Oznámenie č. 574/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Čiastka 234/2003
Platnosť od 24.12.2003
Redakčná poznámka

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci nadobudli platnosť 1. januára 2004.

OBSAH

574

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu boli 1. októbra 2002 v Ženeve prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 588/2002 Z. z., oznámenie č. 30/2003 Z. z.).

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci nadobudnú platnosť 1. januára 2004 a pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň.

K oznámeniu č. 574/2003 Z. z.

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Pravidlo 4

Žiadosť (obsah)

4.1 Povinný a fakultatívny obsah; podpis

(a) Žiadosť musí obsahovať

(i)(iii) (bez zmeny)

(iv) údaje týkajúce sa vynálezcu, ak národné zákonodarstvo aspoň jedného z určených štátov požaduje, aby sa meno vynálezcu uviedlo pri podaní národnej prihlášky.

(b) Žiadosť prípadne obsahuje

(i) a (ii) (bez zmeny)

(iii) odkaz na základnú prihlášku alebo základný patent

(iv) údaj o prihlasovateľovej voľbe príslušného orgánu pre medzinárodnú rešerš.

(c) a (d) (bez zmeny)

4.24.4 (bez zmeny)

4.5 Prihlasovateľ

(a) Žiadosť musí uvádzať

(i) meno

(ii) adresu a

(iii) štátnu príslušnosť a sídlo prihlasovateľa alebo každého prihlasovateľa, ak ich je viac.

(b)(e) (bez zmeny)

4.64.8 (bez zmeny)

4.9 Určenie štátov; druhy ochrany; národné a regionálne patenty

(a) Podanie žiadosti založí:

(i) určenie všetkých zmluvných štátov, ktoré sú viazané zmluvou ku dňu medzinárodného podania;

(ii) údaj, že medzinárodná prihláška, ak ide o každý určený štát, ktorý uplatňuje články 43 a 44, je na udelenie každého druhu ochrany, ktorý je dostupný určením tohto štátu;

(iii) údaj, že medzinárodná prihláška, ak ide o každý určený štát, v ktorom sa uplatňuje článok 45(1), je na udelenie regionálneho patentu, a tiež národného patentu, ak sa neuplatňuje článok 45(2).

(b) Bez ohľadu na odsek (a)(i), ak k 1. októbru 2002 národné zákonodarstvo zmluvného štátu stanoví, že podanie medzinárodnej prihlášky, ktorá obsahuje určenie tohto štátu a ktorá uplatňuje prioritu skoršej národnej prihlášky, majúcej účinok v tomto štáte, musí viesť k upusteniu od skoršej národnej prihlášky, čo má také isté dôsledky ako späťvzatie skoršej národnej prihlášky, akákoľvek žiadosť môže, tak dlho, ako to národné zákonodarstvo dovolí, obsahovať tento údaj nepretržite za predpokladu, že určený úrad informoval Medzinárodný výbor do 1. januára 2003, že bude uplatňovať tento odsek vo vzťahu k určeniu tohto štátu. Medzinárodný úrad prijatú informáciu okamžite zverejní vo vestníku.

(c) (zrušené)

4.10 (bez zmeny)

4.11 Odkaz na skoršiu rešerš, pokračovanie alebo čiastkové pokračovanie, alebo základná prihláška, alebo udelenie

(a) Ak

(i) sa vyžiadala medzinárodná rešerš alebo typ medzinárodnej rešerše na prihlášku podľa článku 15(5);

(ii) si prihlasovateľ praje, aby orgán pre medzinárodnú rešerš založil celú medzinárodnú rešeršnú správu úplne alebo čiastočne na výsledkoch rešerše inej než medzinárodnej alebo na rešerši medzinárodného typu vykonanej národným úradom alebo medzivládnou organizáciou, ktorá je kompetentným medzinárodným rešeršným orgánom pre medzinárodnú prihlášku;

(iii) prihlasovateľ zamýšľa označiť podľa pravidla 49bis.1(a) alebo (b), že si praje, aby medzinárodná prihláška bola spracovaná v každom určenom štáte ako prihláška dodatkového patentu, dodatkového osvedčenia, dodatkového autorského osvedčenia na vynález alebo dodatkového osvedčenia na úžitkový vzor, alebo

(iv) prihlasovateľ zamýšľa označiť podľa pravidla 49bis.1(c), že si želá, aby medzinárodná prihláška bola spracovaná v ktoromkoľvek určenom štáte ako prihláška, ktorá je „pokračovaním“ alebo „čiastkovým pokračovaním“ skoršej prihlášky;

musí to uviesť v žiadosti, prípadne identifikovať prihlášku, na ktorú bola skoršia rešerš vykonaná, alebo inak identifikovať rešerš, alebo označiť relevantnú hlavnú prihlášku alebo hlavný patent, alebo iný udelený patent.

(b) Zahrnutie označenia do žiadosti podľa odseku (a)(iii) alebo (iv) nemá vplyv na použitie pravidla 4.9.

4.12 (zrušené)

4.13 (zrušené)

4.14 (zrušené)

4.14bis4.18 (bez zmeny)

Pravidlo 12

Jazyk medzinárodnej prihlášky a preklad na účely medzinárodnej rešerše a medzinárodného zverejnenia

12.1 a 12.2 (bez zmeny)

12.3 Preklad na účely medzinárodnej rešerše

(a)(d) (bez zmeny)

(e) Za predloženie prekladu po uplynutí lehoty podľa odseku (a) môže prijímací úrad požadovať vo svoj prospech zaplatenie poplatku za oneskorené predloženie prekladu vo výške 25 % poplatku za medzinárodné podanie, ktorý je uvedený v sadzobníku poplatkov v bode 1, neberúc do úvahy poplatok za každú stranu medzinárodnej prihlášky nad 30 strán.

12.4 Preklad na účely medzinárodného zverejnenia

(a)(d) (bez zmeny)

(e) Za predloženie prekladu po uplynutí lehoty podľa odseku (a) môže prijímací úrad požadovať vo svoj prospech zaplatenie poplatku za oneskorené predloženie prekladu vo výške 25 % poplatku za medzinárodné podanie, ktorý je uvedený v sadzobníku poplatkov v bode 1, neberúc do úvahy poplatok za každú stranu medzinárodnej prihlášky nad 30 strán.

Pravidlo 15

Medzinárodný poplatok za podanie

15.1 Medzinárodný poplatok za podanie

Každá medzinárodná prihláška podlieha poplatku v prospech Medzinárodného úradu („poplatok za medzinárodné podanie“), ktorý vyberá prijímací úrad.

15.2 Výška poplatku

(a) Výšku poplatku za medzinárodné podanie stanovuje sadzobník poplatkov.

(b) Poplatok za medzinárodné podanie sa musí zaplatiť v mene alebo v jednej z mien, ktorá je predpísaná prijímacím úradom ako „predpísaná mena“, to znamená, že ak prevedie prijímací úrad tento poplatok Medzinárodnému úradu, bude voľne zmeniteľný na švajčiarsku menu. Výšku medzinárodného poplatku určí generálny riaditeľ pre každý prijímací úrad, ktorý určuje výšku tohto poplatku v inej mene než švajčiarskej, po porade s prijímacím úradom štátu alebo úradom konajúcim podľa pravidla 19.1(b) pre tento štát, ktorého úradná mena je rovnaká ako predpísaná mena. Suma takto stanovená musí byť ekvivalentná v zaokrúhlených číslach sume vo švajčiarskej mene stanovenej v sadzobníku poplatkov. Medzinárodný úrad oznámi každému prijímaciemu úradu predpísanú výšku poplatku v predpísanej mene a zverejní ju vo vestníku.

(c) Ak dôjde k zmene výšky medzinárodného poplatku stanovenej sadzobníkom, zodpovedajúca suma v predpísaných menách sa použije odo dňa zmeny sadzobníka.

