Vyhláška č. 392/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach

Čiastka 157/1998
Platnosť od 29.12.1998 do14.03.2008
Účinnosť od 01.01.1999 do14.03.2008
Zrušený 83/2008 Z. z.

392

VYHLÁŠKA

Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky

zo 4. decembra 1998,

ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach

Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 3 ods. 2, § 9 ods. 5, § 12 ods. 2 a § 15 ods. 2 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Rezortný rozvojový program verejných prác sa predkladá podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 v jednom písomnom vyhotovení a v elektronickej forme.

(2) Rozvojový program verejných prác kraja zostavený podľa prílohy č. 1 predkladá krajský úrad v jednom písomnom vyhotovení a v elektronickej forme.

§ 2

Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce sa vypracúva podľa prílohy č. 2.

§ 3

Obsah preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti a preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stroja alebo zariadenia je uvedený v preberacích protokoloch podľa vzorov uvedených v prílohách č. 3 a 4.

§ 4

Záverečné technické a ekonomické hodnotenie dokončenej verejnej práce sa vypracúva v rozsahu uvedenom v § 17 ods. 1 a § 18 ods. 2 zákona.

Súčasťou tohto hodnotenia je prehľad skutočných nákladov dokončených verejných prác podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5, a to:

a) tabuľka 1 – pre všetky typy stavieb,

b) tabuľka 2 – pre výrobné a nevýrobné stavby, bytové domy, stavby občianskej vybavenosti a pod.,

c) tabuľka 3 – pre inžinierske stavby vrátane líniových stavieb, stavby lesného a vodného hospodárstva a pod.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1999.


István Harna v. r.


Príloha č.1 k vyhláške č. 392/1998 Z. z.

Vzor 01-1

Príloha č. 2 k vyhláške č. 392/1998 Z. z.

DOKUMENTÁCIA STAVEBNÉHO ZÁMERU VEREJNEJ PRÁCE

Obsah a rozsah dokumentácie stavebného zámeru verejnej práce

A. Sprievodná správa

1. Identifikačné údaje o navrhovanej verejnej práci. Pri pozemných komunikáciách uvádzať kategóriu a druh cesty, pri železniciach kategóriu železničnej trate.

2. Identifikačné údaje stavebníka, investora a spracovateľa.

3. Základné údaje charakterizujúce verejnú prácu:

a) variantné riešenie dosiahnutia cieľa verejnej práce vrátane prípadnej modernizácie, stavebnej úpravy a možnosti využitia súkromného sektora,

b) stručná charakteristika územia, vymedzenie dotknutého územia a spôsob jeho doterajšieho využitia, zoznam dotknutých obcí a katastrálnych území, pri pozemných komunikáciách uvádzať začiatok a koniec trás, pri železniciach začiatok a koniec trate,

c) zdôvodnenie navrhovanej verejnej práce v danom území,

d) plánované termíny začiatku a dokončenia výstavby.

4. Členenie stavby na stavebné objekty, technické zariadenia, etapy výstavby a samostatne prevádzkovateľné časti.

5. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu.

6. Súlad so stratégiou rozvoja Slovenska a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

7. Súlad s Koncepciou územného rozvoja Slovenska.

8. Súlad s koncepciou rozvoja odvetvia.

9. Súlad s podmienkami územnoplánovacej dokumentácie.

10. Súlad so záverečným stanoviskom posúdenia vplyvu stavby na životné prostredie (ak bolo potrebné).

B. Technická správa

1. Charakteristika územia, dotknutých ochranných pásiem, chránených častí územia, kultúrnych pamiatok, požiadavky na demolácie, záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu.

2. Vhodnosť pozemku určeného na zastavanie z hľadiska jeho geologických a hydrologických pomerov v území.

3. Pri stavebnej úprave, modernizácii a pod. údaje o pôvodnej stavbe a jej prevádzke.

4. Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie, požiadavky na urbanistické, architektonické a výtvarné riešenie s uvedením navrhovaných kapacít.

Pri pozemných komunikáciách dopravnoinžinierske údaje (zdroje a ciele dopravy, výhľadová intenzita, kapacitné posúdenie a prognóza dopravy) a požiadavky na cestné komunikácie, mosty, tunely, obslužné zariadenia.

Pri dráhových komunikáciách podklady na návrh variantov (ak prichádzajú do úvahy), dopravnoinžinierske údaje, technické podklady (požiadavky na mosty, tunely a pod.), podklady o území (členitosť, inžinierskogeologické údaje, ložiská nerastov, ťažba, priemysel a pod.).

