123

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu boli 5. októbra 2005 prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 29/2003 Z. z., oznámenie č. 30/2003 Z. z., oznámenie č. 574/2003 Z. z., oznámenie č. 83/2004 Z. z. a oznámenie č. 97/2005 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2006. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.

K oznámeniu č. 123/2006 Z. z.

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Pravidlo 4

Žiadosť (obsah)

4.14.8 (bez zmeny)

4.9 Určenie štátov. Druhy ochrany. Národné a regionálne patenty

(a) (bez zmeny)

(b) Aj napriek odseku (a)(i), ak 5. októbra 2005 národné zákonodarstvo zmluvného štátu uvádza, že podanie medzinárodnej prihlášky, ktorá obsahuje určenie tohto štátu a uplatňuje prioritu skoršej národnej prihlášky majúcej účinok v tomto štáte, bude mať za následok, že skoršia národná prihláška prestane mať účinok s rovnakými dôsledkami ako späťvzatie skoršej národnej prihlášky, môže žiadosť, v ktorej sa uplatňuje priorita zo skoršej národnej prihlášky podanej v tomto štáte, obsahovať údaj, že sa nevykonalo určenie tohto štátu, za predpokladu, že určený úrad oznámi Medzinárodnému úradu do 5. januára 2006, že tento odsek platí vo vzťahu k určeniu tohto štátu a toto oznámenie je stále v platnosti v deň medzinárodného podania. Medzinárodný úrad okamžite zverejní prijatú informáciu v medzinárodnom vestníku.

4.104.18 (bez zmeny)

Pravidlo 13bis

Vynálezy týkajúce sa biologického materiálu

13bis.113bis.3 (bez zmeny)

13bis.4 Odkazy: lehota na predloženie údajov

(a)(c) (bez zmeny)

(d) Medzinárodný úrad oznámi prihlasovateľovi dátum prijatia každého údaja predloženého podľa odseku (a), a

(i) ak bol údaj prijatý pred dokončením technických príprav na zverejnenie, zverejní sa predložený údaj podľa odseku (a) a dátum jeho prijatia spolu s medzinárodnou prihláškou,

(ii) (bez zmeny)

13bis.513bis.7 (bez zmeny)

Pravidlo 26bis

Oprava alebo dodatočné uplatnenie priority

26bis.1 (bez zmeny)

26bis.2 Výzva na opravu nedostatkov v uplatnení priority

(a) a (b) (bez zmeny)

(c) Ak prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad vydá rozhodnutie podľa odseku (b), Medzinárodný úrad na základe žiadosti prihlasovateľa, ak ju Medzinárodný úrad dostane pred ukončením technických príprav na medzinárodné zverejnenie a po zaplatení zvláštneho poplatku, ktorého výška je stanovená v administratívnych smerniciach, zverejní spolu s medzinárodnou prihláškou oznámenie týkajúce sa uplatnenia priority, ktoré sa považuje za nevykonané. Kópia tejto žiadosti bude obsiahnutá v postúpení podľa článku 20, ak medzinárodná prihláška nebola zverejnená z dôvodov uvedených v článku 64(3).

Pravidlo 47

Postúpenie určeným úradom

47.1 Postup

(a) a (a-bis) (bez zmeny)

(a-ter) (zrušené)

(b)(e) (bez zmeny)

47.247.4 (bez zmeny)

Pravidlo 48

Medzinárodné zverejnenie

48.1 Forma a prostriedky

Medzinárodné prihlášky sa zverejnia takou formou a prostriedkami, ktoré určia administratívne smernice.

48.2 Obsah

(a) Brožúra medzinárodnej prihlášky obsahuje

(i) normalizovanú prvú stránku,

(ii) opis,

(iii) nároky,

(iv) výkresy (ak nejaké sú),

(v) s výhradou k odseku (g) medzinárodnú rešeršnú správu alebo rozhodnutie podľa článku 17(2)(a),

(vi) každé oznámenie podané podľa článku 19(1), ak Medzinárodný úrad nezistí, že oznámenie nie je v súlade s ustanoveniami pravidla 46.4,

(vii) každú žiadosť o opravu podľa tretej vety pravidla 91.1(f),

(viii) údaje týkajúce sa uloženého biologického materiálu predloženého podľa pravidla 13bis oddelene od opisu spolu s uvedením dátumu, keď Medzinárodný úrad takéto údaje prijal,

(ix) každé oznámenie týkajúce sa uplatnenia priority, ktoré sa považuje za nevykonané podľa pravidla 26bis.2(b), ktorého zverejnenie sa vyžaduje podľa pravidla 26bis.2(c),

(x) každé vyhlásenie podľa pravidla 4.17 a každú jeho opravu podľa pravidla 26ter.1, ktorú prijal Medzinárodný úrad pred uplynutím lehoty podľa pravidla 26ter.1.

