30

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu boli 1. októbra 2002 v Ženeve prijaté Zmeny Zmluvy o patentovej spolupráci a Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 588/2002 Z. z.).

Zmeny Zmluvy o patentovej spolupráci a Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci nadobudli platnosť 1. januára 2003.

K oznámeniu č. 30/2003 Z. z.

Zmeny1) Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Pravidlo 12

Jazyk medzinárodnej prihlášky a preklad na účely medzinárodnej rešerše a medzinárodného zverejnenia

12.1 Prípustné jazyky pri podaní medzinárodnej prihlášky

(a) a (b) (bez zmeny)

(c) Napriek odseku (a) sa žiadosť podáva v akomkoľvek jazyku zverejnenia, ktorý pripúšťa prijímací úrad na účely tohto odseku.

(d) (bez zmeny)

12.2 Jazyk zmien v medzinárodných prihláškach

(a) (bez zmeny)

(b) Akákoľvek oprava zrejmej chyby podľa pravidla 91.1 v medzinárodnej prihláške je v jazyku, v ktorom je podaná prihláška, za predpokladu, že:

(i) ak sa vyžaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 12.3(a), 12.(4) alebo 55.2(a), opravy, ktoré odkazujú na pravidlo 91.1(e)(ii) a (iii), sa podajú v obidvoch jazykoch, v jazyku prihlášky a v jazyku prekladu;

(ii) (bez zmeny)

(c) (bez zmeny)

12.3 Preklad na účely medzinárodnej rešerše

(a)(d) (bez zmeny)

(e) Predloženie prekladu po uplynutí lehoty podľa odseku (a) môže prijímací úrad spoplatniť za neskoré predloženie vo svoj prospech, pričom sa jeho výška rovná 50 % základného poplatku uvedeného v bode 1(a) sadzobníka poplatkov.

12.4 Preklad na účely medzinárodného zverejnenia

(a) Ak jazyk, v ktorom je podaná medzinárodná prihláška, nie je jazykom zverejnenia a preklad sa nevyžiadal podľa pravidla 12.3(a), prihlasovateľ musí prijímaciemu úradu zaslať preklad medzinárodnej prihlášky v akomkoľvek jazyku zverejnenia, ktorý pripúšťa na účely tohto odseku, v rámci 14 mesiacov od dátumu prednosti.

(b) Odsek (a) sa neaplikuje na žiadosť ani na časť výpisu sekvencií opisu.

(c) Ak prihlasovateľ nepredložil v rámci lehoty uvedenej v odseku (a) požadovaný preklad podľa tohto odseku, prijímací úrad vyzve prihlasovateľa, aby zaslal požadovaný preklad a zaplatil, kde sa to vyžaduje, poplatok za neskoré predloženie, ktorý sa vyžaduje podľa odseku (e) v rámci lehoty 16 mesiacov od práva prednosti. Akýkoľvek preklad prijatý prijímacím úradom pred zaslaním výzvy úradu podľa predchádzajúcej vety sa považuje za prijatý pred uplynutím lehoty podľa odseku (a).

(d) Ak prihlasovateľ nepredložil v rámci lehoty podľa odseku (c) požadovaný preklad a nezaplatil požadovaný poplatok, medzinárodná prihláška sa považuje za späťvzatú, čo prijímací úrad aj vyhlási. Preklad a poplatok prijaté prijímacím úradom pred vykonaním vyhlásenia úradu podľa predchádzajúcej vety a pred uplynutím 17 mesiacov od dátumu práva prednosti sa považujú za predložené pred uplynutím tejto lehoty.

(e) Predloženie prekladu po uplynutí lehoty podľa odseku (a) môže prijímací úrad spoplatniť za neskoré predloženie vo výške 50 % základného poplatku uvedeného v bode 1(a) sadzobníka poplatkov vo svoj prospech.

Pravidlo 22

Odovzdanie archívnej kópie a prekladu

22.1 Postup

(a)(g) (bez zmeny)

(h) Ak je medzinárodná prihláška zverejnená v jazyku prekladu predloženého podľa pravidla 12.3 alebo 12.4, prijímací úrad musí zaslať tento preklad Medzinárodnému úradu spolu s archívnou kópiou podľa odseku (a) alebo ihneď po prijatí prekladu, ak prijímací úrad už zaslal archívnu kópiu Medzinárodnému úradu podľa tohto odseku.