5. Stavebné a technické riešenie stavby z hľadiska statického, hlavných nosných konštrukcií, tepelnotechnického, materiálového, technického vybavenia a pod.

Pre pozemné komunikácie najmä

a) geometria trasy a hlavných objektov stavby (platí pre každý navrhovaný variant):

1. križovatky, mosty, tunely, obslužné zariadenia, stredisko údržby,

2. vyvolané investície – prekládky a rekonštrukcie súvisiacich komunikácií, vodných tokov, inžinierskych sietí, závlahy, demolácie, protihlukové steny (z posúdenia hlukových pomerov a pod.),

3. zábery pôdy (dočasné, trvalé),

4. základné opatrenia na ochranu životného prostredia,

5. možné zdroje materiálov (zemina, voda atď.),

6. návrh stavebných dvorov, prístupových ciest, nakladanie s odpadmi a pod., orientačný harmonogram výstavby,

7. tabuľkové spracovanie údajov o navrhovaných variantoch (dĺžky, plochy, objekty, poľnohospodársky pôdny fond, lesný fond, chránené územia a pod.),

b) nultý variant – vývoj jestvujúceho stavu, ak by sa navrhovaná investícia nerealizovala, t. j. nevyhnutné opravy a rekonštrukcie, orientačné finančné náklady, zábery pôdy, demolácie, protihlukové opatrenia a pod.,

c) stručný opis ďalších variantov, ktoré nie sú v štúdii podrobne rozpracované, ale v minulosti sa už od nich upustilo, s uvedením zdôvodnenia ich nevhodnosti,

d) záverečné zhrnutie navrhovaných variantov.

Pre dráhové komunikácie najmä

a) opis technického riešenia,

b) opis trasy (železničné stanice, zastávky, mosty, tunely, elektrifikácia, zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia, vozňové a rušňové depá, opravovne a strediská údržby a pod.):

1. vyvolané investície a prekládky (cestné komunikácie, vodné toky, inžinierske siete, demolácie a pod.),

2. protihlukové opatrenia,

3. zábery pôdy (dočasné, trvalé),

4. základné opatrenia na ochranu životného prostredia,

5. možné zdroje materiálov (zemníky, voda a pod.),

6. návrh stavebných dvorov, prístupových ciest, nakladanie s odpadmi, depónie zeminy, orientačný harmonogram výstavby,

c) záverečné zhrnutie variantov (ak sú).

6. Súhrnné požiadavky na plochy a priestory vrátane prípadných požiadaviek stavebnotechnického charakteru vyplývajúcich z vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1994 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

7. Podmienky prípravy územia pri rozsiahlych zemných prácach, bilancia násypov a výkopov, možné zdroje materiálov.

8. Údaje o technologickom vybavení stavby.

9. Hlavné výrobné činnosti, výrobný program, projektované kapacity, rozhodujúce výrobné stroje.

10. Celkový technologický postup výroby podľa toku materiálov, pomocné prevádzky pre hlavnú výrobu.

11. Koncepcia manipulácie s materiálom, skladovanie surovín, materiálov, výrobkov a odpadov.

12. Požiadavky na automatizáciu riadenia výrobných a technologických procesov.

13. Požiadavky na dopravné cesty a parkovacie priestory.

14. Vplyv stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, odstránenie alebo obmedzenie očakávaných nepriaznivých vplyvov, spôsob zužitkovania alebo likvidácie odpadových látok.

15. Podmienky orgánu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, nároky na poľnohospodársku a lesnú pôdu, nároky na výrub porastov.

16. Odolnosť a zabezpečenie z hľadiska požiarnej ochrany.

17. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení.

18. Požiadavky civilnej ochrany vrátane mierového využívania.

19. Návrh spôsobu riešenia koncepcie protikoróznej ochrany nadzemných a podzemných kovových konštrukcií, zariadení a káblových vedení.

20. Predpokladané vyvolané a podmieňujúce investície a obmedzenia existujúcich prevádzok.

21. Pripojenie na existujúce technické vybavenie územia, bilancie kapacitných nárokov a možností.

22. Vzťahy k existujúcemu verejnému a občianskemu vybaveniu územia vrátane verejnej dopravy a možnosti jeho využívania.

23. Zabezpečenie energií a ich racionálne využívanie, zabezpečenie vodného hospodárstva a dopravy pre výrobné zariadenia.

