292

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu boli 29. septembra 1993 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 529/1992 Zb.).

Zmeny pravidiel 4, 18, 19, 35, 54, 59, 83, 90 a 91 sa stali medzinárodnoprávne účinnými 1. januára 1994. Týmto dňom sa stali účinnými aj pre Slovenskú republiku.

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Pravidlo 4

Žiadosť (obsah)

4.1. Povinný a fakultatívny obsah; podpis

(a) (bez zmeny)

(b) Žiadosť prípadne obsahuje

(i)(iv) (bez zmeny)

(v) odkaz na základnú prihlášku alebo na základný patent

(vi) údaj o prihlasovateľovej voľbe príslušného orgánu pre medzinárodnú rešerš.

(c) a (d) (bez zmeny)

4.2.4. 14. (bez zmeny)

4.14.bis Voľba orgánu pre medzinárodnú rešerš

Ak je na medzinárodnú rešerš medzinárodnej prihlášky príslušných viacero orgánov, prihlasovateľ označí v žiadosti ten orgán, ktorý si vybral.

4.15.4.17. (bez zmeny)

Pravidlo 18

Prihlasovateľ

18.1. Trvalý pobyt (sídlo) a občianstvo

(a) S výnimkou ustanovení odsekov (b) a (c) je otázka, či prihlasovateľ má trvalý pobyt v príslušnom zmluvnom štáte, v ktorom si uplatňuje nárok, alebo či je občanom takéhoto zmluvného štátu, otázkou národného zákonodarstva a rozhoduje o nej prijímací úrad.

(b) V každom prípade

(i) vlastníctvo skutočného a fungujúceho priemyselného alebo obchodného podniku v zmluvnom štáte sa považuje za sídlo v tomto štáte a

(ii) právnická osoba konštituovaná podľa národného zákonodarstva zmluvného štátu sa považuje za občana tohto štátu.

(c) Ak sa medzinárodná prihláška podala na Medzinárodnom úrade ako na prijímacom úrade, Medzinárodný úrad požiada v prípadoch uvedených v Administratívnej smernici národný úrad zmluvného štátu alebo vykonávací úrad pre tento zmluvný štát, aby rozhodol o otázke uvedenej v odseku (a). Medzinárodný úrad informuje o tejto žiadosti prihlasovateľa. Prihlasovateľ môže predložiť svoje argumenty priamo národnému úradu. Národný úrad rozhodne o tejto otázke bezodkladne.

18.2. (zrušené)

18.3. a 18.4. (bez zmeny)

Pravidlo 19

Príslušný prijímací úrad

19.1. Kde sa podávajú prihlášky

(a) S výnimkou ustanovenia odseku (b) sa medzinárodná prihláška podáva podľa voľby prihlasovateľa

(i) na národnom úrade zmluvného štátu, v ktorom má prihlasovateľ trvalý pobyt, resp. na úrade činnom pre taký štát,

(ii) na národnom úrade zmluvného štátu, ktorého je prihlasovateľ občanom, resp. na vykonávacom úrade pre tento štát,

(iii) na Medzinárodnom úrade bez ohľadu na zmluvný štát, v ktorom má prihlasovateľ pobyt alebo ktorého je občanom.

(b) a (c) (bez zmeny)

19.2. Dvaja a viacerí prihlasovatelia

Ak sú dvaja a viacerí prihlasovatelia,

(i) požiadavky pravidla 19.1. sa považujú za splnené, ak národný úrad, na ktorom sa medzinárodná prihláška podala, je národným úradom zmluvného štátu alebo úradom činným pre taký zmluvný štát, v ktorom má aspoň jeden z prihlasovateľov trvalý pobyt alebo ktorého je občanom,

(ii) medzinárodnú prihlášku možno podať na Medzinárodnom úrade podľa pravidla 19.1. (a) (iii), ak má aspoň jeden z prihlasovateľov trvalý pobyt v zmluvnom štáte alebo je občanom zmluvného štátu.

