Oznámenie č. 291/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Čiastka 96/1995
Platnosť od 21.12.1995
Redakčná poznámka

Zmeny pravidiel 10, 11 a 48 sa stali medzinárodnoprávne účinnými 1. januára 1994. Týmto dňom sa stali účinnými aj pre Slovenskú republiku. Zmena pravidla 32 sa stala medzinárodnoprávne účinnou 1. októbra 1992. Týmto dňom sa stala účinnou aj pre Českú a Slovenskú Feder...

291

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu boli 29. septembra 1992 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 529/1992 Zb.).

Zmeny pravidiel 10, 11 a 48 sa stali medzinárodnoprávne účinnými 1. januára 1994. Týmto dňom sa stali účinnými aj pre Slovenskú republiku.

Zmena pravidla 32 sa stala medzinárodnoprávne účinnou 1. októbra 1992. Týmto dňom sa stala účinnou aj pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku.

Zmeny pravidiel 37, 38, 43, 55, 60, 61, 66, 70, 74 a 92 sa stali medzinárodnoprávne účinnými 1. januára 1993. Týmto dňom sa stali účinnými aj pre Slovenskú republiku.

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Pravidlo 10

Terminológia a značky

10.1. Terminológia a značky

(a)(e) (bez zmeny)

(f) Ak je medzinárodná prihláška alebo jej preklad v čínštine, v angličtine alebo v japončine, začiatok každého desatinného miesta sa označuje bodkou; ak je medzinárodná prihláška alebo jej preklad v inom jazyku než v čínštine, v angličtine alebo v japončine, označuje sa čiarkou.

10.2. (bez zmeny)

Pravidlo 11

Požiadavky na vonkajšiu úpravu medzinárodnej prihlášky

11.1.11.8. (bez zmeny)

11.9. Spôsob písania textu

(a) (bez zmeny)

(b) V prípade potreby možno napísať rukou alebo nakresliť len grafické symboly a znaky, chemické alebo matematické vzorce a niektoré znaky v čínštine alebo v japončine.

(c) a (d) (bez zmeny)

(e) Ustanovenia odsekov (c) a (d), pokiaľ ide o medzery a o rozmery znakov, sa nevzťahujú na texty v čínštine alebo v japončine.

11.10.11.14. (bez zmeny)

Pravidlo 32

Rozšírenie účinkov medzinárodnej prihlášky na určité nástupnícke štáty

32.1. Požiadavka na rozšírenie medzinárodnej prihlášky na nástupnícky štát

(a) Účinky medzinárodnej prihlášky, ktorej dátum podania spadá do obdobia uvedeného v odseku (b), pod podmienkou, že prihlasovateľ vykoná úkony uvedené v odseku (c), môžu sa rozšíriť na štát („nástupnícky štát“), ktorého územie bolo pred nezávislosťou tohto štátu časťou územia zmluvného štátu, ktorý následne zanikol („predošlý štát“), za predpokladu, že nástupnícky štát sa stal zmluvným štátom uložením vyhlásenia o pokračovaní u generálneho riaditeľa, na základe ktorého sa táto Zmluva aplikuje aj na nástupnícky štát.

(b) Obdobie uvedené v odseku (a) sa začína dňom nasledujúcim po poslednom dni existencie predošlého štátu a končí sa dva mesiace po dni, keď generálny riaditeľ oznámil vyhlásenie podľa odseku (a) vládam členských štátov Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva. Ak však deň nezávislosti nástupníckeho štátu predchádza dňu nasledujúcemu po poslednom dni existencie predošlého štátu, potom nástupnícky štát smie vyhlásiť, že uvedené obdobie sa začína dňom jeho nezávislosti; také vyhlásenie možno urobiť spolu s vyhlásením uvedeným v odseku (a) a musí sa v ňom presne určiť deň nezávislosti.

(c) Pokiaľ ide o medzinárodnú prihlášku, ktorej dátum podania spadá do obdobia uvedeného v odseku (b), Medzinárodný úrad pošle prihlasovateľovi oznámenie, v ktorom ho informuje, že môže požiadať o rozšírenie, ak do troch mesiacov od dátumu tohto oznámenia vykoná tieto úkony:

(i) podá na Medzinárodnom úrade žiadosť o rozšírenie,

(ii) zaplatí Medzinárodnému úradu poplatok za rozšírenie v švajčiarskych frankoch, ktorého výška je rovnaká ako výška poplatku za určenie podľa pravidla 15.2.(a).

(d) Toto pravidlo sa nepoužije v prípade Ruskej federácie.