(d) Ak sa výmenný kurz medzi švajčiarskou menou a predpísanou menou oproti poslednému použitému výmennému kurzu zmení, generálny riaditeľ určí novú výšku poplatku v predpísanej mene podľa smerníc Zhromaždenia. Novostanovená výška poplatku sa použije po uplynutí dvoch mesiacov od jej zverejnenia vo vestníku s tým, že sa prijímací úrad uvedený v odseku (b) v druhej vete a generálny riaditeľ môžu dohodnúť na dátume v rámci tejto dvojmesačnej lehoty, a v takom prípade sa tieto sumy použijú počnúc týmto dátumom.

15.3 (zostáva zrušené)

15.4 Lehota splatnosti; splatná výška poplatku

Poplatok za medzinárodné podanie sa musí zaplatiť do jedného mesiaca od dátumu prijatia medzinárodnej prihlášky. Splatná výška poplatku je suma splatná v deň prijatia.

15.5 (zrušené)

15.6 Vrátenie poplatku

Prijímací úrad vráti prihlasovateľovi poplatok za medzinárodné podanie

(i)(iii) (bez zmeny)

Pravidlo 16

Rešeršný poplatok

16.1 Právo žiadať poplatok

(a)(e) (bez zmeny)

(f) Ak ide o lehotu splatnosti rešeršného poplatku a výšku poplatku, ustanovenie pravidla 15.4, týkajúce sa poplatku za medzinárodné podanie, sa použije primerane.

16.2 a 16.3 (bez zmeny)

Pravidlo 16bis

Predĺženie lehôt platenia poplatkov

16bis.1 Výzva prijímacieho úradu

(a) Ak v okamihu splatnosti podľa pravidla 14.1 (c), 15.4 a 16.1(f) prijímací úrad zistí, že mu neboli zaplatené žiadne poplatky alebo zaplatená suma je nedostatočná na pokrytie odovzdávacieho poplatku, poplatku za medzinárodné podanie a rešeršného poplatku, prijímací úrad prihlasovateľa vyzve, aby mu zaplatil sumu požadovanú na pokrytie týchto poplatkov spolu s prípadným poplatkom za oneskorenú platbu podľa pravidla 16bis.2 v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy.

(b) (zrušené)

(c) Ak prijímací úrad zaslal prihlasovateľovi výzvu podľa odseku (a) a prihlasovateľ v lehote uvedenej v tomto odseku nezaplatil celú splatnú sumu vrátane prípadného poplatku za neskorú platbu podľa 16bis.2 s výnimkou odseku (d), prijímací úrad

(i) vydá príslušné uznesenie podľa článku 14(3) a

(ii) postupuje, ako je uvedené v pravidle 29.

(d) Každá platba, ktorú prijímací úrad dostane pred odoslaním výzvy podľa odseku (a), sa považuje za prijatú pred uplynutím lehoty podľa pravidiel 14.1(c), 15.4 alebo 16.1(f).

(e) Každá platba, ktorú prijímací úrad dostane skôr, než vydá príslušné uznesenie podľa článku 14(3), sa bude považovať za prijatú pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku (a).

16bis.2 Poplatok za oneskorenú platbu

(a) Platbu poplatkov ako reakciu na výzvu podľa pravidla 16bis.1(a) môže prijímací úrad podrobiť poplatku za oneskorenú platbu vo svoj prospech. Výška poplatku je

(i) 50 % sumy nezaplatených poplatkov určenej vo výzve, alebo

(ii) ak je suma vypočítaná podľa bodu (i) menšia ako poplatok za podanie, suma rovnajúca sa poplatku za podanie.

(b) Výška poplatku za oneskorenú platbu však nesmie prekročiť 25 % sumy medzinárodného poplatku za podanie uvedeného v sadzobníku poplatkov v bode 1, neberúc do úvahy poplatok za každú stranu medzinárodnej prihlášky nad 30 strán.

Pravidlo 17

Prioritný doklad

17.1 Povinnosť predložiť kópiu skoršej národnej alebo medzinárodnej prihlášky

(a) Ak sa uplatňuje priorita skoršej národnej alebo medzinárodnej prihlášky podľa článku 8, musí prihlasovateľ predložiť kópiu skoršej prihlášky overenú orgánom, na ktorom bola podaná („prioritný doklad“), ak už nebol prioritný doklad podaný na prijímacom úrade spolu s medzinárodnou prihláškou, ktorej priorita sa uplatňuje, a s výhradou odsekov (b) a (b-bis), Medzinárodnému úradu alebo prijímaciemu úradu najneskôr do 16 mesiacov od dátumu priority za predpokladu, že kópia uvedenej skoršej prihlášky prijatej Medzinárodným úradom po uplynutí tejto lehoty sa bude považovať za prijatú Medzinárodným úradom v posledný deň lehoty, ak je predložená pred dátumom medzinárodného zverejnenia medzinárodnej prihlášky.

(b) bez zmeny)

(b-bis) Ak je prioritný doklad, v súlade s Administratívnymi smernicami, dostupný prijímaciemu úradu alebo Medzinárodnému úradu z digitálnej knižnice, môže prihlasovateľ namiesto zaslania prioritného dokladu prípadne

(i) požiadať prijímací úrad, aby si zadovážil prioritný doklad z tejto knižnice a odovzdal ho Medzinárodnému úradu, alebo

(ii) požiadať Medzinárodný úrad, aby si z tejto knižnice zadovážil prioritný doklad.

Žiadosť sa musí podať najneskôr do 16 mesiacov od dátumu priority a prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad ju môže spoplatniť.

(c) Ak nie sú splnené požiadavky ani jedného z troch predchádzajúcich odsekov, ktorýkoľvek z určených štátov nemusí s výhradou odseku (d) brať do úvahy právo prednosti za predpokladu, že žiadny z určených úradov nesmie prehliadnuť právo prednosti bez toho, aby neumožnil prihlasovateľovi predložiť prioritný doklad v lehote primeranej okolnostiam.

(d) Žiadny určený úrad nesmie prehliadať uplatnenie priority podľa odseku (c), ak skoršia prihláška v zmysle odseku (a) bola podaná v tomto úrade ako v národnom úrade alebo ak má prioritný doklad, v súlade s Administratívnymi smernicami, k dispozícii z digitálnej knižnice.

17.2 (bez zmeny)

Pravidlo 19

Príslušný prijímací úrad

19.119.3 (bez zmeny)

19.4 Odovzdanie Medzinárodnému úradu ako prijímaciemu úradu

(a) a (b) (bez zmeny)

(c) Na účely pravidiel 14.1(c), 15.4 a 16.1(f), keď bola medzinárodná prihláška odovzdaná Medzinárodnému úradu podľa odseku (b), bude sa za dátum prijatia medzinárodnej prihlášky považovať dátum, keď Medzinárodný úrad skutočne prijal medzinárodnú prihlášku. Na účely tohto odseku sa nepoužije posledná veta odseku (b).

Pravidlo 24

Príjem archívneho vyhotovenia medzinárodným úradom

24.1 (zostáva zrušené)

24.2 Oznámenie o prijatí archívneho vyhotovenia

(a) Medzinárodný úrad ihneď oznámi

(i)(iii) (bez zmeny)

túto skutočnosť a dátum prijatia archívneho vyhotovenia. V oznámení musí byť medzinárodná prihláška označená svojím číslom, dátumom medzinárodného podania a menom prihlasovateľa a musí uvádzať dátum podania skoršej prihlášky, z ktorej sa uplatňuje priorita. Oznámenie zasielané prihlasovateľovi musí obsahovať aj zoznam určených úradov, prípadne určenie úradu, ktorý je zodpovedný za udelenie regionálnych patentov, a určenie zmluvných štátov pre takýto regionálny patent.

(b) (zrušené)

(c) (bez zmeny)

Pravidlo 26

Preskúmanie a oprava niektorých častí medzinárodnej prihlášky prijímacím úradom

26.1 a 26.2 (bez zmeny)

26.2bis Preskúmanie požiadaviek podľa článku 14(1)(a)(i) a (ii)

(a) Na účely článku 14(1)(a)(i), ak je viac prihlasovateľov, stačí, aby žiadosť podpísal jeden z nich.

