Nariadenie vlády č. 31/1975 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o pokutách za porušenie povinností ustanovených na úseku vodného hospodárstva

Čiastka 9/1975
Platnosť od 28.03.1975 do31.05.2002
Účinnosť od 01.04.1975 do31.05.2002
Zrušený 184/2002 Z. z.

31

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 26. marca 1975

o pokutách za porušenie povinností ustanovených na úseku vodného hospodárstva

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 47 ods. 1 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) a § 24 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve:


PRVÁ ČASŤ

Ukladanie pokút organizáciám

§ 1

Všeobecné ustanovenia

Okresné národné výbory1) ukladajú pokuty organizáciám, ktoré

a) odoberú alebo inak použijú povrchové alebo podzemné vody bez povolenia vodohospodárskeho orgánu alebo v rozpore s ním (ďalej len „nedovolené použitie vôd“),

b) vypustia odpadové vody2) do povrchových vôd, podzemných vôd alebo do verejnej kanalizácie bez povolenia vodohospodárskeho orgánu alebo v rozpore s ním alebo v rozpore s kanalizačným poriadkom (ďalej len „nedovolené vypúšťanie vôd“),

c) znečistia povrchové alebo podzemné vody alebo ohrozia ich akosť alebo zdravotnú nezávadnosť nedovoleným nakladaním s látkami škodiacimi vodám, ktoré nie sú odpadovými vodami, prípadne spôsobia vniknutie týchto látok do verejnej kanalizácie v rozpore s kanalizačným poriadkom (ďalej len „nedovolené nakladanie s látkami škodiacimi vodám“),

d) poškodia verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu alebo odoberú vodu z verejného vodovodu v rozpore s úpravou podľa § 30 ods. 3 alebo ods. 4 vodného zákona (ďalej len „nedovolený odber vôd“),

e) porušia iné povinnosti ustanovené vodným zákonom, zákonom o štátnej správe vo vodnom hospodárstve alebo podľa nich uložené inak, ako je uvedené pod písmenami a) až d) (ďalej len „iné povinnosti“).

§ 2

Pokuty za nedovolené použitie vôd

(1) Pokuta za nedovolené použitie povrchových vôd sa ustanovuje vo výške vypočítanej násobkom sadzby 1,- Kčs za 1 m3 nedovolene použitých povrchových vôd a celkového množstva týchto vôd.

(2) Pokuta za nedovolené použitie podzemných vôd sa ustanovuje vo výške vypočítanej násobkom sadzby 7,- Kčs za 1 m3 nedovolene použitých podzemných vôd a celkového množstva týchto vôd.

(3) Najnižšia pokuta podľa odsekov 1 a 2 sa ustanovuje vo výške 5000,- Kčs.

§ 3

Pokuty za nedovolené vypúšťanie vôd

(1) Výška pokút ukladaných v prípadoch uvedených v § 1 písm. b) sa ustanovuje podľa závadnosti odpadových vôd z jednotlivých druhov výrob alebo zdrojov znečistenia (ďalej len „výroba“) a podľa množstva surovín alebo hotových výrobkov v týchto výrobách za rok, prípadne spracúvaných alebo vyrábaných v jednej kampani.

(2) Podľa závadnosti odpadových vôd sa jednotlivé druhy výrob členia na štyri kategórie s technickými jednotkami výroby alebo spracúvaných surovín (ďalej len „technické jednotky“) uvedené v prílohe tohto nariadenia.

(3) V pochybnostiach o zaradení výroby do jednotlivých kategórií a technickej jednotke rozhodne orgán ukladajúci pokutu po prerokovaní s Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky.

(4) Výška pokuty sa ustanovuje násobkom sadzby za technickú jednotku a celkového množstva technických jednotiek za posledný kalendárny rok prevádzky, prípadne za posledný kalendárny rok prevádzky, prípadne za poslednú kampaň; pri novozavádzaných výrobách podľa plánovanej ročnej alebo kampaňovej výroby. Sadzba za technickú jednotku a najnižšia pokuta v jednotlivých kategóriách sa ustanovuje takto:

sadzba za technickú jednotkunajnižšia pokuta
v I. kategórii5,- Kčs15 000,- Kčs
v II. kategórii3,- Kčs10 000,- Kčs
v III. kategórii2,- Kčs 5 000,- Kčs
v IV. kategórii0,20 Kčs10 000,- Kčs

(5) Ak je ten istý druh výroby v jednej organizácii rozdelený do niekoľkých výrobných objektov, je rozhodujúci pre výpočet pokuty počet technických jednotiek dosiahnutých len v tých výrobných objektoch, v ktorých sa nedovolene vypúšťala voda.