19.3. (bez zmeny)

19.4. Odovzdanie medzinárodnej prihlášky Medzinárodnému úradu ako prijímaciemu úradu

(a) V prípade, keď medzinárodnú prihlášku podal na národnom úrade, ktorý vykonáva funkciu prijímacieho úradu podľa Zmluvy, prihlasovateľ, ktorý má pobyt v zmluvnom štáte alebo je občanom tohto štátu, ale tento národný úrad nie je príslušným úradom podľa pravidla 19.1. alebo podľa pravidla 19.2. na jej prijatie, považuje sa táto medzinárodná prihláška s výhradou odseku (b) za prijatú týmto úradom v zastúpení Medzinárodného úradu, ktorý vykonáva funkciu prijímacieho úradu podľa pravidla 19.1. (a) (iii).

(b) V prípade, keď podľa odseku (a) medzinárodnú prihlášku prijal národný úrad v zastúpení Medzinárodného úradu, ktorý vykonáva funkciu prijímacieho úradu podľa pravidla 19.1. (a) (iii), odovzdá ju národný úrad bezodkladne, ak tomu nebránia predpisy týkajúce sa národnej bezpečnosti, Medzinárodnému úradu. Národný úrad môže požadovať za toto odovzdanie zaplatenie poplatku vo svoj prospech, ktorý sa rovná odovzdávaciemu poplatku určenému úradom podľa pravidla 14.

Takto odoslaná medzinárodná prihláška sa považuje za prijatú Medzinárodným úradom, ktorý vykonáva funkciu prijímacieho úradu podľa pravidla 19.1. (a) (iii), dňom, keď ju prijal národný úrad.

Pravidlo 35

Orgán príslušný na medzinárodnú rešerš

35.1. a 35.2. (bez zmeny)

35.3. V prípade, keď je Medzinárodný úrad prijímacím úradom podľa pravidla 19.1. (a) (iii)

(a) Ak sa medzinárodná prihláška podala na Medzinárodnom úrade ako na prijímacom úrade podľa pravidla 19.1. (a) (iii), je na medzinárodnú rešerš tejto medzinárodnej prihlášky príslušný orgán pre medzinárodnú rešerš, ktorý by bol príslušný, keby sa bola táto medzinárodná prihláška podala na prijímacom úrade príslušnom podľa pravidla 19.1. (a) (i) alebo (ii), (b) alebo (c) alebo podľa pravidla 19.2. (i).

(b) Ak sú dva alebo viaceré orgány pre medzinárodnú rešerš príslušné podľa odseku (a), voľba sa ponechá na prihlasovateľa.

(c) Pravidlá 35.1. a 35.2. sa nepoužijú v prípade, keď Medzinárodný úrad je prijímacím úradom podľa pravidla 19.1. (a) (iii).

Pravidlo 54

Prihlasovateľ oprávnený na podanie návrhu

54.1. Trvalý pobyt (sídlo) a občianstvo

(a) S výnimkou ustanovenia odseku (b) pobyt alebo občianstvo prihlasovateľa sa na účely článku 31 (2) Zmluvy určí podľa pravidla 18.1. (a) a (b).

(b) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum požiada v prípadoch uvedených v Administratívnej smernici prijímací úrad, alebo ak sa medzinárodná prihláška podala na Medzinárodnom úrade ako na prijímacom úrade, národný úrad zmluvného štátu alebo úrad činný pre tento zmluvný štát, aby rozhodol o otázke, či má prihlasovateľ trvalý pobyt alebo sídlo v zmluvnom štáte, v ktorom si uplatňuje nárok, alebo či je občanom takého zmluvného štátu. Orgán pre nedzinárodný predbežný prieskum informuje prihlasovateľa o každej takejto žiadosti. Prihlasovateľ môže predložiť svoje argumenty priamo úradu, ktorého sa to týka. Úrad rozhodne o tejto otázke bezodkladne.

54.2. (bez zmeny)

54.3. Medzinárodné prihlášky podané na Medzinárodnom úrade ako na prijímacom úrade

Ak sa medzinárodná prihláška podala na Medzinárodnom úrade ako na prijímacom úrade podľa pravidla 19.1. (a) (iii), považuje sa Medzinárodný úrad na účely článku 31 (2) Zmluvy za úrad činný pre zmluvný štát, v ktorom má prihlasovateľ pobyt alebo ktorého je občanom.