(b) Na účely článku 14(1)(a)(ii) stačí, ak je viac prihlasovateľov, uviesť údaje o jednom z nich, ktoré sa vyžadujú podľa pravidla 4.5(a)(ii) a (iii), ktorý je oprávnený podľa pravidla 19.1 podať medzinárodnú prihlášku v prijímacom úrade.

26.326.6 (bez zmeny)

Pravidlo 27

Nezaplatenie poplatkov

27.1 Poplatky

(a) Na účely článku 14(3)(a) sa pod pojmom „predpísané poplatky podľa článku 3(4)(iv)“ rozumie poplatok za podanie (pravidlo 14), poplatok za medzinárodné podanie (pravidlo 15.1), rešeršný poplatok (pravidlo 16), prípadne poplatok za neskorú platbu (pravidlo 16bis.2).

(b) Na účely článku 14.3(a) a (b) sa pod pojmom „predpísané poplatky podľa článku 4(2)“ rozumie poplatok za medzinárodné podanie (pravidlo 15.1), prípadne poplatok za oneskorenú platbu (pravidlo 16bis.2).

Pravidlo 29

Medzinárodné prihlášky považované za späťvzaté

29.1 Zistenie prijímacieho úradu

Ak prijímací úrad vydá uznesenie podľa článku 14(1)(b) a pravidla 26.5 (opomenutie opravy určitých nedostatkov) alebo podľa článku 14(3)(a) [nezaplatenie predpísaných poplatkov podľa pravidla 27.1(a)], alebo podľa článku 14(4) [neskoršie zistenie, že neboli splnené požiadavky uvedené v bodoch (i) až (iii) článku 11(1)], alebo pravidla 12.3(d), alebo 12.4(d) (opomenutie predloženia prekladu alebo prípadne poplatku za neskorú platbu), alebo podľa pravidla 92.4(g)(i) (opomenutie predloženia originálu dokladu), že medzinárodná prihláška sa považuje za späťvzatú.

(i)(iv) (bez zmeny)

(b) (zrušené)

29.2 (zostáva zrušené)

29.3 a 29.4 (bez zmeny)

Pravidlo 32

Rozšírenie účinkov medzinárodnej prihlášky na určité nástupnícke štáty

32.1 Žiadosť o rozšírenie medzinárodnej prihlášky na nástupnícky štát

(a) Účinky medzinárodnej prihlášky, ktorej dátum medzinárodného podania patrí do obdobia uvedeného v odseku (b), sa rozšíria na štát („nástupnícky štát“), ktorého územie bolo pred vyhlásením nezávislosti časťou územia zmluvného štátu určeného v medzinárodnej prihláške, ktorý následne zanikol („predošlý štát“), za predpokladu, že nástupnícky štát sa stane zmluvným štátom uložením vyhlásenia o pokračovaní u generálneho riaditeľa, na základe ktorého sa Zmluva aplikuje na nástupnícky štát.

(b) (bez zmeny)

(c) Informácie o každej medzinárodnej prihláške, ktorej dátum podania patrí do príslušného obdobia podľa odseku (b) a ktorej účinok je rozšírený na nástupnícky štát, zverejní Medzinárodný úrad vo vestníku.

(d) (zrušené)

32.2 Účinky rozšírenia na nástupnícky štát

(a) Ak sa účinky medzinárodnej prihlášky rozšíria na nástupnícky štát v súlade s pravidlom 32.1

(i) (bez zmeny)

(ii) príslušná lehota podľa článku 22 alebo 39(1), ak ide o tento štát, sa predĺži až do uplynutia najmenej šiestich mesiacov od dátumu zverejnenia informácie podľa pravidla 32.1(c).

(b) Nástupnícky štát môže stanoviť lehotu, ktorá uplynie neskôr, ako je lehota stanovená v odseku (a)(ii). Medzinárodný výbor zverejní informáciu o týchto lehotách vo vestníku.

Pravidlo 36

Minimálne požiadavky na orgán pre medzinárodnú rešerš

36.1 Vymedzenie minimálnych požiadaviek

Minimálne požiadavky podľa ustanovenia článku 16(3)(c) sú tieto:

(i) a (ii) (bez zmeny)

(iii) úrad alebo organizácia musí mať personál schopný vykonávať rešerše v požadovaných technických odboroch a s jazykovými znalosťami aspoň tých jazykov, v ktorých je spísaná alebo preložená minimálna dokumentácia podľa pravidla 34,

(iv) úrad alebo organizácia musí byť menovaná ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum.

Pravidlo 43bis

Písomný posudok orgánu pre medzinárodnú rešerš

43bis.1 Písomný posudok

(a) S výhradou pravidla 69.1(b-bis) orgán pre medzinárodnú rešerš musí súčasne s vyhotovením správy o medzinárodnej rešerši vypracovať písomný posudok, či

(i) uplatnený vynález je nový, obsahuje tvorivé riešenie (neobvyklé) a či je priemyselne využiteľný,

(ii) medzinárodná prihláška je v súlade s požiadavkami Zmluvy a tých pravidiel, ktoré kontroluje orgán pre medzinárodnú rešerš.

K písomnému posudku sa pripoja ďalšie pripomienky, ktoré sú stanovené v pravidlách.

(b) Na účely vyhotovenia písomného posudku sa články 33(2) až (6), 35(2) a 35(3) a pravidlá 43.4, 64, 65, 66.1(e), 66.2(a), (b) a (e), 66.7, 67, 70.2(b) a (d), 70.3, 70.4(ii), 70.5(a), 70.6 až 70.10, 70.12, 70.14 a 70.15(a) použijú primerane.

(c) Písomný posudok musí obsahovať oznámenie informujúce prihlasovateľa, že ak je podaný návrh na medzinárodný predbežný prieskum, písomný posudok sa bude podľa pravidla 66.1bis(a), ale s výhradou pravidla 66.1bis(b) považovať za písomný posudok orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum na účely pravidla 66.2(a). V tomto prípade je prihlasovateľ vyzvaný, aby pred uplynutím lehoty podľa pravidla 54bis.1(a) predložil orgánu písomnú odpoveď spolu s prípadnými zmenami.

Pravidlo 44

Odovzdanie správy o medzinárodnej rešerši, písomný posudok atď.

44.1 Vyhotovenie správy alebo vyhlásenia a písomného posudku

Orgán pre medzinárodnú rešerš odovzdá v rovnaký deň jednu kópiu medzinárodnej rešeršnej správy a písomný posudok vypracovaný podľa pravidla 43bis.1 alebo vyhlásenia podľa pravidla 17(2)(a) Medzinárodnému úradu a jedno vyhotovenie prihlasovateľovi.

44.2 a 44.3 (bez zmeny)

Pravidlo 44bis

Správa orgánu pre medzinárodnú rešerš o medzinárodnom predbežnom prieskume na patentovateľnosť

44bis.1 Vydanie správy

(a) Ak správa o medzinárodnom predbežnom prieskume nebola alebo nebude vypracovaná, Medzinárodný úrad vydá správu v mene orgánu pre medzinárodnú rešerš (v tomto pravidle ide o „správu“) podľa pravidla 43bis.1(a). Správa musí mať ten istý obsah ako písomný posudok vypracovaný podľa pravidla 43bis.1.

(b) Správa nesie názov „Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume na patentovateľnosť (hlava I Zmluvy o patentovej spolupráci)“ spolu s údajom, že sa podľa tohto pravidla predkladá Medzinárodnému úradu v mene orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum.

44bis.2 Postúpenie určeným úradom

(a) Ak bola správa vydaná podľa pravidla 44bis.1, Medzinárodný úrad ju postúpi každému určenému úradu v súlade s pravidlom 93bis.1, ale nie pred uplynutím 30 mesiacov od dátumu priority.