(6) Výroba medziproduktov sa považuje za samostatnú výrobu, ak je uvedená v prílohe tohto nariadenia. Inak ju možno zaradiť podľa odseku 3 do príslušnej kategórie iba vtedy, ak ide o výrobu v samostatnom výrobnom objekte.

(7) Vodohospodársky orgán môže znížiť vypočítanú pokutu,

a) ak organizácia riadne udržiava v prevádzke aspoň niektoré časti čistiarne odpadových vôd,

b) ak organizácia preukáže, že ide o celkom výnimočný prípad a že ani pri vynaložení všetkého úsilia nemohla zabrániť znečisteniu.

(8) Vypočítaná pokuta sa v prípade podľa odseku 7 písm. a) zníži o toľko percent, o koľko sa znížila hodnota rozhodujúceho ukazovateľa znečistenia; orgán ukladajúci pokutu určí, ktorý ukazovateľ znečistenia je rozhodujúci. Pokuta znížená podľa odseku 7 nesmie byť nižšia ako najnižšia pokuta podľa odseku 4.

§ 4

Pokuty za nedovolené nakladanie s látkami škodiacimi vodám

(1) Pokuta za nedovolené nakladanie s látkami škodiacimi vodám sa ustanovuje vo výške od 3000,- Kčs do 500 000,- Kčs podľa závažnosti znečistenia alebo ohrozenia čistoty, prípadne zdravotnej nezávadnosti vôd. Pri ukladaní pokuty sa prihliada aj na okolnosti, za ktorých sa nedovolene nakladalo s vodou, a na to, ako sa organizácia pričinila o odstránenie alebo zmiernenie škodlivých následkov.

(2) Pri posúdení závažnosti znečistenia alebo ohrozenia sa prihliada najmä na škodlivosť a množstvo škodlivej látky, škodlivé následky, možnosti ich odstránenia, vplyv na povrchové vody alebo na zásoby podzemných vôd a na možnosti ich ďalšieho využitia.

§ 5

Pokuty za poškodenie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie a za nedovolený odber vôd

(1) Pokuta sa ustanovuje za poškodenie

a) vodovodného potrubia s priemerom 500 mm a väčším alebo kanalizačného potrubia s priemerom 800 mm a väčším vo výške 30 000,- Kčs,

b) vodovodného potrubia s priemerom menším ako 500 mm alebo kanalizačného potrubia s priemerom menším ako 800 mm vo výške 10 000,- Kčs,

c) verejnej časti vodovodnej prípojky vo výške 500,- Kčs,

d) verejnej časti kanalizačnej prípojky vo výške 1000,- Kčs.

(2) Za nedovolený odber vôd sa pokuta ustanovuje vo výške päťnásobku príslušnej sadzby vodného počítaného za množstvo neoprávnene odobratej vody, najmenej však vo výške 1000,- Kčs.

§ 6

Pokuty za porušenie iných povinností

(1) Pokuta za porušenie iných povinností podľa § 1 písm. e) sa ustanovuje vo výške od 500,- Kčs do 100 000,- Kčs podľa závažnosti porušenia povinností.

(2) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na to, aké následky spôsobilo, prípadne mohlo spôsobiť porušenie povinností, na okolnosti, za ktorých sa povinnosti porušili, a ako sa organizácia pričinila o odstránenie alebo zmierenie škodlivých následkov.

(3) Pokuta podľa odseku 1 sa neuloží, ak sa súčasne porušili povinnosti, za ktoré sa ukladá pokuta podľa § 1 písm. a) až d).

§ 7

Pokuty za opakované porušenie povinností

Ak organizácia poruší v čase jedného roku od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty akúkoľvek povinnosť, za ktorú sa ukladá pokuta podľa tohto nariadenia, uloží sa ďalšia pokuta vo výške dvojnásobku sadzby. Ak je pokuta určená rozpätím, zvyšuje sa najvyššia a najnižšia hranica na dvojnásobok; sumy najnižších pokút podľa § 2, § 3 ods. 4 a podľa § 5 ods. 2 zvyšujú sa na dvojnásobok.

§ 8

Najvyššia hranica pokuty

Pokuta, aj v prípade zvýšenia podľa § 7, môže byť najviac 1 000 000,- Kčs.

DRUHÁ ČASŤ

Ukladanie pokút pracovníkom organizácií

§ 9

(1) Okresné národné výbory ukladajú pokuty aj pracovníkom organizácií, ktorí zavinili porušenie povinností organizácií uvedených v § 1, ak nejde o trestný čin alebo prečin. Pokuta môže byť najviac trojnásobok priemerného mesačného zárobku pracovníka.3) Pri určení výšky pokuty sa prizerá najmä na mieru zavinenia a na rozsah spôsobenej škody.