C. Ekonomická správa

1. Efektívnosť navrhovanej verejnej práce:

a) technická a ekonomická úroveň verejnej práce,

b) prehľad čerpania nákladov verejnej práce, aktivácia investícií, financovanie verejnej práce z verejných investícií spolu alebo čiastočne,

c) pracovné sily,

d) nároky na výdavky zo štátneho rozpočtu v priebehu používania verejnej práce,

e) pri stavbách pre výrobu výrobno-ekonomická efektívnosť stavby z pohľadu tvorby zisku a nákladovej a cenovej úrovne budúcej výroby, návratnosť investície,

f) uvedenie rizík a neistôt.

2. Sociálne účinky stavby.

3. Rozpočet verejnej práce k stavebnému zámeru. Náklady sa členia na

a) prípravu verejnej práce,

b) stavebnú časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia),

c) technologickú časť (prevádzkové súbory, stroje a zariadenia, náradie a inventár),

d) zariadenie staveniska,

e) predpokladané vyvolané investície,

f) výkup pozemkov, odvody za vyňatie pôdy, patenty, licencie a pod.,

g) rozpočtovú rezervu určenú v rozmedzí 8 až 12 %,

h) iné neuvedené investície.

4. Na určenie nárokov, účinkov a predpokladaných nárokov sa použijú najmä tieto podklady:

a) porovnávacie varianty získané zo štatistických údajov,

b) merné investičné náklady,

c) medzinárodné porovnania,

d) typové podklady,

e) obdobné projekty,

f) výskumné práce,

g) opakované projekty.

5. Pre pozemné a dráhové komunikácie najmä

a) rozpis investičných a neinvestičných nákladov,

b) bilancie hlavných stavebných objemov a nákladov (zemné práce, mosty, tunely, inžinierske siete, vozovky, odvody za poľnohospodársky pôdny fond a lesný fond, výkupy a pod.),

c) porovnanie a vyhodnotenie variantov z technicko-ekonomického hľadiska, a to týmito metódami:

1. sociálnoekonomickou návratnosťou,

2. stupňom výnosnosti,

d) klady a nedostatky navrhovaných variantov z hľadiska technicko-ekonomického,

e) odporúčané doplnenie prieskumov a podkladov pre ďalší stupeň technického riešenia.

D. Výkresy

1. Situačný výkres v mierke katastrálnej mapy s vyznačením staveniska a umiestnenia stavby a ich väzieb na okolie.

2. Návrh koncepcie architektonického riešenia a dispozičné riešenie stavebných objektov v mierke 1 : 400.

3. Pri pozemných stavbách situácia stavby v mierke 1 : 500 vychádzajúca zo súčasného stavu územia a obsahujúca

a) vyznačenie miesta stavby a staveniska a ich väzieb na okolie vrátane pripojenia na rozvodné siete, kanalizáciu a komunikačnú sieť,

b) zakreslenie existujúcich podzemných rozvodných sietí a kanalizácie, prípadne iných zariadení,

c) vyznačenie ochranných pásiem, chránených objektov a chránených porastov, prípadne porastov určených na výrub,

d) vyznačenie demolácií vyvolaných verejnou prácou,

e) vyznačenie dislokovaných stavenísk vyvolaných verejnou prácou.

4. Pri technologickej alebo energetickej stavbe najmä

a) technologické a funkčné schémy procesu hlavnej výroby,

b) celkové plošné a priestorové vyznačenie nárokov na rozmiestnenie technologických a pomocných zariadení,

c) blokovú schému požadovaných funkcií automatizovaného systému riadenia výrobného procesu, nadradené a súvisiace systémy riadenia, prípadne ďalšie výkresy zo spracúvaných štúdií alebo územnoplánovacej dokumentácie.

5. Situácia stavby s vyznačením postupu výstavby rozhodujúcich stavebných objektov a hlavných stavebných a montážnych mechanizmov.

6. Pre pozemné komunikácie najmä

a) prehľadná situácia širších vzťahov v mierke 1 : 50 000,

b) prehľadná situácia s vyznačením objektov (opis a staničenie), chránených a ochranných pásiem, vodných zdrojov, významných kultúrnych a iných objektov, resp. pamiatok v mierke 1 : 10 000,

c) situácia križovatiek a komplikovaných úsekov v mierke 1 : 2 000 až 1 : 5 000,

d) pozdĺžne profily cestných komunikácií v mierke 1 : 10 000/1 000,

e) vzorové priečne rezy charakteristických objektov v mierke 1 : 200 až 1 : 500.