(b) Ak prihlasovateľ výslovne požiada určený úrad podľa článku 23(2), Medzinárodný úrad bezodkladne predloží tomuto úradu kópiu písomného posudku vypracovaného orgánom pre medzinárodnú rešerš podľa pravidla 43bis.1, na základe žiadosti úradu alebo prihlasovateľa.

44bis.3 Preklad pre určené úrady

(a) Každý určený štát môže, ak bola vydaná správa podľa pravidla 44bis.1 v inom jazyku, než je oficiálny jazyk alebo jeden z oficiálnych jazykov národného úradu, žiadať preklad správy do angličtiny. Taká požiadavka sa musí oznámiť Medzinárodnému úradu, ktorý ju bezodkladne zverejní vo vestníku.

(b) Ak sa vyžaduje preklad podľa odseku (a), pripraví ho Medzinárodný úrad alebo bude zaň zodpovedný.

(c) Medzinárodný úrad zašle kópiu prekladu každému zainteresovanému určenému úradu a prihlasovateľovi súčasne so zaslaním správy tomuto úradu.

(d) V prípade pravidla 44bis.2(b) Medzinárodný úrad preloží písomný posudok vypracovaný podľa pravidla 43bis.1 do angličtiny alebo bude za preklad zodpovedný na základe žiadosti príslušného určeného úradu. Medzinárodný úrad odovzdá kópiu prekladu príslušnému určenému úradu v lehote dvoch mesiacov od dátumu prijatia žiadosti o preklad a súčasne zašle kópiu prihlasovateľovi.

44bis.4 Pripomienky k prekladu

Prihlasovateľ môže písomne vyjadriť pripomienky k správnosti prekladu podľa pravidla 44bis.3(b) alebo (d) a kópiu písomných pripomienok zašle každému zainteresovanému určenému úradu a Medzinárodnému úradu.

Pravidlo 44ter

Dôverný charakter písomného posudku, správy, prekladu a pripomienok

44ter.1 Dôverný charakter

(a) Medzinárodný úrad a orgán pre medzinárodnú rešerš, ak ich prihlasovateľ nepožiada alebo ak nemajú oprávnenie od prihlasovateľa, neumožnia žiadnej osobe alebo orgánu pred uplynutím 30 mesiacov od dátumu priority prístup

(i) k písomnému posudku vypracovanému podľa pravidla 43bis.1, k akémukoľvek jeho prekladu vypracovanému podľa pravidla 44bis.3(d) alebo k písomným pripomienkam k prekladu, ktorý zaslal prihlasovateľ podľa pravidla 44bis.4,

(ii) k správe vydanej podľa pravidla 44bis.1, ak bola vydaná, k jej prekladu vypracovanému podľa pravidla 44bis.3(b) alebo k písomným pripomienkam, ktoré zaslal prihlasovateľ podľa pravidla 44bis.4.

(b) Na účely odseku (a) výraz „prístup“ zahŕňa všetky prostriedky, ktorými môžu tretie strany získať vedomosti vrátane individuálneho styku a všeobecného zverejnenia.

Pravidlo 47

Postúpenie určeným úradom

47.1 Postup

(a) Postúpenie uvedené v článku 20 vykoná Medzinárodný úrad každému určenému úradu v súlade s pravidlom 93bis.1, ale s výhradou pravidla 47.4, nie však pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky.

(a-bis) Medzinárodný úrad musí oznámiť každému určenému úradu v súlade s pravidlom 93bis.1 prijatie archívneho vyhotovenia, dátum prijatia archívneho vyhotovenia, prijatie prioritného dokladu a dátum prijatia prioritného dokladu.

(a-ter) (bez zmeny)

(b) Medzinárodný úrad dá na vedomie určeným úradom bez zbytočného odkladu všetky úpravy, ktoré mu došli v lehote podľa pravidla 46.1, pokiaľ neboli obsiahnuté už v postúpení podľa článku 20, a oznámi to prihlasovateľovi.

(c) Medzinárodný úrad bez zbytočného odkladu, po uplynutí 28 mesiacov od dátumu priority, zašle prihlasovateľovi správu, ktorá uvádza

(i) určené úrady, ktoré žiadali, aby sa postúpenie podľa článku 20 vykonalo podľa pravidla 93bis.1, a dátum postúpenia týmto úradom a

(ii) určené úrady, ktoré nežiadali, aby sa postúpenie podľa článku 20 vykonalo podľa pravidla 93bis.1.

(c-bis) Oznámenie uvedené v odseku (c) musí určený úrad akceptovať

(i) v prípade určeného úradu podľa odseku (c)(i) ako rozhodujúci dôkaz, že postúpenie podľa článku 20 sa vykonalo v deň uvedený v oznámení,

(ii) v prípade určeného úradu podľa odseku (c)(ii) ako rozhodujúci dôkaz, že zmluvný štát, pre ktorý úrad koná ako určený úrad, nevyžaduje od prihlasovateľa predloženie kópie medzinárodnej prihlášky podľa článku 22.

(d) (bez zmeny)

(e) Ak žiadny určený úrad nepožiadal pred uplynutím 28 mesiacov od dátumu priority Medzinárodný úrad, aby vykonal postúpenie podľa článku 20 v súlade s pravidlom 93bis.1, zmluvný štát, pre ktorý tento úrad koná ako určený úrad, bude považovať, že oznámenie Medzinárodného úradu sa vykonalo podľa pravidla 49.1(a-bis), to znamená, že nebude žiadať od prihlasovateľa podľa článku 22, aby predložil kópiu medzinárodnej prihlášky.

47.2 Kópie

Kópie na postúpenie vyhotoví Medzinárodný úrad. Ďalšie detaily týkajúce sa kópií na postúpenie sa uvedú v Administratívnych smerniciach.

(b) (zrušené)

(c) (zrušené)

47.3 (bez zmeny)

47.4 Výslovná žiadosť podľa článku 23(2) pred medzinárodným zverejnením

V prípade podania výslovnej žiadosti prihlasovateľa na určenom úrade podľa článku 23(2) pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky musí Medzinárodný úrad na základe žiadosti prihlasovateľa alebo určeného úradu ihneď vykonať postúpenie podľa článku 20 tomu úradu.

Pravidlo 48

Medzinárodné zverejnenie

48.148.5 (bez zmeny)

48.6 Ohlásenie určitých skutočností

(a) Ak Medzinárodný úrad dostane ohlásenie podľa pravidla 29.1(ii) neskôr, než možno zabrániť medzinárodnému zverejneniu medzinárodnej prihlášky, Medzinárodný úrad bez odkladu uverejní vo vestníku poznámku obsahujúcu podstatu ohlásenia.

(b) (zostáva zrušené)

(c) (bez zmeny)

Pravidlo 49bis

Údaje o zamýšľanej ochrane na účely národného konania

49bis.1 Výber určitých druhov ochrany

(a) Ak si prihlasovateľ želá, aby medzinárodná prihláška bola spracovaná v určenom štáte s ohľadom na uplatnenie článku 43 ako prihláška nie na udelenie patentu, ale na udelenie iného druhu ochrany uvedeného v tomto článku, prihlasovateľ to musí uviesť určenému úradu, keď vykonáva úkony uvedené v článku 22.

(b) Ak si prihlasovateľ želá, aby medzinárodná prihláška bola spracovaná v určenom štáte s ohľadom na uplatnenie článku 44 ako prihláška na udelenie viacerých ako jedného druhu ochrany uvedených v článku 43, musí to prihlasovateľ uviesť určenému úradu, keď vykonáva úkony uvedené v článku 22, a prípadne uviesť, ktorý druh ochrany je základný a ktorý druh je vedľajší.

(c) V prípadoch uvedených v odsekoch (a) a (b), ak si prihlasovateľ želá, aby medzinárodná prihláška bola spracovaná v určenom štáte ako prihláška na udelenie dodatkového patentu, dodatkového autorského osvedčenia na vynález alebo dodatkového osvedčenia na úžitkový vzor, prihlasovateľ, keď vykonáva úkony uvedené v článku 22, uvedie relevantnú hlavnú prihlášku, základný patent alebo iný poskytnutý zdroj.