32.2. Účinky rozšírenia na nástupnícky štát

(a) Tam, kde sa podala žiadosť o rozšírenie podľa pravidla 32.1.,

(i) nástupnícky štát sa považuje za štát určený v medzinárodnej prihláške a

(ii) príslušná lehota podľa článku 22 alebo podľa článku 39 (1) Zmluvy, ak ide o tento štát, sa predĺži až do uplynutia najmenej troch mesiacov od dátumu podania žiadosti o rozšírenie.

(b) V prípade, že nástupnícky štát je viazaný hlavou II Zmluvy a žiadosť o rozšírenie sa podala neskôr, avšak návrh sa podal pred uplynutím devätnásťmesačnej lehoty od dátumu priority a nástupnícky štát bol zvolený do troch mesiacov od dátumu podania žiadosti o rozšírenie, príslušná lehota podľa odseku (a) (ii) musí byť najmenej 30 mesiacov od dátumu priority.

(c) Nástupnícky štát môže určiť lehoty, ktoré uplynú neskôr než lehoty určené v odsekoch (a) (ii) a (b). Medzinárodný úrad zverejní informáciu o takýchto lehotách vo Vestníku.

Pravidlo 37

Chýbajúci alebo chybný názov

37.1. (zmena len v prípade francúzskeho textu)

37.2. Určenie názvu

Ak medzinárodná prihláška neobsahuje názov a orgán pre medzinárodnú rešerš nedostal od prijímacieho úradu oznámenie o tom, že vyzval prihlasovateľa, aby predložil názov, alebo ak tento orgán zistí, že názov nezodpovedá pravidlu 4.3., určí názov sám. Takýto názov sa určí v jazyku, v ktorom je zverejnená medzinárodná prihláška, alebo ak sa preklad predložil podľa pravidla 12.1.(c) a orgán pre medzinárodnú rešerš si to želá, v jazyku prekladu.

Pravidlo 38

Chýbajúca alebo chybná anotácia

38.1. (zmena len v prípade francúzskeho textu)

38.2. Vyhotovenie anotácie

(a) Ak medzinárodná prihláška neobsahuje anotáciu a orgán pre medzinárodnú rešerš nedostal od prijímacieho úradu oznámenie o tom, že vyzval prihlasovateľa, aby predložil anotáciu, alebo ak tento orgán zistí, že anotácia nevyhovuje pravidlu 8, vyhotoví anotáciu sám. Takáto anotácia sa vyhotoví v jazyku, v ktorom je zverejnená medzinárodná prihláška, alebo ak sa preklad predložil podľa pravidla 12.1.(c) a orgán pre medzinárodnú rešerš si to želá, v jazyku prekladu.

(b) (bez zmeny)

Pravidlo 43

Správa o medzinárodnej rešerši

43.1.43.3. (bez zmeny)

43.4. Jazyk

Každá správa o medzinárodnej rešerši a uznesenie podľa článku 17 (2) (a) Zmluvy sa vyhotovia v jazyku, v ktorom je zverejnená medzinárodná prihláška, na ktorú sa vzťahujú, alebo ak sa preklad predložil podľa pravidla 12.1.(c) a orgán pre medzinárodnú rešerš si to želá, v jazyku prekladu.

43.5. až 43.10. (bez zmeny)

Pravidlo 48

Medzinárodné zverejnenie

48.1. a 48.2. (bez zmeny)

48.3. Jazyky

(a) Ak sa medzinárodná prihláška podá v čínštine, angličtine, francúzštine, nemčine, japončine, ruštine alebo v španielčine, zverejní sa v jazyku, v ktorom bola podaná.

(b) Ak sa medzinárodná prihláška podá v inom jazyku ako v čínštine, angličtine, francúzštine, nemčine, japončine, ruštine alebo v španielčine, zverejní sa v anglickom preklade. Za vykonanie prekladu je zodpovedný orgán pre medzinárodnú rešerš, ktorého povinnosťou je mať preklad dostatočne včas, aby mohol medzinárodnú prihlášku zverejniť v predpísanej lehote alebo aby ju mohol pri uplatnení článku 64 (3) (b) Zmluvy postúpiť podľa článku 20 pred uplynutím devätnásteho mesiaca od dátumu priority. Bez ohľadu na pravidlo 16.1.(a) môže orgán pre medzinárodnú rešerš účtovať prihlasovateľovi poplatok za preklad. Orgán pre medzinárodnú rešerš umožní prihlasovateľovi vyjadriť sa k návrhu prekladu. Na toto vyjadrenie určí orgán pre medzinárodnú rešerš podľa okolností prípadu primeranú lehotu. Ak pre nedostatok času nie je možné vziať vyjadrenie prihlasovateľa do úvahy pred postúpením prekladu alebo ak prihlasovateľ a uvedený orgán majú na správnosť prekladu rôzny názor, môže prihlasovateľ zaslať kópiu svojho vyjadrenia alebo jeho nevybavenú časť Medzinárodnému úradu a každému určenému úradu, ktorému preklad postúpil. Medzinárodný úrad zverejní podstatu vyjadrenia buď zároveň s prekladom orgánu pre medzinárodnú rešerš, alebo následne po jeho zverejnení.