TRETIA ČASŤ

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 10

Pokuta je splatná do pätnásť dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

§ 11

Konanie o uložení pokuty nemožno začať po uplynutí jedného roku odo dňa, keď sa vodohospodársky orgán dozvedel o skutočnostiach podľa § 1, najneskoršie však po uplynutí troch rokov odo dňa, keď k nim došlo.

§ 12

Pri ukladaní pokuty podľa § 7 sa pokuty uložené podľa vládnej vyhlášky č. 120/1966 Zb. o ukladaní pokút za porušenie povinností určených na ochranu vôd pred znečisťovaním posudzujú ako pokuty uložené podľa tohto nariadenia.

§ 13

Zrušuje sa vládna vyhláška č. 120/1966 Zb. o ukladaní pokút za porušenie povinností určených na ochranu vôd pred znečisťovaním. Konanie o uložení pokuty začaté podľa tejto vyhlášky pred účinnosťou tohto nariadenia dokončí orgán, ktorý toto konanie začal ako príslušný podľa predchádzajúcich predpisov.

§ 14

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1975.


Dr. Colotka v. r.


Príloha nariadenia vlády SSR č. 31/1975 Zb.

Rozdelenie výrob podľa jednotlivých kategórií

I. kategóriaTechnické jednotky:
1. výroba sulfitovej celulózy (nebielenej)1 t výrobku
2. výroba viskózových vláken1 t výrobku
3. výroba gleju a želatíny1 t suroviny
4. tepelné spracovanie hnedého uhlia10 t presadzeného uhlia
5. práčovne vlny500 kg pranej vlny
6. výroba kyanovodíka a kyanidov100 kg výrobku
7. máčiarne ľanu a konopí1 t suchých stopiek
8. garbiarne1 t suroviny
9. galvanizovne a prevádzky s tepelnou úpravou kovov1 kg spotrebovaných chemikálií obsahujúcich kyanidy alebo ťažké kovy alebo 10 kg ostatných druhov spotrebovaných chemikálií
10. delenie butadiénu meďnými soľami1 kg spotrebovaných meďných solí
11. suchá destilácia dreva2 t spracovaného dreva
12. chemická úprava uránovej rudy5 t rudniny
13. výroba pesticídnych látok na báze organických látok s obsahom fosforu, chlorovaných uhľovodíkov a na báze pentachlórfenolu100 kg vyrobeného prostriedku
14. výroba biologicky neodbúrateľných saponátov a saponátových detergentov1 t aktívnej látky vo výrobku
15. výroba mastiacich olejov10 t suroviny
16. výroba syntetického fenolu1 t výrobku
17. výroba syntetického liehu1 t výrobku
18. výroba farmaceutických a čistých chemikálií organickou syntézou100 kg výrobku
19. výroba čistých chemikálií s obsahom ťažkých kovov a rádioaktívnych látok100 kg výrobku
20. spracovanie technických tukov1 t spracovaného tuku
II. kategória:Technické jednotky:
1. tepelné spracovanie čierneho uhlia10 t presadzeného uhlia
2. výroba chemickej dreviny1 t výrobku
3. výroba sulfátovej celulózy1 t výrobku
4. spracovanie dechtu1 t spracovaného dechtu
5. výroba škrobu1 t spracovaných zemiakov
6. výroba kyseliny citrónovej1 t spracovanej melasy
7. výroba droždia500 kg spracovanej suroviny
8. výroba krmív kvasením1 t suroviny
9. výroba plastickej kože100 m2 vyrobenej kože
10. syrárne10 hl spracovaného mlieka
11. jatky500 kg mäsa v živej váhe
12. spracovanie hydiny100 kg spracovanej hydiny
13. výroba umelých glejových čriev500 ks spracovanej suroviny
14. výroba mydla1 t výrobku
15. výroba jedlých tukov3 t výrobku
16. výroba biologicky odbúrateľných saponátov a saponátových detergentov1 t aktívnej látky vo výrobku
17. chemická úprava rúd10 t suroviny
18. výroba pesticídnych látok (ak nie sú uvedené v I. kategórii)100 kg vyrobeného prostriedku
19. výrobky organickej chémie, s výnimkou výrob uvedených v ostatných kategóriách1 t výrobku
20. výroba drevovláknitých dosiek1 t výrobku
21. mokré odkôrňovanie dreva, parenie dreva1 t suroviny
22. výroba chlórprenového kaučuku1 t výrobku
23. výroba antibiotík1 t suroviny na živnú pôdu