(d) Ak si prihlasovateľ želá, aby medzinárodná prihláška bola spracovaná v určenom štáte ako prihláška na „pokračovanie“ alebo „čiastkovým pokračovaním“ skoršej prihlášky, prihlasovateľ tak označí určenému úradu, keď vykonáva úkony uvedené v článku 22, a uvedie relevantnú hlavnú prihlášku.

(e) Ak prihlasovateľ priamo nevykoná označenie podľa odseku (a), keď vykonáva úkony uvedené v článku 22, ale národný poplatok uvedený v článku 22, ktorý prihlasovateľ zaplatil zodpovedá národnému poplatku za príslušný druh ochrany, platba tohto poplatku sa považuje za prejav, že si prihlasovateľ želá, aby medzinárodná prihláška bola spracovaná ako prihláška pre tento druh ochrany, a určený úrad o tom primerane informuje prihlasovateľa.

49bis.2 Lehota na predloženie údajov

(a) Žiadny určený úrad nesmie žiadať od prihlasovateľa, aby predložil akýkoľvek údaj uvedený v pravidle 49bis.1 alebo prípadne údaj, či sa prihlasovateľ usiluje o udelenie národného alebo regionálneho patentu pred tým, ako vykoná úkony podľa článku 22.

(b) Prihlasovateľ môže, ak to dovoľuje národné zákonodarstvo príslušného určeného úradu, predložiť takýto údaj alebo ak sa dovoľuje, konvertovať kedykoľvek neskôr z jedného druhu ochrany na iný druh ochrany.

Pravidlo 51

Preskúmanie určenými úradmi

51.1 Lehota na podanie žiadosti o zaslanie kópií

Lehota uvedená v článku 25(1)(c) je dva mesiace od dátumu oznámenia zaslaného prihlasovateľovi podľa ustanovení pravidiel 20.7(i), 24.2(c) alebo 29.1(ii).

51.2 a 51.3 (bez zmeny)

Pravidlo 51bis

Niektoré národné požiadavky prípustné podľa článku 27

51bis.1 Niektoré prípustné národné požiadavky

(a) S výhradou pravidla 51bis.2 môže národné zákonodarstvo aplikované určeným úradom v súlade s článkom 27 žiadať prihlasovateľa o predloženie najmä

(i)(iv) (bez zmeny)

(v) všetkých dôkazových prostriedkov týkajúcich sa nezávadnosti preduverejnenia alebo výnimiek z nedostatku novosti, ako je preduverejnenie v dôsledku protiprávnych činov, preduverejnenie na určitých výstavách a preduverejnenie prihlasovateľom v určitom časovom období,

(vi) overenia medzinárodnej prihlášky podpisom každého prihlasovateľa pre určený štát, ktorý nepodpísal žiadosť,

(vii) každého chýbajúceho údaja vyžadovaného podľa pravidla 4.5(a)(ii) a (iii) pokiaľ ide o prihlasovateľa pre určený štát.

(b)(f) (bez zmeny)

51bis.2 a 51bis.3 (bez zmeny)

Pravidlo 52

Úprava nárokov, opisu a výkresov na určených úradoch

52.1 Lehota

(a) V určenom štáte, kde sa konanie alebo prieskum začína bez osobitnej žiadosti, využije prihlasovateľ svoje právo podľa článku 28, ak tak chce urobiť, do jedného mesiaca od splnenia požiadaviek podľa článku 22; za predpokladu, že nedošlo k postúpeniu podľa pravidla 47.1 v lehote podľa článku 22, využije toto právo najneskôr do štyroch mesiacov od uplynutia spomenutej lehoty. V oboch prípadoch môže prihlasovateľ využiť uvedené právo kedykoľvek neskôr, ak to pripúšťa národné zákonodarstvo uvedeného štátu.

(b) (bez zmeny)

Pravidlo 53

Návrh

53.153.3 (bez zmeny)

53.4 Prihlasovateľ

Ak ide o údaje týkajúce sa prihlasovateľa, uplatňujú sa pravidlá 4.4 a 4.16 a pravidlo 4.5 platí primerane.

53.5 a 53.6 (bez zmeny)

53.7 Zvolenie štátov

Podanie návrhu zakladá zvolenie všetkých zmluvných štátov, ktoré sú určené a sú viazané hlavou II Zmluvy.

53.853.9 (bez zmeny)

Pravidlo 54bis

Lehota na podanie návrhu

54bis.1 Lehota na podanie návrhu

(a) Návrh sa môže podať kedykoľvek pred uplynutím nasledovného obdobia, podľa toho, ktoré uplynie neskôr

(i) tri mesiace od doručenia správy o medzinárodnej rešerši prihlasovateľovi a vypracovania písomného posudku podľa pravidla 43bis.1 alebo vyhlásenia týkajúceho sa článku 17(2)(a) alebo

(ii) 22 mesiacov od dátumu priority.

(b) Návrh vypracovaný po uplynutí lehoty podľa odseku (a) sa považuje za nepredložený a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum tak deklaruje.

Pravidlo 56

(zrušené)

Pravidlo 57

Manipulačný poplatok

57.1 a 57.2 (bez zmeny)

57.3 Dátum a spôsob platenia

(a) S výhradou odsekov (b) a (c) manipulačný poplatok je splatný v lehote jedného mesiaca od dátumu predloženia návrhu alebo 22 mesiacov od dátumu priority, podľa toho, ktorá lehota uplynie neskôr.

(b) S výhradou odseku (c), ak bol návrh predložený orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum podľa pravidla 59.3, manipulačný poplatok je splatný v lehote jedného mesiaca od dátumu, keď ho orgán prijal, alebo 22 mesiacov od dátumu priority, podľa toho, ktorá lehota uplynie neskôr.

(c) Ak v súlade s pravidlom 69.1(b) chce orgán pre medzinárodný predbežný prieskum začať medzinárodný prieskum súčasne s medzinárodnou rešeršou, orgán vyzve prihlasovateľa, aby zaplatil manipulačný poplatok v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy.

(d) Výška manipulačného poplatku je výška poplatku platná v deň platby.

57.4 a 57.5 (zostáva zrušené)

57.6 Vrátenie poplatku

Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vráti manipulačný poplatok prihlasovateľovi

(i) (bez zmeny)

(ii) ak sa návrh podľa pravidla 54.4 alebo 54bis.1(b) považuje za nepodaný.

Pravidlo 58bis

Predĺženie lehôt na platbu poplatkov

58bis.1 Výzva orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum

(a) Ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum zistí, že

(i) zaplatená suma je nedostatočná na pokrytie manipulačného poplatku a poplatku za predbežný prieskum alebo

(ii) poplatky podľa pravidla 57.3 a 58.1(b) nie sú zaplatené,

orgán vyzve prihlasovateľa, aby zaplatil požadovanú sumu, ktorá pokryje tieto poplatky, prípadne spolu s poplatkom za neskorú platbu podľa pravidla 58bis.2 v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy.

(b) a (d) (bez zmeny)

58bis.2 (bez zmeny)

Pravidlo 59

Príslušný orgán pre medzinárodný predbežný prieskum

59.1 a 59.2 (bez zmeny)

59.3 Odovzdanie návrhu príslušnému orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum

(a) a (b) (bez zmeny)

(c) Ak je zaslaný návrh Medzinárodnému úradu podľa odseku (a) alebo postúpený Medzinárodnému úradu podľa odseku (b), Medzinárodný úrad bezodkladne

(i) (bez zmeny)

(ii) vyzve prihlasovateľa, ak sú príslušné dva alebo viac orgánov pre medzinárodný predbežný prieskum, aby v rámci lehoty platnej podľa pravidla 54bis.1(a) alebo 15 dní od dátumu výzvy, podľa toho, ktorá uplynie neskôr, uviedol príslušný orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, ktorému má zaslať návrh.

