 uvedené v žiadosti; žiadosť bude obsahovať stanovisko v tom zmysle, že sa uplatňuje priorita skoršej prihlášky a uvedie sa

(i) dátum, kedy bola skoršia prihláška podaná, dátum podania je v rámci lehoty 12 mesiacov, ktoré predchádzajú dátumu medzinárodného podania;

(ii) číslo skoršej prihlášky;

(iii) ak skoršia prihláška je národnou prihláškou, členská krajina Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo člen Svetovej obchodnej organizácie, ktorý nie je členom tohto dohovoru, v ktorých bola podaná;

(iv) ak skoršia prihláška je regionálnou prihláškou, orgán poverený udeľovaním regionálnych patentov podľa príslušnej zmluvy o regionálnom patente;

(v) ak je skoršia prihláška medzinárodnou prihláškou, prijímací úrad, v ktorom bola podaná.

(b) Navyše k obsahu požadovanému podľa odsekov (a)(iv) alebo (v):

(i) ak je skoršia prihláška regionálnou prihláškou alebo medzinárodnou prihláškou, uplatnenie priority môže uvádzať jednu alebo viaceré členské krajiny Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, pre ktoré bola skoršia prihláška podaná;

(ii) ak je skoršia prihláška regionálnou prihláškou a aspoň jedna zo zmluvných strán regionálnej patentovej zmluvy nie je členom Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva a ani členom Svetovej obchodnej organizácie, uplatnenie priority bude indikovať aspoň jednu členskú krajinu tohto dohovoru alebo krajinu, ktorá je členom Svetovej obchodnej organizácie, pre ktorú bola prihláška so skorším právom prednosti podaná.

(c) Na účely odsekov (a ) a (b) sa článok 2(vi) nepoužije.

(d) Ak 29. septembra 1999 nie sú zmenené odseky (a) a (b), ktoré nadobudnú platnosť od 1. januára 2000, v súlade s platnou národnou legislatívou určeného úradu budú sa tieto odseky uplatňovať aj po tomto dátume ďalej tak, ako sú v platnosti do 31. decembra 1999, vzhľadom na určený úrad tak dlho, pokiaľ uvedené odseky, tak ako sú zmenené, nebudú v súlade s platnou národnou legislatívou, za predpokladu, že uvedený úrad o tom upovedomí Medzinárodný úrad do 31. októbra 1999. Medzinárodný úrad urýchlene zverejní prijaté informácie vo Vestníku.

4.114.17 (bez zmeny)

SADZOBNÍK POPLATKOV

Platný od 1. januára 2000

Poplatky                                                                                      Suma

1. Základný poplatok:
[Pravidlo 15.2(a)]

(a) ak medzinárodná prihláška                                              650 švajčiarskych frankov
nemá viac ako 30 listov

(b) ak medzinárodná prihláška                                              650 švajčiarskych frankov
má viac ako 30 listov                                                                plus 15 švajčiarskych frankov
                                                                                                      za každý list nad 30 listov

2. Poplatok za určenie:
[Pravidlo 15.2(a)]

(a) za určenie vykonané                                                          140 švajčiarskych frankov
podľa pravidla 4.9(a)                                                               za jedno určenie s podmienkou,
                                                                                                     že každé určenie podľa pravidla 4.9(a)
                                                                                                     nad 8 nevyžaduje platenie poplatku za určenie

(b) za určenie vykonané                                                          140 švajčiarskych frankov za jedno určenie
podľa pravidla 4.9(b)
a potvrdené podľa pravidla 4.9(c)

3. Manipulačný poplatok:                                                        233 švajčiarskych frankov
[Pravidlo 57.2(a)]

Zľavy:

4. Celková výška poplatkov splatných podľa bodov 1 a 2(a) je znížená o 200 švajčiarskych frankov, ak je medzinárodná prihláška v súlade s ustanoveniami Administratívnych smerníc a v ich rozsahu podaná v papierovej forme spolu s kópiou v elektronickej forme.

5. Všetky splatné poplatky (tam, kde je aplikovateľná zľava podľa bodu 4) sú znížené o 75 % za medzinárodnú prihlášku podanú prihlasovateľom, ktorým je fyzická osoba a ktorý je občanom štátu alebo má sídlo v štáte, ktorého národný dôchodok na jedného obyvateľa je nižší než 3 000 USD (na základe priemerného národného dôchodku na jedného obyvateľa určeného podľa kritérií používaných Organizáciou Spojených národov na hodnotenie výšky príspevkov platných v rokoch 1995, 1996 a 1997); ak je niekoľko prihlasovateľov, musí toto kritérium spĺňať každý z nich.

Anglické znenie textu