(c) (bez zmeny)

48.4.48.6. (bez zmeny)

Pravidlo 55

Jazyky (medzinárodný predbežný prieskum)

55.1. Jazyk návrhu

Návrh sa podáva v jazyku medzinárodnej prihlášky alebo, ak sa prihláška podala v inom jazyku, než v ktorom bola zverejnená, v jazyku zverejnenia. Ak sa podľa pravidla 55.2. požaduje preklad medzinárodnej prihlášky, návrh je v jazyku prekladu.

55.2. Preklad medzinárodnej prihlášky

(a) Ak sa medzinárodná prihláška nepodá ani nezverejní v jazyku alebo v jednom z jazykov uvedených v dohode uzavretej medzi Medzinárodným úradom a orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum určeným na vykonávanie medzinárodného predbežného prieskumu tejto prihlášky, môže tento orgán požiadať s výnimkou odseku (b), aby prihlasovateľ predložil spolu s návrhom preklad medzinárodnej prihlášky do jazyka alebo do jedného z jazykov určených v uvedenej dohode.

(b) Ak sa preklad medzinárodnej prihlášky do jazyka podľa odseku (a) odovzdal orgánu pre medzinárodnú rešerš podľa pravidla 12.1.(c) a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum je súčasťou toho istého národného úradu alebo medzivládnej organizácie ako orgán pre medzinárodnú rešerš, prihlasovateľ nemusí predložiť preklad podľa odseku (a). V prípade, že prihlasovateľ nepredloží preklad podľa odseku (a), medzinárodný predbežný prieskum sa vykoná na základe prekladu predloženého podľa pravidla 12.1.(c).

(c) Ak sa nesplní požiadavka uvedená v odseku (a) a odsek (b) neplatí, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vyzve prihlasovateľa, aby predložil požadovaný preklad v lehote, ktorá musí byť primeraná okolnostiam. Táto lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od dátumu výzvy. Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže lehotu predĺžiť kedykoľvek pred vydaním rozhodnutia.

(d) Ak prihlasovateľ vyhovie výzve v lehote uvedenej v odseku (c), táto požiadavka sa bude považovať za splnenú. Ak to prihlasovateľ neurobí, bude sa návrh považovať za nepredložený.

(e) Ustanovenia odsekov (a) až (d) budú platiť len vtedy, ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vyhlásil v oznámení adresovanom Medzinárodnému úradu, že súhlasí s vykonaním medzinárodného predbežného prieskumu na základe prekladu v zmysle týchto odsekov.

55.3. Preklad zmien

(a) Ak sa požaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 55.2., všetky zmeny, ktoré sú uvedené vo vyhlásení týkajúcom sa zmien podľa pravidla 53.9. a ktoré si prihlasovateľ želá vziať do úvahy na účely medzinárodného predbežného prieskumu, a všetky zmeny podľa článku 19 Zmluvy, ktoré sa musia vziať do úvahy podľa pravidla 66.1.(c), musia byť v jazyku prekladu. Ak také zmeny boli alebo sú podané v inom jazyku, musí sa predložiť aj preklad.

(b) Ak sa požadovaný preklad zmien podľa odseku (a) nepredloží, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vyzve prihlasovateľa, aby predložil chýbajúci preklad v lehote, ktorá musí byť primeraná okolnostiam. Táto lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od dátumu výzvy. Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže lehotu predĺžiť kedykoľvek pred vydaním rozhodnutia.

(c) Ak prihlasovateľ nevyhovie výzve v lehote uvedenej v odseku (b), zmena sa nevezme do úvahy na účely medzinárodného predbežného prieskumu.

Pravidlo 60

Niektoré nedostatky návrhu alebo voľby

60.1. Nedostatky návrhu

(a) Ak návrh nevyhovuje požiadavkám uvedeným v pravidlách 53.1., 53.2.(a) (i) až (iv), 53.2.(b), 53.3. až 53.8. a 55.1., orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky opravil v lehote, ktorá je primeraná okolnostiam. Táto lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od dátumu výzvy. Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže lehotu predĺžiť kedykoľvek pred vydaním rozhodnutia.

