Oznámenie č. 180/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien

Platnosť od 22.06.2018
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. júla 2018. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2018.

OBSAH

180

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. októbra 2017 boli na zasadnutí Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 29/2003 Z. z., oznámenie č. 30/2003 Z. z., oznámenie č. 574/2003 Z. z., oznámenie č. 83/2004 Z. z., oznámenie č. 97/2005 Z. z., oznámenie č. 123/2006 Z. z., oznámenie č. 156/2007 Z. z., oznámenie č. 157/2007 Z. z., oznámenie č. 244/2008 Z. z., oznámenie č. 248/2008 Z. z., oznámenie č. 628/2008 Z. z., oznámenie č. 629/2008 Z. z., oznámenie č. 127/2009 Z. z., oznámenie č. 265/2010 Z. z., oznámenie č. 157/2011 Z. z., oznámenie č. 167/2012 Z. z., oznámenie č. 400/2012 Z. z., oznámenie č. 147/2014 Z. z., oznámenie č. 133/2015 Z. z., oznámenie č. 154/2016 Z. z., oznámenie č. 169/2016 Z. z. a oznámenie č. 78/2017 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. júla 2018. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2018.


ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K ZMLUVE O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI

Pravidlo 4

Žiadosť (obsah)

4.1 Povinný a fakultatívny obsah; podpis

(a) (bez zmeny)

(b) Žiadosť prípadne obsahuje:

(i) uplatnenie priority, alebo

(ii) odkaz na skoršiu rešerš podľa pravidla 4.12(i) a 12bis.1(b) a (d),

(iii) odkaz na základnú prihlášku alebo základný patent,

(iv) údaj o prihlasovateľovej voľbe príslušného orgánu pre medzinárodnú rešerš.

(c) a (d) (bez zmeny)

4.2 až 4.19 (bez zmeny)

Pravidlo 41

Vzatie výsledkov skoršej rešerše a zatriedenia do úvahy

41.1 (bez zmeny)

41.2 Vzatie výsledkov skoršej rešerše a zatriedenia do úvahy v iných prípadoch

(a) (bez zmeny)

(b) Ak prijímací úrad zaslal orgánu pre medzinárodnú rešerš kópiu výsledkov akejkoľvek skoršej rešerše alebo akéhokoľvek skoršieho zatriedenia podľa pravidla 23bis.2(a) alebo (c) alebo ak je takáto kópia dostupná orgánu pre medzinárodnú rešerš vo forme a spôsobom preň prijateľným, napríklad z digitálnej knižnice, orgán pre medzinárodnú rešerš môže vziať do úvahy tieto výsledky pri vypracovaní medzinárodnej rešerše.

SADZOBNÍK POPLATKOV

PoplatkySuma
1. až 3. (bez zmeny)(bez zmeny)

Zľavy

4. (bez zmeny)

5. Medzinárodný poplatok za podanie podľa bodu 1 (prípadne znížený podľa bodu 4), manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš podľa bodu 2 a manipulačný poplatok podľa bodu 3 sú znížené o 90 %, ak je medzinárodná prihláška podaná

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

za predpokladu, že v čase podania medzinárodnej prihlášky neexistujú žiadni majitelia medzinárodnej prihlášky, ktorí by nespĺňali kritériá uvedené v písmene (a) alebo (b) a za predpokladu, že ak je niekoľko prihlasovateľov, musí každý z nich spĺňať kritériá stanovené v písmene (a) alebo (b). Zoznamy štátov uvedené v písmene (a) a (b)3 bude aktualizovať, podľa smerníc vypracovaných Zhromaždením, generálny riaditeľ prinajmenšom každých päť rokov. Kritériá stanovené v písmenách (a) a (b)3 bude Zhromaždenie revidovať najmenej každých päť rokov.

3 Poznámka editora: Prvé zo štátov boli zverejnené vo Vestníku 12. februára 2015, str. 32 (pozri www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html)