(d)(f) (bez zmeny)

Pravidlo 60

Niektoré nedostatky návrhu

60.1 Nedostatky návrhu

(a) S výhradou odsekov (a-bis) a (a-ter), ak návrh nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v pravidlách 53.1, 53.2(a)(i) až (iv), 53.2(b), 53.3 až 53.8 a 55.1, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vyzve prihlasovateľa, aby opravil nedostatky v návrhu v lehote primeranej okolnostiam. Lehota nesmie byť kratšia ako mesiac od dátumu výzvy. Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum ju môže predĺžiť kedykoľvek pred prijatím rozhodnutia.

(a-bis) Na účely pravidla 53.4, ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia, stačí, ak údaje uvedené v pravidle 4.5(a)(ii) a (iii) uvedie jeden z nich, ktorý má právo podľa pravidla 54.2 podať návrh.

(a-ter) Na účely pravidla 53.8, ak sú dvaja alebo viac prihlasovateľov, stačí, ak návrh podpíše jeden z nich.

(b)(g) (bez zmeny)

60.2 (zrušené)

Pravidlo 61

Oznámenie návrhu a voľby

61.1 Oznámenie Medzinárodnému úradu a prihlasovateľovi

(a) a (b) (bez zmeny)

(c) (zrušené)

61.2 Správa zvoleným úradom

(a) (bez zmeny)

(b) V správe musí byť uvedené číslo a dátum podania medzinárodnej prihlášky, meno prihlasovateľa, dátum podania prihlášky, ktorej priorita sa uplatňuje, (ak sa priorita uplatňuje), a dátum prijatia návrhu orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum.

(c) (bez zmeny)

(d) Ak prihlasovateľ výslovne požiada zvolený úrad podľa článku 40(2) pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky, musí Medzinárodný úrad na základe žiadosti prihlasovateľa alebo zvoleného úradu ihneď uskutočniť postúpenie podľa článku 20 tomuto úradu.

61.3 (bez zmeny)

61.4 Zverejnenie vo vestníku

Medzinárodný úrad musí ihneď po podaní návrhu, ale nie pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky zverejniť informáciu o návrhu a príslušných zvolených štátoch vo vestníku, ako stanovujú Administratívne smernice.

Pravidlo 62

Kópia písomného posudku orgánu pre medzinárodnú rešerš a zmeny podľa článku 19 pre medzinárodný predbežný prieskum

62.1 Kópia písomného posudku orgánu pre medzinárodnú rešerš a úpravy vykonané pred podaním návrhu

Po prijatí návrhu alebo jeho kópie od orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, Medzinárodný úrad ihneď bezodkladne zašle tomuto orgánu

(i) kópiu písomného posudku vypracovaného podľa pravidla 43bis.1, ak tak už neurobil národný úrad alebo medzivládna organizácia, ktorá koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš a tiež koná ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, a

(ii) kópiu zmien podľa článku 19 a stanovisko uvedené v tomto článku, ak orgán už neuviedol, že už túto kópiu prijal.

62.2 (bez zmeny)

Pravidlo 62bis

Preklad písomného posudku orgánu pre medzinárodnú rešerš pre orgán pre medzinárodný predbežný prieskum

62bis.1 Preklad a pripomienky

(a) Na základe žiadosti orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, ak nie je písomný posudok vypracovaný podľa pravidla 43bis.1 v anglickom alebo inom jazyku, ktorý akceptuje tento orgán, preloží písomný posudok Medzinárodný úrad do angličtiny alebo bude zaň zodpovedný.

(b) Medzinárodný úrad zašle kópiu prekladu orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum v lehote dvoch mesiacov od dátumu prijatia žiadosti o preklad a kópiu zároveň zašle prihlasovateľovi.

(c) Prihlasovateľ môže vypracovať písomné pripomienky k správnosti prekladu a zaslať ich orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum a Medzinárodnému úradu.

Pravidlo 63

Minimálne požiadavky na orgány pre medzinárodný predbežný prieskum

63.1 Vymedzenie minimálnych požiadaviek

Minimálne požiadavky uvedené v článku 32(3) sú:

(i) a (ii) (bez zmeny)

(iii) úrad alebo organizácia musí mať personál schopný vykonávať prieskum v požadovaných technických odboroch a so znalosťou aspoň tých jazykov, v ktorých je spísaná alebo preložená minimálna dokumentácia podľa pravidla 34,

(iv) úrad alebo organizácia musí byť vymenovaná ako orgán pre medzinárodnú rešerš.

Pravidlo 66

Konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum

66.1 (bez zmeny)

66.1bis Písomný posudok orgánu pre medzinárodnú rešerš

(a) S výhradou odseku (b) písomný posudok vypracovaný orgánom pre medzinárodnú rešerš podľa pravidla 43bis.1 sa bude považovať za písomný posudok orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum na účely pravidla 66.2(a).

(b) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže oznámiť Medzinárodnému úradu, že odsek (a) neuplatňuje vo svojom konaní s ohľadom na písomné posudky vypracované podľa pravidla 43bis.1 orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo orgánmi uvedenými v oznámení za predpokladu, že takéto oznámenie sa neuplatňuje v tom prípade, ak národný úrad alebo medzivládna organizácia koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš, ako aj orgán pre medzinárodný predbežný prieskum. Medzinárodný výbor okamžite zverejní každé takéto oznámenie vo vestníku.

(c) Ak písomný posudok vypracovaný orgánom pre medzinárodnú rešerš podľa pravidla 43bis.1 sa na základe oznámenia podľa odseku (b) nepovažuje za písomný posudok orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum na účely pravidla 66.2(a), orgán pre medzinárodný predbežný prieskum to písomne oznámi prihlasovateľovi.

(d) Písomný posudok vypracovaný orgánom pre medzinárodnú rešerš podľa pravidla 43bis.1, ktorý nie je na základe odseku (b) považovaný za písomný posudok orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum na účely pravidla 66.2(a), musí ho orgán pre medzinárodný predbežný prieskum aj napriek tomu vziať do úvahy v konaní podľa pravidla 66.2(a).

66.2 Písomný posudok orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum

(a)(c) (bez zmeny)

(d) Oznámenie musí určiť lehotu na odpoveď. Lehota musí byť primeraná okolnostiam. Obvykle je dvojmesačná od dátumu oznámenia. V žiadnom prípade nesmie byť kratšia než jeden mesiac od uvedeného dátumu. Lehota je aspoň dvojmesačná od uvedeného dátumu, ak správa o medzinárodnej rešerši je odosielaná zároveň s oznámením. S výhradou odseku (e) nesmie byť dlhšia ako tri mesiace od uvedeného dátumu.

(e) Lehota na odpoveď na oznámenie sa môže na žiadosť prihlasovateľa podanú pred uplynutím lehoty predĺžiť.

66.366.6 (bez zmeny)

66.7 Kópia a preklad skoršej prihlášky, ktorej priorita sa uplatňuje

(a) Ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum potrebuje kópiu skoršej prihlášky, ktorej priorita sa uplatňuje v medzinárodnej prihláške, Medzinárodný úrad mu ju na požiadanie bez odkladu dodá. Ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nedostane kópiu preto, lebo prihlasovateľ nesplnil požiadavky podľa pravidla 17.1, a ak skoršia prihláška nebola podaná orgánu, ktorý koná ako národný úrad, alebo prioritný doklad nie je dostupný tomuto orgánu z digitálnej knižnice v súlade s Administratívnymi smernicami, správa o medzinárodnom predbežnom prieskume môže byť vypracovaná, ako keby k uplatneniu priority nedošlo.