(b)(g) (bez zmeny)

60.2. (bez zmeny)

Pravidlo 61

Oznámenie návrhu a voľby

61.1. Oznámenie Medzinárodnému úradu a prihlasovateľovi

(a) (bez zmeny)

(b) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum ihneď písomne informuje prihlasovateľa o dátume prijatia návrhu. Ak sa návrh posudzuje podľa pravidiel 54.4.(a), 55.2.(d), 57.4.(c), 58.2.(c) alebo podľa pravidla 60.1.(c) ako nepredložený alebo ak sa voľba posudzuje podľa pravidla 60.1.(d) ako nevykonaná, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum to oznámi prihlasovateľovi a Medzinárodnému úradu.

(c) (bez zmeny)

61.2.61.4. (bez zmeny)

Pravidlo 66

Konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum

66.1.66.8. (bez zmeny)

66.9. Jazyk zmien

(a) S výnimkou odsekov (b) a (c), ak sa medzinárodná prihláška podala v inom jazyku, než v ktorom je zverejnená, každá zmena, ako aj každý list podľa pravidla 66.8.(a) sa predložia v jazyku, v ktorom je zverejnená medzinárodná prihláška.

(b) Ak sa medzinárodný predbežný prieskum vykonáva podľa pravidla 55.2. na základe prekladu medzinárodnej prihlášky, každá zmena, ako aj každý list v zmysle odseku (a) sa musia predložiť v jazyku prekladu.

(c) S výnimkou pravidla 55.3., ak sa zmena alebo list nepredložili v jazyku požadovanom podľa odseku (a) alebo (b), orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, ak je to možné vzhľadom na lehotu určenú na vyhotovenie správy o medzinárodnom predbežnom prieskume, vyzve prihlasovateľa, aby predložil zmenu alebo list v požadovanom jazyku v lehote, ktorá musí byť primeraná okolnostiam.

(d) Ak prihlasovateľ nevyhovie výzve na predloženie zmeny v požadovanom jazyku v lehote uvedenej v odseku (c), zmena sa nebude brať do úvahy na účely medzinárodného predbežného prieskumu. Ak prihlasovateľ nevyhovie výzve na predloženie listu uvedeného v odseku (a) v požadovanom jazyku v lehote podľa odseku (c), požadovaná zmena sa nemusí vziať do úvahy na účely medzinárodného predbežného prieskumu.

Pravidlo 70

Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume

70.1.70.16. (bez zmeny)

70.17. Jazyky vyhotovenia správy a príloh

(a) Správa a všetky prílohy sú vyhotovené v jazyku, v ktorom je zverejnená medzinárodná prihláška, ktorej sa týkajú, alebo ak sa medzinárodný predbežný prieskum vykonával podľa pravidla 55.2. na základe prekladu medzinárodnej prihlášky, v jazyku prekladu.

(b) (zostáva zrušené)

Pravidlo 74

Preklad príloh k správe o medzinárodnom predbežnom prieskume a jeho predloženie

74.1. Obsah prekladu a lehota na jeho predloženie

(a) Ak zvolený úrad požaduje predloženie prekladu medzinárodnej prihlášky podľa článku 39 (1) Zmluvy, prihlasovateľ predloží v lehote uvedenej v tomto článku preklad každého náhradného listu uvedeného v pravidle 70.16. a priloženého k správe o medzinárodnom predbežnom prieskume, ak takýto list nie je v jazyku požadovaného prekladu medzinárodnej prihlášky. Rovnaká lehota sa použije aj vtedy, ak sa predloženie prekladu medzinárodnej prihlášky zvolenému úradu musí uskutočniť vzhľadom na vyhlásenie podľa článku 64 (2) (a) (i) Zmluvy v lehote uvedenej v článku 22 Zmluvy.

(b) Ak predloženie prekladu medzinárodnej prihlášky podľa článku 39 (1) Zmluvy zvolený úrad nepožaduje, môže tento úrad požadovať od prihlasovateľa, aby predložil v lehote uvedenej v tomto článku preklad každého náhradného listu uvedeného v pravidle 70.16., ktorý je priložený k správe o medzinárodnom predbežnom prieskume a nie je v jazyku, v ktorom bola medzinárodná prihláška zverejnená.

Pravidlo 92

Korešpondencia

92.1. (bez zmeny)

92.2. Jazyky

(a) S výnimkou pravidiel 55.1. a 66.9. a odseku (b) tohto pravidla musí prihlasovateľ predložiť každý list alebo dokument orgánu pre medzinárodnú rešerš alebo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum v rovnakom jazyku, v akom je medzinárodná prihláška, ktorej sa týka. Ak sa však preklad medzinárodnej prihlášky odovzdal podľa pravidla 12.1.(c) alebo sa podal podľa pravidla 55.2.(a) alebo (c), použije sa jazyk prekladu.

(b)(e) (bez zmeny)

92.3. a 92.4. (bez zmeny)

Anglické znenie textu