Oznámenie č. 133/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Čiastka 40/2015
Platnosť od 11.06.2015
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. júla 2015. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2015.

133

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. septembra 2014 boli na zasadnutí Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 29/2003 Z. z., oznámenie č. 30/2003 Z. z., oznámenie č. 574/2003 Z. z., oznámenie č. 83/2004 Z. z., oznámenie č. 97/2005 Z. z., oznámenie č. 123/2006 Z. z., oznámenie č. 156/2007 Z. z., oznámenie č. 157/2007 Z. z., oznámenie č. 244/2008 Z. z., oznámenie č. 248/2008 Z. z., oznámenie č. 628/2008 Z. z., oznámenie č. 629/2008 Z. z., oznámenie č. 127/2009 Z. z., oznámenie č. 265/2010 Z. z., oznámenie č. 157/2011 Z. z., oznámenie č. 167/2012 Z. z., oznámenie č. 400/2012 Z. z. a oznámenie č. 147/2014 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. júla 2015. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2015.

K oznámeniu č. 133/2015 Z. z.

ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K ZMLUVE O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI

Pravidlo 49ter

Účinok obnovenia práva na prioritu prijímacím úradom

Obnovenie práva na prioritu určeným úradom

49ter.1 (bez zmeny)

49ter.2 Obnovenie práva na prioritu určeným úradom

(a) (bez zmeny)

(b) Žiadosť podľa odseku (a) sa musí podať:

(i) v určenom úrade v lehote jedného mesiaca od príslušnej lehoty podľa článku 22, alebo ak prihlasovateľ vyslovene požiada určený úrad podľa článku 23(2), v lehote jedného mesiaca od dátumu prijatia takej žiadosti určeným úradom.

(ii) a (iii) (bez zmeny)

(c)(h) (bez zmeny)

Pravidlo 76

Preklad prioritného dokladu

Použitie niektorých pravidiel v konaní pred zvolenými úradmi

76.176.4 (bez zmeny)

76.5 Použitie niektorých pravidiel v konaní pred zvolenými úradmi

Pravidlá 13ter.3, 20.8(c), 22.1(g), 47.1, 49, 49bis, 49ter a 51bis sa použijú za predpokladu, že

(i) (bez zmeny)

(ii) každý odkaz v uvedených pravidlách na článok 22, článok 23(2) alebo článok 24(2) sa bude považovať za odkaz na článok 39(1), článok 40(2) alebo článok 39(3);

(iii) až (v) (bez zmeny)

Pravidlo 90

Zástupcovia a spoloční zástupcovia

90.1 a 90.2 (bez zmeny)

90.3 Účinky úkonov zástupcov a spoločných zástupcov alebo úkonov voči zástupcom a spoločným zástupcom

(a) a (b) (bez zmeny)

(c) S výhradou pravidla 90bis.5 druhej vety má každý úkon spoločného zástupcu alebo jeho zástupcu, alebo úkon voči nim, účinok úkonu všetkých prihlasovateľov alebo účinok úkonu voči nim.

90.4 (bez zmeny)

90.5 Všeobecné plnomocenstvo

(a)(c) (bez zmeny)

(d) Napriek odseku (c), ak zástupca predloží akékoľvek oznámenie o späťvzatí podľa pravidla 90bis.1 až 90bis.4 prijímaciemu úradu, orgánu pre doplnkovú rešerš, orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum alebo Medzinárodnému úradu, podľa toho, o ktorý prípad ide, zašle kópiu všeobecného plnomocenstva tomuto úradu, orgánu alebo Medzinárodnému úradu.

90.6 (bez zmeny)

SADZOBNÍK POPLATKOV

PoplatkySuma
1. Poplatok za medzinárodné podanie: (pravidlo 15.2)1 330,- švajčiarskych frankov plus
15,- švajčiarskych frankov
za každý list nad 30 listov,
2. manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš: (pravidlo 45bis.2)200,- švajčiarskych frankov,
3. manipulačný poplatok: (pravidlo 57.2)200,- švajčiarskych frankov.

Zľavy

4. Poplatok za medzinárodné podanie je znížený o nasledujúcu sumu, ak je medzinárodná prihláška v súlade s administratívnymi smernicami podaná

(a) v elektronickej forme, žiadosť nie je kódovaná v znakovom formáte:100,- švajčiarskych frankov,
(b) v elektronickej forme, žiadosť je kódovaná v znakovom formáte:200,- švajčiarskych frankov,
(c) v elektronickej forme, žiadosť, opis, nároky a anotácia sú kódované v znakovom formáte:300,- švajčiarskych frankov.

5. Medzinárodný poplatok za podanie podľa bodu 1 (prípadne znížený podľa bodu 4), manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš podľa bodu 2 a manipulačný poplatok podľa bodu 3 sú znížené o 90 %, ak je medzinárodná prihláška podaná

(a) prihlasovateľom, ktorý je fyzickou osobou a ktorý je občanom a má bydlisko v štáte, uvedenom ako štát, ktorého hrubý domáci produkt na obyvateľa je nižší ako 25 000 USD (podľa údajov o priemernej hodnote hrubého domáceho produktu na obyvateľa za ostatných desať rokov uvedených v konštantných hodnotách amerického dolára v roku 2005 zverejnených Organizáciou Spojených národov) a ktorého štátni občania a obyvatelia, ktorí sú fyzickými osobami, podali menej než desať medzinárodných prihlášok za rok (na milión obyvateľov) alebo menej než 50 medzinárodných prihlášok za rok (v absolútnych číslach) podľa ostatného päťročného priemeru počtu podaní za rok zverejneného Medzinárodným úradom, alebo

(b) prihlasovateľom, či je, alebo nie je fyzickou osobou, ktorý je občanom a má bydlisko v štáte, ktorý podľa klasifikácie Organizácie Spojených národov je uvedený prinajmenšom ako rozvinutá krajina,

za predpokladu, že ak je niekoľko prihlasovateľov, musí každý z nich spĺňať kritériá stanovené v písmene (a) alebo (b). Zoznamy štátov uvedené v písmene (a) alebo (b) bude aktualizovať podľa smerníc vypracovaných Zhromaždením generálny riaditeľ prinajmenšom každých päť rokov. Kritériá stanovené v písmene (a) alebo (b) bude Zhromaždenie prehodnocovať prinajmenšom každých päť rokov.

Anglické znenie textu