Prílohy pre pozemné komunikácie, najmä

a) dopravnoinžinierske podklady (intenzita dopravy súčasného stavu s delením na tranzitnú, zdrojovú a cieľovú, prognóza intenzity dopravy na výhľadové obdobie, prognóza dopravy pre nulový variant, kapacitné posúdenie komunikácie),

b) posúdenie širších dopravných vzťahov,

c) geologické podklady,

d) hydrologické podklady,

e) hluková štúdia,

f) emisná štúdia,

g) výpočet smerového vedenia trasy v súradniciach.

7. Pre dráhové komunikácie najmä

a) prehľadná situácia širších vzťahov v mierke 1 : 50 000,

b) prehľadná situácia s vyznačením objektov (opis a staničenie), chránených a ochranných pásiem, vodných zdrojov, významných kultúrnych a iných objektov, resp. pamiatok v mierke 1 : 10 000,

c) situácie veľkých alebo dôležitých železničných staníc a uzlov v mierke 1 : 2 000 až 1 : 5 000,

d) pozdĺžny profil vedený najmenej jednou traťovou koľajou, v stanici hlavnou dopravnou koľajou, v mierke 1 : 10 000/100.

Prílohy pre dráhové komunikácie najmä

a) dopravnoinžinierske podklady (samostatná časť),

b) súčasný stav dopravy (tranzitná, osobná, nákladná a pod.),

c) prognóza dopravy (tranzitná, osobná, nákladná a pod.),

d) súčasná priepustnosť trate a pod.,

e) posúdenie širších dopravných vzťahov, posúdenie z hľadiska medzinárodnej osobnej a nákladnej dopravy, možnosť využitia kombinovanej dopravy, vplyv na región a pod.,

f) geologické podklady,

g) hydrologické podklady,

h) hluková štúdia,

i) emisná štúdia,

j) ďalšie dopĺňajúce informácie.

E. Doklady

1. Doklady o právnom vzťahu k príslušným nehnuteľnostiam.

2. Doklad o odbornej spôsobilosti spracovateľa stavebnej a technologickej časti stavebného zámeru potvrdzujúci, že spracovateľ je odborne spôsobilou osobou.1)

3. Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ak to uvedený zákon vyžaduje.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 392/1998 Z. z.

Vzor 03-1

Príloha č. 4 k vyhláške č. 392/1998 Z. z.

Vzor 04-1

Príloha č. 5 k vyhláške č. 392/1998 Z. z.

ZÁVEREČNÉ TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ HODNOTENIE DOKONČENEJ VEREJNEJ PRÁCE

I. Záverečné technické a ekonomické hodnotenie dokončenej verejnej práce sa vykonáva na všetky dokončené verejné práce v rozsahu:

a) na výrobné a nevýrobné stavby, bytové domy a stavby občianskej vybavenosti,

b) na inžinierske stavby a stavby lesného a vodného hospodárstva (napr. nádrže, vodné elektrárne, úpravy tokov, vodovody, čistiarne odpadových vôd),

c) na líniové stavby (napr. diaľnice, cesty, železničnú sieť, vzletovo-pristávacie dráhy)

podľa obsahu uvedeného v zákone.

II. Hodnotenie dokončených verejných prác podľa bodu I sa dopĺňa prehľadom skutočných nákladov dokončených verejných prác v tabuľkách 1 a 2, resp. v tabuľke 3 podľa typu stavby a v predpísanej štruktúre konštrukčných prvkov stavby.

Pri stavbách, ktorých štruktúra konštrukčných prvkov významných objektov je natoľko rozdielna, že by mohla znehodnotiť údajovú základňu o skutočných nákladoch na príslušný typ stavby, je potrebné stavbu rozdeliť (napr. stavbu „Diaľnica z A do B“ na „Cestné objekty diaľnice z A do B“, „Mostné objekty diaľnice z A do B“, „Múry na diaľnici z A do B“, „Inžinierske siete na diaľnici z A do B“, prípadne až na inžinierske siete – silnoprúd, inžinierske siete – slaboprúd, inžinierske siete potrubné a na „Ostatné objekty diaľnice z A do B“).

Tabuľka 05-1, 2, 3

Návod na vyplnenie tabuliek záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončenej verejnej práce

Typ stavby

Uvedie sa kód typu hlavnej stavby alebo jej časti schopnej samostatného používania podľa klasifikácie a číselníka typov konštrukcie stavby. Zatriedenie sa vykoná podľa objektu rozhodujúceho pre funkciu stavby. Na zatriedenie stavby alebo jej časti podľa bodu II prílohy č. 5 tejto vyhlášky platí číselník typov konštrukcií stavieb vydaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Názov verejnej práce

Uvedie sa názov verejnej práce podľa protokolu o vykonaní štátnej expertízy.

