244

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu boli v Ženeve 3. októbra 2007 prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 29/2003 Z. z., oznámenie č. 30/2003 Z. z., oznámenie č. 574/2003 Z. z., oznámenie č. 83/2004 Z. z., oznámenie č. 97/2005 Z. z., oznámenie č. 123/2006 Z. z., oznámenie č. 156/2007 Z. z. a oznámenie č. 157/2007 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. júla 2008. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.

K oznámeniu č. 244/2008 Z. z.

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Pravidlo 4

Žiadosť (obsah)

4.1 Povinný a fakultatívny obsah; podpis

(a) (bez zmeny)

(b) Žiadosť prípadne obsahuje:

(i) (bez zmeny)

(ii) údaje týkajúce sa skoršej rešerše podľa pravidla 4.12(i) a 12bis.1(c) a (f),

(iii) a (iv) (bez zmeny)

(c) Žiadosť môže obsahovať:

(i)(iv) (bez zmeny)

(v) žiadosť o obnovenie práva na prioritu,

(vi) vyhlásenie podľa pravidla 4.12(ii).

(d) (bez zmeny)

4.24.10 (bez zmeny)

4.11 Odkaz na pokračovanie alebo čiastkové pokračovanie, alebo základnú prihlášku, alebo udelenie

(a) Ak

(i) prihlasovateľ zamýšľa označiť podľa pravidla 49bis.1(a) alebo (b), že si praje, aby medzinárodná prihláška bola spracovaná v každom určenom štáte ako prihláška dodatkového patentu, dodatkového osvedčenia, dodatkového autorského osvedčenia na vynález alebo dodatkového osvedčenia na úžitkový vzor, alebo

(ii) prihlasovateľ zamýšľa označiť podľa pravidla 49bis.1(d), že si želá, aby medzinárodná prihláška bola spracovaná v každom určenom štáte ako prihláška, ktorá je pokračovaním alebo čiastkovým pokračovaním skoršej prihlášky,

musí to uviesť v žiadosti a identifikovať relevantnú základnú prihlášku alebo základný patent alebo iné základné udelenie.

(b) Zahrnutie označenia do žiadosti podľa odseku (a) nemá vplyv na použitie pravidla 4.9.

4.12 Vzatie výsledkov skoršej rešerše do úvahy

Ak si prihlasovateľ želá, aby orgán pre medzinárodnú rešerš pri vykonávaní medzinárodnej rešerše vzal do úvahy výsledky skoršej medzinárodnej rešerše, typ medzinárodnej rešerše alebo národnej rešerše vykonanej tým istým alebo iným orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo národným úradom („skoršia rešerš“),

(i) musí to v žiadosti uviesť a špecifikovať príslušný orgán alebo úrad a prihlášku, na ktorú sa skoršia rešerš vykonala,

(ii) žiadosť môže obsahovať vyhlásenie, ak sa vyžaduje na tento účel, že ide o tú istú prihlášku alebo v podstate o tú istú prihlášku, na ktorú bola vykonaná skoršia rešerš, alebo že medzinárodná prihláška je tá istá alebo v podstate tá istá ako skoršia prihláška s výnimkou, že bola podaná v inom jazyku.

4.13 a 4.14 (zostáva zrušené)

4.14bis4.19 (bez zmeny)

Pravidlo 12bis

Kópia výsledkov skoršej rešerše a skoršej prihlášky, preklad

12bis.1 Kópia výsledkov skoršej rešerše a skoršej prihlášky; preklad

(a) Ak prihlasovateľ požiadal podľa pravidla 4.12 orgán pre medzinárodnú rešerš, aby vzal do úvahy výsledky skoršej rešerše vykonanej ním samým alebo iným orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo národným úradom, prihlasovateľ musí s výnimkou odsekov (c) až (f) predložiť prijímaciemu úradu spolu s medzinárodnou prihláškou kópiu výsledkov skoršej rešerše v akejkoľvek forme (napríklad vo forme rešeršnej správy, zoznamu citovaného známeho stavu techniky alebo správy o prieskume), ktoré vykonal príslušný orgán alebo úrad.

(b) Orgán pre medzinárodnú rešerš môže s výnimkou odsekov (c) až (f) vyzvať prihlasovateľa, aby mu v lehote primeranej okolnostiam predložil:

(i) kópiu príslušnej skoršej prihlášky,

(ii) ak je skoršia prihláška v jazyku, ktorý orgán pre medzinárodnú rešerš neakceptuje, preklad skoršej prihlášky do jazyka, ktorý tento orgán akceptuje,

(iii) ak výsledky skoršej rešerše sú v jazyku, ktorý orgán pre medzinárodnú rešerš neakceptuje, preklad týchto výsledkov do jazyka, ktorý tento orgán akceptuje,

(iv) kópiu každého dokumentu citovaného vo výsledkoch skoršej rešerše.