24. mokré práčovne prevádzky lykových vláken1 m3 použitej vody
25. vajcová výroba v hydinárskych závodoch100 kg nezahusteného vajcového obsahu
26. výroba cukru3 t spracovanej repy
27. infekčné odd. zdravotníckych zariadení20 m3 potreby vody
28. mäsová výroba500 kg mäsových výrobkov
29. sušiarne zemiakov1 t suroviny
30. sídliská1 pripojený ekvivalentný obyvateľ
31. čokoládovne - výroba poločokoládového želé a žuvacej gumy1 t výrobku
32. strojárska výroba - použitie rezných a chladiacich emulzií10 kg ropných látok
33. výkrmne ošípaných1 chovný kus
34. liehovary1 t suroviny
III. kategória:Technické jednotky:
1. výroba lepenky (zo starého papiera)1 t výrobku
2. pivovary10 hl vystaveného piva
3. sladovne1 t výrobku
4. konzervárne zeleniny a mäsa500 kg výrobku
5. výroba polievkového korenia1 t suroviny
6. výkrmne kačíc10 chovaných kačíc
7. moriarne farebných kovov1 m3 použitej vody
8. moriarne železa5 m3 použitej vody
9. výrobky anorganickej chémie, s výnimkou výrob uvedených v ostatných kategóriách1 t výrobku
10. výroba butadiénového kaučuku1 t výrobku
11. výroba gumárskeho regenerátu1 t výrobku
12. pranie bielizne100 kg bielizne
13. rafinéria benzolu1 t suroviny
14. výroba priemyselných hnojív10 t výrobku telquel
15. výroba papiera1 t výrobku
16. výroba drevitej lepenky a bielej dreviny1 t výrobku
17. valcovne kovov, ťahárne drôtov10 t výrobku
18. mliekárne na výrobu konzumného mlieka20 hl mlieka
19. sušiarne mlieka20 hl mlieka
20. bielenie celulózy10 t bielenej suroviny
21. zošľachťovanie textilu a karbonizácia vlny100 kg výrobku
22. umývanie dopravných, stavebných a poľnohospodárskych strojov a ich súčastí 1 m3 použitej vody
23. gumárenská výroba1 t zmesi
24. výroba čistých chemikálií, s výnimkou výrob uvedených v I. kategórií100 kg výrobku
25. výroba polymérov, s výnimkou kaučuku1 t výrobku
26. finálna výroba a adjustácia liekov100 kg výrobku
27. neinfekčné oddelenie zdravotníckych zariadení20 m3 potreby vody
28. ošetrenie a tavenie syrov500 kg výrobku
29. prevádzky na omáľanie skla100 kg omáľaného skla
30. lodná doprava20 kg spotrebovaných pohonných látok
31. výroba nealkoholických nápojov50 hl výrobku
32. mlynská prevádzka3 t vypraného obilia
33. alkalické odmastňovanie kovov100 l potreby vody
34. opravovne strojov okrem alkalického odmastňovania kovov200 l použitej vody
35. flotačná úprava rúd5 t vsádzky rudy
36. výroba hliníkových zliatín1 t výrobku
37. výroba olova a olovených zliatín5 t výrobku
38. kotolne na kvapalné palivá (iba pri vypúšťaní odpadových vôd, ktorých vznik je technologicky odôvodnený)1 t spotrebovaného kvapalného paliva
39. sklady ropných látok (iba pri vypúšťaní odpadových vôd, ktorých vznik je technologicky odôvodnený)10 t skladovanej ropnej látky
40. výroba panelov1 m3 použitej vody
41. dezinfekčné stanice (ČSD)1 m3 použitej vody
42. brusiarne skla1 m3 použitej vody
43. brúsenie tmelu1 m3 použitej vody
44. strojárska výroba (ak nie je v iných kategóriách)1 m3 použitej vody
IV. kategória:Technického jednotky:
1. briketárne5 t výrobku
2. hydraulická doprava popolčeka a škvary5 t presadzeného uhlia
3. granulácia trosky5 t suroviny
4. spracovanie ropy na palivá5 t spracovanej ropy
5. ťažba ropy5 t vyťaženej ropy
6. práčovne uhlia2 t suroviny
7. výroba železa 2 t výrobku
8. plaviarne kaolínu a hlín1 t suroviny
9. ťažba uránu1 t rudniny
10. chemické úpravovne vody10 m3 upravenej vody
11. magnetická a mechanická úprava rudy1 t spracovanej rudniny

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona SNR č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.

2) § 22 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

3) § 275 Zákonníka práce.