(b) (bez zmeny)

66.866.9 (bez zmeny)

Pravidlo 69

Začatie a lehota na medzinárodný predbežný prieskum

69.1 Začatie medzinárodného predbežného prieskumu

(a) S výhradou odsekov (b) a (e) orgán pre medzinárodný predbežný prieskum začne medzinárodný predbežný prieskum, ak má k dispozícii:

(i) návrh;

(ii) vrátane prípadného poplatku za neskorú platbu podľa pravidla 58bis.2 a

(iii) správu o medzinárodnej rešerši a písomný posudok vypracovaný podľa pravidla 43bis.1 alebo oznámenie o vyhlásení orgánu pre medzinárodnú rešerš podľa článku 17(2)(a), že správa o medzinárodnej rešerši nebude vypracovaná

za predpokladu, že orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nezačne medzinárodný predbežný prieskum pred uplynutím príslušnej lehoty podľa pravidla 54bis.1(a), iba ak prihlasovateľ vyslovene žiadal začať skôr.

(b) Ak národný úrad alebo medzivládna organizácia, ktorá koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš a tiež koná ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, môže sa medzinárodný predbežný prieskum, ak si to národný úrad alebo medzivládna organizácia želá a s výhradou odsekov (d) a (e), začať súčasne s medzinárodnou rešeršou.

(b-bis) Ak v súlade s odsekom (b) národný úrad alebo medzivládna organizácia, ktorá koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš, aj ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, si želá začať medzinárodný predbežný prieskum súčasne s medzinárodnou rešeršou a posúdi, že sú splnené všetky podmienky uvedené v článku 34(2)(c)(i) až (iii), národný úrad alebo medzivládna organizácia nemusí vo svojej kompetencii ako orgán pre medzinárodnú rešerš vypracovať písomný posudok podľa pravidla 43bis.1.

(c) (bez zmeny)

(d) Ak vyhlásenie týkajúce sa úprav obsahuje údaj, že začatie medzinárodného predbežného prieskumu bolo odložené (pravidlo 53.9(b)), orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nezačne medzinárodný predbežný prieskum pred

(i) prijatím kópie úprav vykonaných podľa článku 19,

(ii) prijatím oznámenia od prihlasovateľa, že nehodlá robiť úpravy podľa článku 19 alebo

(iii) pred uplynutím platnej lehoty podľa pravidla 54bis.1(a).

(e) (bez zmeny)

69.2 Lehota na medzinárodný predbežný prieskum

Lehota na vypracovanie správy o medzinárodnom predbežnom prieskume bude podľa toho, ktorá uplynie neskôr:

(i) 28 mesiacov od dátumu priority alebo

(ii) šesť mesiacov od začatia medzinárodného predbežného prieskumu stanoveného v pravidle 69.1, alebo

(iii) šesť mesiacov od dátumu, keď orgán pre medzinárodný predbežný prieskum prijal preklad predložený podľa pravidla 55.2.

Pravidlo 70

Správa orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum o medzinárodnom predbežnom prieskume na patentovateľnosť (Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume)

70.170.14 (bez zmeny)

70.15 Forma; názov

(a) Požiadavky na vonkajšiu formu správy upravia Administratívne smernice.

(b) Správa bude mať názov „Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume na patentovateľnosť (hlava II Zmluvy o patentovej spolupráci)“ spolu s uvedením, že správu o medzinárodnom predbežnom prieskume vypracoval orgán pre medzinárodný predbežný prieskum.

70.16 a 70.17 (bez zmeny)

Pravidlo 72

Preklad správy o medzinárodnom predbežnom prieskume a písomného posudku orgánu pre medzinárodnú rešerš

72.1 a 72.2 (bez zmeny)

72.2bis Preklad písomného posudku orgánu pre medzinárodnú rešerš podľa pravidla 43bis.1

V prípade uvedenom v pravidle 73.2(b)(ii) písomný posudok vypracovaný orgánom pre medzinárodnú rešerš podľa pravidla 43bis.1 musí na základe žiadosti príslušného zvoleného úradu Medzinárodný úrad preložiť do angličtiny alebo byť zaň zodpovedný. Medzinárodný úrad musí zaslať kópiu prekladu príslušnému zvolenému úradu v lehote dvoch mesiacov od dátumu prijatia žiadosti o preklad a zároveň zaslať kópiu prihlasovateľovi.

72.3 Pripomienky k prekladu

Prihlasovateľ sa môže písomne vyjadriť o správnosti prekladu správy o medzinárodnom predbežnom prieskume alebo o správnosti písomného posudku vypracovanému orgánom pre medzinárodnú rešerš podľa pravidla 43bis.1 a musí zaslať kópiu pripomienok každému príslušnému zvolenému úradu a Medzinárodnému úradu.

Pravidlo 73

Odovzdanie správy o medzinárodnom predbežnom prieskume alebo písomného posudku orgánu pre medzinárodnú rešerš

73.1 (bez zmeny)

73.2 Odovzdanie zvoleným úradom

(a) Medzinárodný úrad odovzdá predloženú správu podľa článku 36(3)(a) každému zvolenému úradu v súlade s pravidlom 93bis.1, ale nie pred uplynutím 30 mesiacov od dátumu priority.

(b) Ak prihlasovateľ vyslovene požiada zvolený úrad podľa pravidla 40(2), Medzinárodný úrad musí na základe žiadosti tohto úradu alebo prihlasovateľa

(i) bezodkladne zaslať správu podľa článku 36(3)(a) tomuto úradu, ak správa o medzinárodnom predbežnom prieskume už bola zaslaná Medzinárodnému úradu podľa pravidla 71.1,

(ii) (bezodkladne zaslať tomuto úradu kópiu písomného posudku vypracovaného podľa pravidla 43bis.1 orgánom pre medzinárodnú rešerš, ak správa o medzinárodnom predbežnom prieskume ešte nebola zaslaná Medzinárodnému úradu podľa pravidla 71.1.

(c) Ak prihlasovateľ vzal návrh späť alebo akékoľvek zvolenie alebo celé zvolenie, aj napriek tomu sa musí vykonať odovzdanie podľa odseku (a) zvolenému úradu alebo úradom dotknutým účinkom späťvzatia, ak Medzinárodný úrad prijal správu o medzinárodnom predbežnom prieskume.

Pravidlo 76

Vyhotovenie, preklad a poplatok podľa článku 39(1), preklad prioritného dokladu

76.1,76.2 a 76.3 (zostáva zrušené)

76.4 (bez zmeny)

76.5 Použitie pravidiel 22.1(g), 47.1, 49, 49bis a 51bis

Pravidlá 22.1(g), 47.1, 49, 49bis a 51bis sa použijú za predpokladu, že

(i)(iii) (bez zmeny),

(iv) ak bola vypracovaná správa o medzinárodnom predbežnom prieskume na účely článku 39(1), preklad úprav podľa článku 19 sa bude vyžadovať iba vtedy, ak sú úpravy priložené k správe,

(v) použitie pravidiel 47.1(a) až 47.4 sa zúži vo vzťahu k pravidlu 61.2(d).

76.6 (zrušené)

Pravidlo 78

Úprava nárokov, opisu a výkresov vo zvolených úradoch

78.1 Lehota

(a) Ak si prihlasovateľ želá uplatniť právo podľa článku 41 na úpravu nárokov, opisu a výkresov pred príslušným zvoleným úradom v lehote jedného mesiaca od splnenia požiadaviek podľa článku 39(1)(a) za predpokladu, že ak predloženie správy o medzinárodnom predbežnom prieskume podľa článku 36(1) sa neuskutočnilo pred uplynutím lehoty platnej podľa článku 39, musí uplatniť uvedené právo najneskôr do štyroch mesiacov od uplynutia tohto dátumu. V každom prípade prihlasovateľ môže uplatniť právo kedykoľvek neskôr, ak to dovoľuje vnútroštátne právo uvedeného štátu.

(b) V zvolenom štáte, v ktorom národné zákonodarstvo ustanovuje, že prieskum sa začína iba na osobitnú žiadosť, môže národné zákonodarstvo ustanoviť, že lehota, v ktorej môže prihlasovateľ vykonať právo podľa článku 41, bude rovnaká, ako dovoľuje národné zákonodarstvo na predloženie úprav v prípade prieskumu národných prihlášok na osobitnú žiadosť s podmienkou, že táto lehota neuplynie pred uplynutím lehoty podľa odseku (a).