54.4. (bez zmeny)

Pravidlo 59

Orgán príslušný na medzinárodný predbežný prieskum

59.1. Návrhy podľa článku 31 (2) (a) Zmluvy

(a) Pri návrhoch podľa článku 31 (2) (a) Zmluvy musí každý prijímací úrad zmluvného štátu viazaný ustanoveniami hlavy II Zmluvy alebo úrad činný pre tento zmluvný štát v súlade s podmienkami príslušnej dohody podľa článku 32 (2) a (3) Zmluvy Medzinárodnému úradu oznámiť, ktorý orgán pre medzinárodný predbežný prieskum je príslušný na vykonanie medzinárodného predbežného prieskumu medzinárodných prihlášok, ktoré sa na ňom podali. Medzinárodný úrad túto informáciu bezodkladne zverejní. Ak je na medzinárodný predbežný prieskum príslušných niekoľko orgánov, platí mutatis mutandis pravidlo 35.2.

(b) Ak sa medzinárodná prihláška podala na Medzinárodnom úrade ako na prijímacom úrade podľa pravidla 19.1. (a) (iii), platí mutatis mutandis pravidlo 35.3. (a) a (b). Odsek (a) tohto pravidla sa nepoužije v prípade, keď Medzinárodný úrad je príjímacím úradom podľa pravidla 19.1. (a) (iii).

59.2. (bez zmeny)

Pravidlo 83

Právo vystupovať pred medzinárodnými orgánmi

83.1. (bez zmeny)

83.1.bis Prípad, keď Medzinárodný úrad je prijímacím úradom

(a) Každá osoba, ktorá má právo vystupovať pred národným úradom zmluvného štátu alebo pred úradom činným pre tento štát, v ktorom má prihlasovateľ, alebo ak je prihlasovateľov viac, aspoň jeden z týchto prihlasovateľov, trvalý pobyt alebo sídlo alebo je jeho občanom, je oprávnená vystupovať, ak ide o medzinárodnú prihlášku, pred Medzinárodným úradom, ktorý vykonáva funkciu prijímacieho úradu podľa pravidla 19.1. (a) (iii).

(b) Každá osoba, ktorá má právo vystupovať pred Medzinárodným úradom, ktorý vykonáva funkciu prijímacieho úradu, je oprávnená, ak ide o medzinárodnú prihlášku, vystupovať pred Medzinárodným úradom, ktorý vykonáva všetky jeho ďalšie funkcie, pred príslušným orgánom pre medzinárodnú rešerš a pred príslušným orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum.

83.2. (bez zmeny)

Pravidlo 90

Zástupcovia a spoloční zástupcovia

90.1. Ustanovenie zástupcu

(a) Osobu, ktorá má právo vystupovať pred národným úradom, na ktorom sa podala medzinárodná prihláška, alebo ak sa medzinárodná prihláška podala na Medzinárodnom úrade, osobu, ktorá má právo vystupovať, ak ide o medzinárodnú prihlášku, pred Medzinárodným úradom, ktorý vykonáva funkciu prijímacieho úradu, môže prihlasovateľ ustanoviť za svojho zástupcu na zastupovanie pred prijímacím úradom, pred Medzinárodným úradom, pred príslušným orgánom pre medzinárodnú rešerš a pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum.

(b) a (c) (bez zmeny)

(d) Zástupca ustanovený podľa odseku (a) môže, ak nie je v ustanovujúcom dokumente uvedené niečo iné, určiť jedného alebo niekoľkých ďalších zástupcov, aby zastupovali prihlasovateľa ako zástupcovia prihlasovateľa

(i) pred prijímacím úradom, pred Medzinárodným úradom, pred príslušným orgánom pre medzinárodnú rešerš a pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum s podmienkou, že každá takto ustanovená osoba ako ďalší zástupca má právo vystupovať pred národným úradom, na ktorom sa podala medzinárodná prihláška, alebo ak ide o medzinárodnú prihlášku, pred Medzinárodným úradom, ktorý vykonáva funkciu prijímacieho úradu, podľa toho, o ktorý prípad ide,

(ii) (bez zmeny)

90.2.90.6. (bez zmeny)

Pravidlo 91

Zjavné chyby v dokladoch

91.1. Oprava

(a)(d) (bez zmeny)

(e) Žiadna oprava sa nevykoná bez výslovného oprávnenia

(i) a (ii) (bez zmeny)

(iii) orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, ak ide o chyby v ktorejkoľvek časti medzinárodnej prihlášky, okrem žiadosti, alebo v ktorejkoľvek písomnosti predloženej tomuto orgánu

(iv) (bez zmeny)

(f)(g-quater) (bez zmeny)

Anglické znenie textu