Stavebník

Uvedie sa meno (názov) stavebníka – obstarávateľa, napríklad obec Nemce, mesto Žilina, Farský úrad Lubina, súkromný vlastník Majerský, Okresný úrad Myjava a podobne.

Miesto verejnej práce

Uvedie sa miesto, v ktorom sa verejná práca (stavba) nachádza.

Dátum právoplatnosti stavebného povolenia

Uvedie sa dátum právoplatnosti stavebného povolenia vyznačený stavebným úradom na stavebnom povolení.

Dátum uzavretia zmluvy so zhotoviteľom stavby

Uvedie sa dátum uzavretia zmluvy so zhotoviteľom stavby.

Dátum začatia stavebných prác

Uvedie sa dátum skutočného začatia stavebných prác (nie je vždy ten istý ako dátum právoplatnosti stavebného povolenia).

Dátum prevzatia dokončenej verejnej práce

Uvedie sa dátum prevzatia (skončenia preberacieho konania) dokončenej verejnej práce.

Dátum prevzatia návrhu stavebníka na kolaudáciu stavby stavebným úradom

Uvedie sa dátum vyznačený podateľňou stavebného úradu na návrhu stavebníka na kolaudáciu stavby.

Dátum právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia

Uvedie sa dátum právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vyznačený stavebným úradom na kolaudačnom rozhodnutí.

Cena podľa protokolu o vykonaní štátnej expertízy

Uvedie sa cena z protokolu.

Cena podľa zmluvy a dodatkov

Uvedie sa cena zo zmluvy a prípadných dodatkov.

Skutočná cena realizácie

Uvedie sa skutočná cena realizácie vrátane DPH.

Opis stavby

Uvedie sa stručný opis stavby, ktorá sa bude hodnotiť, alebo jej časti schopnej samostatného používania. Opis stavby sa uvedie najmä z hľadiska účelu používania stavby, skladby objektov, ich veľkosti a pod. Uvedú sa náklady nezahrnuté do nákladov prvkov stavby, ak nie sú vyjadrené a uvedené v rozbore prvkov stavby.

Konštrukčno-materiálová charakteristika hlavnej stavby

Uvedie sa použitá konštrukčná a materiálová charakteristika konštrukčných prvkov hlavnej stavby, napr. základov, hrubej konštrukcie, obvodového plášťa, zastrešenia, vnútorných dokončievacích prác a pod.

V prípade, že priestor na opis stavby nie je dostatočný na charakterizovanie stavby z konštrukčno-materiálového hľadiska, v prílohe sa uvedú všetky osobitné faktory, ktoré majú vplyv na náklady konštrukcie vyplývajúce z požiadaviek investora alebo z podmienok pozemku (plocha rozmiestnenia, účely, na ktoré má budova slúžiť, kvalita a štandard vybavenia, ktoré sa požadujú dosiahnuť). Ak z opisu stavby nie je zrejmý jej rozsah a usporiadanie, musí sa urobiť stručný náčrt stavby (objektu), ktorý udáva celkové rozmery a počet podlaží s výškou každej ich časti.

Podmienky na stavenisku

Uvedú sa podmienky na stavebnom pozemku so zameraním na prístupnosť, blízkosť iných budov a technologických ťažkostí spojených s topografickými, geologickými alebo klimatickými podmienkami, dostupnosť inžinierskych sietí a pod. Uvedú sa aj stavebné podmienky – stavba v zalesnenom území, zastavanom území a pod.

Obchodné podmienky

Uvedie sa krátka informácia o verejnom obstarávaní, o prijatých súťažných návrhoch na vyhodnotenie, o miestnych podmienkach, materiáloch, preferenciách, naliehavosti realizácie, konkurencii a pod.

Forma obstarávania

Uvedie sa použitá forma obstarávania podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) v znení neskorších predpisov.

Celková úžitková plocha

Vypočíta sa podľa STN 73 4301 Budovy na bývanie.