(c) Ak skoršiu rešerš vykonal ten istý úrad, ktorý koná ako prijímací úrad, prihlasovateľ môže miesto predloženia kópií uvedených v odsekoch (a) až (b)(i) a (iv) uviesť, že si želá, aby ich prijímací úrad pripravil a zaslal orgánu pre medzinárodnú rešerš. Takáto požiadavka sa musí urobiť v žiadosti a môže byť spoplatnená v prospech prijímacieho úradu.

(d) Ak skoršiu rešerš vykonal orgán pre medzinárodnú rešerš alebo ten istý úrad, ktorý koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš, nevyžaduje sa, aby sa kópie alebo preklad podľa odsekov (a) a (b) predložili v zmysle uvedených odsekov.

(e) Ak žiadosť obsahuje vyhlásenie podľa pravidla 4.12(ii), že medzinárodná prihláška je tá istá alebo v podstate tá istá ako skoršia prihláška, na ktorú bola vykonaná skoršia rešerš, alebo že medzinárodná prihláška je tá istá alebo v podstate tá istá ako skoršia prihláška s výnimkou, že bola podaná v inom jazyku, nevyžaduje sa, aby sa kópia alebo preklad podľa odsekov (b)(i) a (ii) predložili v zmysle uvedených odsekov.

(f) Ak je kópia alebo preklad podľa odsekov (a) a (b) k dispozícii orgánu pre medzinárodnú rešerš vo forme a spôsobom pre neho prijateľným, napríklad prostredníctvom digitálnej knižnice alebo vo forme prioritného dokladu a prihlasovateľ to uvedie v žiadosti, nevyžaduje sa predloženie kópie alebo prekladu podľa týchto odsekov.

Pravidlo 16

Rešeršný poplatok

16.1 a 16.2 (bez zmeny)

16.3 Čiastočné vrátenie poplatku

Ak orgán pre medzinárodnú rešerš vzal podľa pravidla 41.1 do úvahy výsledky skoršej rešerše pri vykonávaní medzinárodnej rešerše, tento orgán musí vo vzťahu k medzinárodnej prihláške vrátiť zaplatený rešeršný poplatok v takom rozsahu a za podmienok uvedených v dohode podľa článku 16(3)(b).

Pravidlo 26bis

Oprava alebo dodatočné uplatnenie priority

26bis.1 a 26bis.2 (bez zmeny)

26bis.3 Obnovenie práva na prioritu prijímacím úradom

(a)(c) (bez zmeny)

(d) Predloženie žiadosti podľa odseku (a) môže prijímací úrad podriadiť vo svoj prospech poplatku za žiadosť o obnovenie, ktorý je splatný v lehote podľa odseku (e). Výšku poplatku, ak nejaký je, musí stanoviť prijímací úrad. Lehota na zaplatenie poplatku sa môže predĺžiť podľa vôle prijímacieho úradu najviac o dva mesiace od uplynutia lehoty podľa odseku (e).

(e)(j) (bez zmeny)

Pravidlo 29

Medzinárodné prihlášky považované za späťvzaté

29.1 Zistenie prijímacieho úradu

Ak prijímací úrad vydá uznesenie, podľa článku 14(1)(b) a pravidla 26.5 (opomenutie opravy určitých nedostatkov) alebo podľa článku 14(3)(a) [nezaplatenie poplatkov podľa pravidla 27.1(a)], alebo podľa článku 14(4) [neskoršie zistenie, že neboli splnené požiadavky podľa bodov (i) až (iii) článku 11(1)], alebo podľa pravidla 12.3(d) alebo 12.4(d) (nepredloženie požadovaného prekladu alebo prípadne nezaplatenie poplatku za neskoré predloženie), alebo podľa pravidla 92.4(g)(i) (nepredloženie originálu dokumentu), taká medzinárodná prihláška sa považuje za späťvzatú:

(i)(ii) (bez zmeny)

(iv) nebude sa od medzinárodného úradu vyžadovať, aby zaslal prihlasovateľovi oznámenie o prijatí archívnej kópie,

(v) medzinárodné zverejnenie medzinárodnej prihlášky sa neuskutoční, ak medzinárodný úrad prijal oznámenie o uvedenom vyhlásení zaslané prijímacím úradom pred ukončením technických príprav na medzinárodné zverejnenie.

29.2 (zostáva zrušené)

29.3 a 29.4 (bez zmeny)

Pravidlo 41

Vzatie výsledkov skoršej rešerše do úvahy

41.1 Vzatie výsledkov skoršej rešerše do úvahy

Ak prihlasovateľ požiadal podľa pravidla 4.12 orgán pre medzinárodnú rešerš, aby vzal do úvahy výsledky skoršej rešerše a vyhovel pravidlu 12bis.1, a:

(i) skoršia rešerš bola vykonaná tým istým orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo tým istým úradom, ktorý koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš, orgán pre medzinárodnú rešerš musí, pokiaľ je to možné, vziať do úvahy tieto výsledky pri vykonávaní medzinárodnej rešerše,

(ii) skoršia rešerš, ktorá bola vykonaná iným orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo iným úradom než takým, ktorý koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš, orgán pre medzinárodnú rešerš môže vziať tieto výsledky do úvahy pri vykonávaní medzinárodnej rešerše.

Anglické znenie textu