(b)(e) (bez zmeny)

(f) Ak boli nároky upravené podľa článku 19, obsahuje zverejnenie medzinárodnej prihlášky celý text podaných a upravených nárokov. Uvádzať sa bude aj každé oznámenie podľa článku 19(1), ak Medzinárodný úrad nezistí, že oznámenie nie je v súlade s ustanoveniami pravidla 46.4. Uvedie sa aj dátum, keď Medzinárodný úrad upravené nároky prijal.

(g) Ak v čase dokončenia technických príprav na medzinárodné zverejnenie nie je k dispozícii medzinárodná rešeršená správa, prvá strana obsahuje údaj o tom, že správa nie je k dispozícii a že medzinárodná rešeršná správa sa zverejní zvlášť (keď bude k dispozícii) spolu s revidovanou prvou stranou.

(h) Ak v čase dokončenia technických príprav na medzinárodné zverejnenie neuplynula lehota na úpravu nárokov podľa článku 19, uvedie sa táto skutočnosť na prvej strane s tým, že v prípade úprav nárokov podľa článku 19 Medzinárodný úrad po ich prijatí zverejní celý text podaných a upravených nárokov v lehote podľa pravidla 46.1 spolu s revidovanou prvou stranou. Ak sa podalo oznámenie podľa článku 19(1), Medzinárodný úrad zverejní aj toto oznámenie, ak nezistí, že oznámenie nebolo v súlade s ustanovením pravidla 46.4.

(i) (zrušené)

48.3 Jazyky zverejnenia

(a) Ak je medzinárodná prihláška podaná v arabčine, čínštine, angličtine, francúzštine, nemčine, japončine, ruštine alebo španielčine („jazyky zverejnenia“), prihláška je zverejnená v jazyku, v ktorom bola podaná.

(b) a (c) (bez zmeny)

48.448.6 (bez zmeny)

Pravidlo 86

Vestník

86.1 Obsah

Vestník uvedený v článku 55(4) obsahuje

(i) pre každú zverejnenú medzinárodnú prihlášku údaje stanovené v administratívnych smerniciach prevzaté z titulnej stránky zverejnenej medzinárodnej prihlášky, výkres (ak nejaký je) z tejto prvej stránky a anotáciu,

(ii) sadzobník všetkých poplatkov, ktoré sa platia prijímacím úradom, Medzinárodnému úradu, orgánom pre medzinárodnú rešerš a orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum,

(iii) oznámenia, ktoré sa vyžadujú podľa Zmluvy a Vykonávacieho predpisu,

(iv) informácie od určených alebo zvolených úradov, pokiaľ Medzinárodnému úradu dôjdu, a v rozsahu, v akom mu dôjdu, o tom, či sa splnili požiadavky článku 22 alebo 39, ak ide o medzinárodné prihlášky obsahujúce určenie alebo voľbu príslušného úradu,

(v) (bez zmeny)

86.2 Jazyky. Forma a prostriedky zverejnenia. Časovanie.

(a) Vestník sa zverejní súčasne v anglickom a francúzskom jazyku. Preklady do angličtiny a francúzštiny zabezpečí Medzinárodný úrad.

(b) (bez zmeny)

(c) Formu a prostriedky, ktorými sa bude zverejňovať Vestník, stanovia administratívne smernice.

(d) Medzinárodný úrad zabezpečí, že pre každú medzinárodnú prihlášku zverejní vo Vestníku informácie podľa pravidla 86.1(i) v deň zverejnenia alebo čím skôr po dátume zverejnenia medzinárodnej prihlášky.

86.386.6 (bez zmeny)

Pravidlo 87

Výtlačky publikácií

87.1 Výtlačok publikácie na požiadanie

Medzinárodný úrad vytlačí zdarma každú zverejnenú medzinárodnú prihlášku, Vestník a každú inú publikáciu všeobecného záujmu zverejnenú Medzinárodným úradom v súvislosti so Zmluvou alebo týmto Vykonávacím predpisom orgánu pre medzinárodnú rešerš, orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum a národným úradom na základe žiadosti príslušného orgánu alebo úradu. Ďalšie detaily týkajúce sa formy a prostriedkov, ktorými sa budú publikácie zasielať, stanovia administratívne smernice.

87.2 (zrušené)

Pravidlo 91

Zjavné omyly v dokumentoch

91.1 Oprava

(a)(e) (bez zmeny)

(f) Orgán, ktorý schváli alebo zamietne nápravu, to bez odkladu oznámi prihlasovateľovi a v prípade odmietnutia uvedie dôvody. Orgán, ktorý nápravu schváli, to bez odkladu oznámi Medzinárodnému úradu. Ak došlo k odmietnutiu nápravy, Medzinárodný úrad zverejní žiadosť o nápravu spolu s medzinárodnou prihláškou na žiadosť prihlasovateľa, podanú v rozhodnom období podľa odsekov (g-bis), (g-ter) a (g-quarter), za predpokladu, že zaplatí osobitný poplatok, ktorého výšku určujú administratívne smernice. Kópia žiadosti o nápravu sa priloží k postúpeniu podľa článku 20, ak sa medzinárodná prihláška nezverejňuje na základe článku 64(3).

(g)(g-quarter) (bez zmeny)

Anglické znenie textu