Pri nebytových budovách sa do celkovej úžitkovej plochy zaratúva plocha

1. všetkých uzavretých priestorov, ktoré spĺňajú požiadavky stavby, merané k vnútornej ploche obvodových konštrukcií alebo k mysleným obalovým plochám vedeným vnútorným lícom zvislých nosných konštrukcií,

2. ktorú zaberajú priečky, stĺpy, komínové príložky, vnútorné konštrukčné alebo požiarne steny, schodištia, výťahové šachty a pod.,

3. výťahov, strojovní, nádrží a pod., ktoré sú pod hlavnou strešnou doskou,

4. naklonených plôch, napríklad schody, galérie a šikmé terasy, ktoré sa merajú a vypočítajú podľa ich pôdorysu.

(m. j. – m2)

Podzemné podlažia

Sú to všetky podlažia pod prízemím. Prízemie je podlažie, ktoré je na najbližšej úrovni k vonkajšiemu povrchu zeme.

(m. j. – počet podlaží)

Úžitková plocha podzemných podlaží

Uvedie sa podlahová plocha vyjadrená ako súčet všetkých uzavretých priestorov pod prízemím spĺňajúcich požiadavky stavby, meraná k vnútornej konštrukčnej stene obvodových múrov.

(m. j. – m2)

Nadzemné podlažia

Všetky podlažia, ktoré nepatria do predtým definovaných kategórií (pre výmeru plochy horných podlaží platí výpočet ako pre celkovú úžitkovú plochu).

(m. j. – počet podlaží)

Úžitková plocha nadzemných podlaží

Uvedie sa podlahová plocha uzavretého priestoru nad prízemím spĺňajúceho požiadavky stavby meraná k vnútornej konštrukčnej stene obvodových múrov.

(m. j. – m2)

Výška podlažia

1. Výška podlažia sa meria od úrovne horného povrchu nosnej stropnej konštrukcie alebo od úrovne hornej vymedzujúcej roviny základov po úroveň horného povrchu nosnej stropnej konštrukcie nasledujúceho podlažia, alebo od úrovne horného povrchu stropnej konštrukcie nad podkrovím.

2. Pri budovách so sedlovými, valbovými, pultovými, oblúkovými a segmentovými strechami, pod ktorými sa priestor využíva na bývanie alebo prevádzkovanie, sa úroveň horného podlažia meria rovinou strednej úrovne medzi najvyšším a najnižším miestom sklonu.

3. Pri odlišných výškach podlaží budovy sa uvedie ich priemerná výška.

(m. j. – m)

Základný obstavaný priestor

Základný obstavaný priestor sa vypočíta podľa STN 73 4055 Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov.

(m. j. – m3)

Cena za 1 m3 obstavaného priestoru

Vyjadruje podiel skutočnej ceny realizácie k základnému obstavanému priestoru.

(m. j. – Sk)

Dĺžka konštrukcie

Pri inžinierskych stavbách sa uvedie v m dĺžka komunikácie, mosta, vedenia, vetiev plynovodu, vodovodu a pod.

(m. j. – m)

Šírka konštrukcie

Pri inžinierskych stavbách sa uvedie v m šírka konštrukcie, napr. mosta, komunikácie, železničného zvrška a pod.

(m. j. – m)

Úžitková plocha

Pri inžinierskych stavbách (mosty, komunikácie a pod.) sa uvedie plocha vypočítaná z dĺžky a šírky konštrukcie.

(m. j. – m3)

Opis obsahu konštrukčných prvkov

Výrobné a nevýrobné stavby, bytové domy, stavby občianskej vybavenosti a pod. (tabuľka 2)

Konštrukčné prvky stavby zahŕňajú tieto konštrukcie a práce na všetkých jej objektoch:

0101 Zemné práce

Zahŕňajú najmä: zemné práce (výkopy strojové, ručné, zásypy, stabilizácie, odvodnenie staveniska, podpery, výstuhy, paženia, násypy, zhutnenia zemín), konštrukcie zo zemín a všetky práce potrebné na zakladanie stavby.

Nezahŕňajú: práce na zariadení staveniska (cesty, parkovacie plochy, chodníky, objekty zariadenia staveniska), sadové úpravy, inžinierske siete zariadenia staveniska (zásobovanie vodou, kanalizáciu, rozvod tepla, plynu, rozvod elektrického prúdu, vonkajšie osvetlenie, telefónne spojenie) a iné systémy zariadenia staveniska.

(m. j. – m3)

0102 Základy

Zahŕňajú najmä: štandardné základové konštrukcie (základové pásy, pätky, rošty, dosky – do výšky zhutneného povrchu, úpravy podložia, zásypy a zhutnenia okolo základov a pätiek), zvláštne zakladanie (pilóty, studne, kesóny, podzemné steny), odvodňovanie a pod.