78.2 (zrušené)

78.3 (bez zmeny)

Pravidlo 89bis

Podávanie, spracovanie a podanie medzinárodnej prihlášky a ostatných dokladov v elektronickej forme alebo elektronickými prostriedkami

89bis.1 a 89bis.2 (bez zmeny)

89bis.3 Odovzdávanie medzi úradmi

Ak je v Zmluve, vo vykonávacom predpise alebo Administratívnej smernici uvedené, že podanie, oznámenie alebo odovzdávanie („podania“) medzinárodnej prihlášky, oznámenia, podania, korešpondencie alebo iného dokumentu jedným národným úradom alebo medzivládnou organizáciou inému úradu alebo orgánu, ak súhlasia obaja, odosielateľ aj príjemca, toto odovzdanie sa môže uskutočniť elektronickou formou alebo elektronickými prostriedkami.

Pravidlo 90

Zástupcovia a spoloční zástupcovia

90.1 (bez zmeny)

90.2 Spoloční zástupcovia

(a) Ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia a prihlasovatelia neustanovili zástupcu, ktorý by ich všetkých zastupoval („spoločný zástupca“) podľa pravidla 90.1(a), smie byť jeden z prihlasovateľov, ktorý je oprávnený podať medzinárodnú prihlášku podľa článku 9 a za predpokladu, že poskytol údaje vyžadované podľa pravidla 4.5(a), ustanovený ostatnými prihlasovateľmi ako ich spoločný splnomocnenec.

(b) Ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia a prihlasovatelia neustanovili spoločného zástupcu podľa pravidla 90.1(a) alebo spoločného splnomocnenca podľa odseku (a), bude sa prvý prihlasovateľ uvedený v žiadosti, ktorý je oprávnený podľa pravidla 19.1 podať medzinárodnú prihlášku na prijímacom úrade, a ak poskytol údaje vyžadované podľa pravidla 4.5(a), považovať za spoločného splnomocnenca všetkých prihlasovateľov.

90.3 (bez zmeny)

90.4 Spôsob ustanovenia zástupcu alebo spoločného splnomocnenca

(a)(c) (bez zmeny)

(d) S výhradou odseku (e) prijímací úrad, orgán pre medzinárodnú rešerš, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum a Medzinárodný úrad sa môžu zrieknuť požiadavky podľa pravidla (b), aby sa im predložilo individuálne splnomocnenie, v tomto prípade sa nebude uplatňovať odsek (c).

(e) Ak zástupca alebo splnomocnenec predložil oznámenie o späťvzatí, ktoré sa týka pravidiel 90bis.1 až 90bis.4, požiadavka podľa odseku (b) na individuálne splnomocnenie sa podľa odseku (d) nesmie vziať späť.

90.5 a 90.6 (bez zmeny)

Pravidlo 90bis

Späťvzatie

90bis.190bis.4 (bez zmeny)

90bis.5 Podpis

(a) Každé oznámenie o späťvzatí podľa pravidiel 90bis.1 až 90bis.4 musí s výhradou odseku (b) podpísať prihlasovateľ. Ak sú dvaja alebo viac prihlasovateľov, vyžaduje sa podpis všetkých. Prihlasovateľ, ktorý sa považuje za spoločného splnomocnenca podľa pravidla 90.2(b), nie je oprávnený s výhradou pravidla (b) podpísať takéto oznámenie v mene ostatných prihlasovateľov.

(b) Ak dvaja alebo viacerí prihlasovatelia podajú medzinárodnú prihlášku, ktorou sa určuje štát, ktorého národné zákonodarstvo požaduje, aby národné prihlášky podávali vynálezcovia, a ak prihlasovateľa pre tento určený štát, ktorý je vynálezcom, nemožno nájsť alebo zastihnúť po vynaložení značného úsilia, nemusí oznámenie o späťvzatí podľa pravidiel 90bis.1 až 90bis.4 podpísať tento prihlasovateľ („dotyčný prihlasovateľ“), ak ho podpísal aspoň jeden prihlasovateľ, a

(i)(ii) (bez zmeny)

(iii) v prípade oznámenia o späťvzatí podľa pravidla 90bis.4(b) dotyčný prihlasovateľ nepodpísal návrh, ale požiadavkám podľa pravidla 53.8(b) sa vyhovelo.

90bis.690bis.7 (bez zmeny)

Pravidlo 92bis

Záznam zmien určitých údajov v žiadosti alebo návrhu

92bis.1 Záznam zmien Medzinárodným úradom

(a) (bez zmeny)

(b) Medzinárodný úrad nezaznamená požadovanú zmenu, ak žiadosť o záznam prijal po uplynutí 30 mesiacov od dátumu priority.

Pravidlo 93bis

Spôsob podania dokumentov

93bis.1 Postúpenie na požiadanie; postúpenie prostredníctvom digitálnej knižnice

(a) Ak Zmluva, tieto pravidlá alebo Administratívne smernice umožňuje Medzinárodnému úradu komunikovanie, oznámenie alebo odovzdanie („podanie“) medzinárodnej prihlášky, oznámenia, podania a korešpondenciu alebo iný dokument („dokument“) postúpiť určenému alebo zvolenému úradu, takáto komunikácia sa uskutoční iba na základe žiadosti príslušného úradu a v lehote stanovenej týmto úradom. Táto žiadosť sa môže podať s ohľadom na individuálnu špecifikáciu dokumentov alebo špecifikáciu tried, alebo tried dokumentov.

(b) Podanie podľa odseku (a), ak s tým súhlasil Medzinárodný úrad a určený alebo príslušný zvolený úrad, považuje sa za vykonané v lehote, keď Medzinárodný úrad sprístupní dokument tomuto úradu v elektronickej forme z digitálnej knižnice v súlade s Administratívnymi smernicami, z ktorej má úrad oprávnenie získať tento dokument.

Pravidlo 94

Prístup ku spisom

94.1 Prístup ku spisu uchovávaného Medzinárodným úradom

(a) (bez zmeny)

(b) Medzinárodný úrad dodá na žiadosť ktorejkoľvek osoby, ale nie pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky a s výhradou článku 38 a pravidla 44ter.1 po zaplatení nákladov, kópie akýchkoľvek dokladov, ktoré sú obsiahnuté v jeho spise.

(c) Medzinárodný úrad zašle, ak ho požiada zvolený úrad, kópie správ o medzinárodnom predbežnom prieskume podľa odseku (b) v mene tohto úradu. Medzinárodný úrad bez odkladu zverejní detaily každej žiadosti vo vestníku.

94.2 a 94.3 (bez zmeny)

Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatok
PoplatokSuma
1. Poplatok za medzinárodné podanie (pravidlo 15.2)650 švajčiarskych frankov plus 15 švajčiarskych frankov za každý list nad 30 listov
2. Manipulačný poplatok (pravidlo 57.2)233 švajčiarskych frankov

Zľavy:

3. Poplatok za medzinárodné podanie je znížený o 200 švajčiarskych frankov, ak je medzinárodná prihláška v súlade s Administratívnymi smernicami, podaná

(a) na papieri a s jej kópiou v elektronickej forme alebo

(b) v elektronickej forme.

4. Všetky poplatky (ak je aplikovateľná zľava podľa bodu 3) sú znížené o 75 % pre medzinárodné prihlášky podané prihlasovateľom, ktorý je fyzickou osobou a ktorý je občanom alebo má sídlo v štáte, ktorého národný dôchodok na osobu je nižší ako 3 000 USD (podľa výpočtu priemerného národného dôchodku na osobu použitého Organizáciou Spojených národov na určenie ich kritérií ohodnotenia výšky príspevkov splatných v rokoch 1995, 1996, 1997); ak je niekoľko prihlasovateľov, musí toto kritérium spĺňať každý z nich.

Anglické znenie textu