22.2 (zvyšok vymazaný)

22.3 (bez zmeny)

Pravidlo 26

Preskúmanie a oprava niektorých častí medzinárodnej prihlášky prijímacím úradom

26.1 a 26.2 (bez zmeny)

26.3 Preskúmanie požiadaviek na vonkajšiu úpravu podľa článku 14(1)(a)(v)

(a) (bez zmeny)

(b) Ak je medzinárodná prihláška podaná v jazyku, ktorý nie je jazykom zverejnenia, prijímací úrad preskúma:

(i) (bez zmeny)

(ii) každý preklad predložený podľa pravidla 12.3 alebo 12.4 a výkresy v súlade s požiadavkami na vonkajšiu úpravu podľa pravidla 11 iba v rozsahu nutnom na účely primeranej jednotnosti medzinárodného zverejnenia.

26.3bis26.6 (bez zmeny)

Pravidlo 29

Medzinárodné prihlášky alebo určenia, ktoré sa považujú za späťvzaté

29.1 Zistenie prijímacím úradom

(a) Ak prijímací úrad vyhlási podľa článku 14(1)(b) a pravidla 26.5, že nebola vykonaná oprava zrejmých chýb, alebo podľa článku 14(3)(a), že neboli zaplatené predpísané poplatky podľa pravidla 27.1(a), alebo podľa článku 14.4, že sa neskoro zistil nesúlad s požiadavkami uvedenými v bodoch (i) až (iii) článku 11(1), alebo podľa pravidla 12.3(d) alebo 12.4(d), že nebol predložený požadovaný preklad, alebo ak sa to vyžaduje, zaplatený poplatok za neskoré predloženie, alebo podľa pravidla 92.4(g)(i), že nebol predložený originál dokumentov, takáto medzinárodná prihláška sa považuje za späťvzatú.

(i)(iv) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

29.2 (zvyšok vymazaný)

29.3 a 29.4 (bez zmeny)

Pravidlo 48

Medzinárodné zverejnenie

48.1 a 48.2 (bez zmeny)

48.3 Jazyky zverejnenia

(a) (bez zmeny)

(b) Ak nie je medzinárodná prihláška podaná v jazyku zverejnenia a podľa pravidla 12.3 alebo 12.4 bol predložený preklad v jazyku zverejnenia, prihláška sa zverejní v jazyku prekladu.

(c) (bez zmeny)

48.448.6 (bez zmeny)

Pravidlo 49

Vyhotovenie, preklad a poplatky podľa článku 22

49.149.5 (bez zmeny)

49.6 Uvedenie do predošlého stavu, ak boli zmeškané úkony podľa článku 22.

(a) Ak medzinárodná prihláška stratila účinok stanovený v článku 11(3), pretože prihlasovateľ zmeškal príslušnú lehotu na vykonanie úkonov podľa článku 22, určený úrad na základe žiadosti prihlasovateľa a s výhradou odsekov (b) až (e) tohto pravidla navráti práva prihlasovateľovi tejto medzinárodnej prihlášky, ak zistí, že akékoľvek zmeškanie stanovenej lehoty bolo neúmyselné, alebo ak podľa stanoviska určeného úradu došlo k zmeškaniu stanovenej lehoty aj napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali dané okolnosti.

(b) Žiadosť podľa odseku (a) sa zašle určenému úradu a úkony podľa článku 22 sa vykonajú v rámci týchto lehôt podľa toho, ktorá uplynie skôr:

(i) dva mesiace od dátumu odstránenia príčiny zmeškania príslušnej lehoty podľa článku 22; alebo

(ii) 12 mesiacov od dátumu uplynutia príslušnej lehoty podľa článku 22;

za predpokladu, že prihlasovateľ môže zaslať žiadosť v ktorejkoľvek neskoršej lehote, ak to dovoľuje národný zákon príslušného určeného úradu.

(c) V žiadosti podľa odseku (a) sa uvedú dôvody zmeškania stanovenej lehoty podľa článku 22.

(d) Národný zákon platný pre určený úrad môže vyžadovať:

(i) zaplatenie poplatku za žiadosť podľa odseku (a);

(ii) vyhlásenie alebo predloženie iného dôkazu na podporu dôvodu uvedeného v odseku (a).

(e) Určený úrad neodmietne žiadosť podľa odseku (c) bez toho, aby prihlasovateľovi nedal možnosť vyjadriť sa k zamýšľanému odmietnutiu v primeranej lehote v závislosti od okolností.

(f) Ak k 1. októbru 2002 odseky (a) až (e) nie sú v súlade s platným národným zákonom, nebudú sa vzhľadom na určený úrad uplatňovať dovtedy, kým nebudú v súlade s týmto zákonom, za predpokladu, že uvedený úrad bude o tom informovať Medzinárodný úrad do 1. januára 2003. Medzinárodný úrad prijatú informáciu okamžite zverejní vo vestníku.

Anglické znenie textu

Poznámky pod čiarou

1) Uvedený text reprodukuje zmenu každého pravidla tak, ako sa zmenilo. Ak odsek alebo položka pravidla neboli zmenené, uvádza sa označenie (bez zmeny).