(m. j. – m3 základových konštrukcií)

0201 Hrubá stavba

Zahŕňa najmä: zvislé nosné konštrukcie (nosné steny, stĺpy, piliere atď.), vodorovné nosné konštrukcie (stropné konštrukcie, preklady, prievlaky, vence, rampy, balkónové konštrukcie, schodištia, podesty atď.) a deliace konštrukcie (priečky murované, montované atď.). Nezahŕňajú priečky – prvok 0301.

(m. j. – m3 vodorovných a zvislých nosných konštrukcií)

0202 Obvodový plášť

Zahŕňa najmä: obvodové murivo, konštrukcie na uchytenie obvodového plášťa vrátane obkladového materiálu, vonkajšie izolácie (zateplenie), vonkajšie dokončovacie úpravy, balkónové steny, slnečné clony, zábradlia, klenby.

(m. j. – m2 plochy vonkajších stien budovy vrátane okien a dverí)

0203 Výplne otvorov v obvodových konštrukciách

Zahŕňajú najmä: okná, žalúzie, dvere, zasklené steny a špeciálne výplne.

(m. j. – m2 plochy výplne vonkajších otvorov)

0204 Zastrešenie

Zahŕňa najmä: strešné membrány, vodovzdorné membrány, parozábrany, strešné izolácie, krytinu, klampiarske konštrukcie, strešné okná, svetlíky, ventilátory, odvetrania, poklopy a ostatné nadstrešné konštrukcie.

(m. j. – m2)

0301 Priečky

Zahŕňajú najmä: ľahké, montované (sadrokartónové, celozasklené a drevené steny atď.), fixné priečky, demontovateľné priečky, pohyblivé zaťahovacie priečky, vnútorné balustrády, vnútorné okná, vnútorné dvere, zárubne a rámy, príslušenstvo k dverám a nátery dvier.

(m. j. – m2 plochy vnútorných konštrukcií priečok, okien, dverí)

0302 Vnútorné dokončievacie práce

Zahŕňajú najmä: povrchové úpravy stien a stropov, omietky, obklady, maľby a nátery, dlažby, čalúnnické konštrukcie, akustické konštrukcie, klampiarske, stolárske a zámočnícke konštrukcie, terazzo, úpravy podláh, povlaky, podhľady, zavesené stropy, izolácie zvukové, tepelné a špeciálne.

(m. j. – m2 plochy stien, priečok, stropov a podláh, na ktorých sa vykonávajú úpravy)

0303 Lešenie

Zahŕňa najmä: ľahké, ťažké, priestorové, závesné, podperné lešenia, ochranné a záchytné konštrukcie a stavebné výťahy.

(m. j. – m3 objemu konštrukcie lešenia)

0401 Dopravné systémy

Zahŕňajú najmä: výťahy, eskalátory, pohyblivé chodníky a systémy na manipuláciu s materiálom.

(m. j. – ks – počet systémov výťahov, pohyblivých chodníkov a pod.)

0402 Inštalácie kanalizácie, vody a plynu

Zahŕňajú najmä: sanitárne zariadenia (záchodové misy, umývadlá, pisoáre, sprchy, výlevky, vane, fontány na pitie, bidety), inštalačné potrubia, hydranty, ohrievače vody, izolácie, batérie, ventily, podlahové a strešné vpuste, plynové inštalácie, lapače tukov, olejov a pieskov, zariadenia bazénov a zariadenia fontán v budove.

(m. j. – tis. Sk)

0403 Vykurovanie a klimatizácia

Zahŕňajú najmä: zdroje energie (olejové, plynové, parné, horúcovodné, chladiace, solárne, veterné zdroje), systémy generujúce teplo (bojlery, príslušenstvo k bojlerom, primárne čerpadlá, izolácie a pod.), chladiace systémy (chladiace veže, odparovacie chladiče, kondenzačné jednotky, potrubia, primárne čerpadlá, izolácie), systémy na distribúciu tepla a zdrojov tepla (olej, plyn, para, uhlie a pod.), filtre, ventilačné zariadenia, potrubia, armatúry, kanály, izolácie a pod. Elektrické vykurovacie a chladiace systémy a ich riadiace systémy, terminály, ventilačné systémy. Špeciálne systémy na výrobu a distribúciu tepla a chladu, testovacie a vyrovnávacie systémy. Telesá na odovzdávanie tepla (radiátory a príslušné rozvodné systémy).

(m. j. – tis. Sk)

0404 Požiarna ochrana, ochrana budov

Zahŕňa najmä: systémy na požiarnu ochranu (vlastné poplachové zariadenia a rozvody, potrubia, hadice, dýzy, sprchy, zhášače), špeciálne protipožiarne systémy (karbónové, penové, chemické a pod.) a systémy na zabezpečenie ochrany budov.

(m. j. – tis. Sk)

0405 Silnoprúd

Zahŕňa najmä: rozvody a zariadenia vysokého napätia (vodiče a káble, káblové súbory, koncovky, škatule, rozvádzače, zásuvky, spínače, bleskozvody, svietidlá, stĺpy, výstroj, prístroje, verejné osvetlenie, vnútorné transformátory a pod.).

(m. j. – m dĺžky konštrukcie, stavby)

0406 Slaboprúd

Zahŕňa najmä: rozvody a zariadenia slaboprúdu a nízkeho napätia, komunikačné systémy (telefónne systémy, miestne siete, počítačové siete, nemocničné signalizačné systémy, hodinové zariadenia, televízne rozvody a pod.). Špeciálne systémy (núdzové osvetlenia, zdroje energie, havarijné zariadenia). Meranie a reguláciu.

(m. j. – Sk)

0501 Vybavenie budov

Zahŕňa najmä: všetky zariadenia rozpočtované podľa projektu, napr. zariadenia na čistenie a údržbu, príbory a taniere, zariadenia knižníc, divadiel, koncertných miestností, registračných miestností, kontrolných miestností, čistiarní, autoservisov, parkovacích kontrol, nakladacích zariadení, studní, hydraulických brán, kuchýň a bufetov, tmavých komôr, telovýchovných, rekreačných a terapeutických zariadení, priemyselných a výrobných zariadení, laboratórnych a planetárnych zariadení, zariadení pre úrady, nemocnice, pohrebníctvo, navigačné a poľnohospodárske zariadenia, svetelné reklamy a pod.

(m. j. – tis. Sk)

0601 Špeciálne konštrukcie

Zahŕňajú najmä: radiačnú ochranu, nukleárne reaktory, námorné zariadenia, klziská, klietky pre zvieratá, plynové a kvapalné zásobníky, filtre na odpad, odkalovače, priemyselný a výrobný riadiaci systém, záznamové zariadenia, dopravný riadiaci systém, systém solárnej a veternej energie, špeciálne bezpečnostné systémy a pod.

(m. j. – tis. Sk)

0602 Búracie a sanačné práce

Zahŕňajú najmä: búracie a sanačné práce a likvidáciu odpadu z týchto prác.

Nezahŕňajú: búracie práce pri príprave staveniska.

(m. j. – m3 objemu búracích a sanačných prác)

0701 Prípojky a vonkajšie rozvody

Zahŕňajú najmä: prípojky a rozvody vody, elektriny, kanalizácie, pary, tepla, plynu a iné distribučné systémy médií mimo objektu slúžiace stavbe.

(m. j. – tis. Sk)

0702 Terénne a sadové úpravy, oplotenie

Zahŕňajú najmä: úpravy terénu, sadové a parkové úpravy po skončení stavby a oplotenie.

(m. j. – tis. Sk)

0801 Príprava a zariadenie staveniska

Zahŕňa najmä: práce na vyčistení staveniska, odstránenie stromov a kríkov, búracie práce objektov, premiestnenie objektov, odstránenie odpadu. Prípravu, vybudovanie a po skončení stavby odstránenie prevádzkových, sociálnych a výrobných zariadení (dopravných komunikácií, parkovacích plôch, chodníkov, terás, plotov, brán, oporných múrov, značiek, objektov zariadenia staveniska, zariadenie kancelárií, napojenie zariadení stavenísk na energie, vonkajšie osvetlenie, komunikačné a bezpečnostné systémy na stavenisku).

(m. j. – m2 celkovej plochy staveniska vrátane zastavanej plochy budovami)

0901 Technologická časť

Zahŕňa najmä: všetky prevádzkové súbory a zariadenia rozpočtované podľa projektu (zariadenia na čistenie a údržbu, zariadenia knižníc, divadiel, koncertných sál, registračných miestností, čistiarní, autoservisov, parkovacích kontrol, nakladacích zariadení, studní, hydraulických brán, kuchýň a bufetov, tmavých komôr, telovýchovných, rekreačných, terapeutických zariadení, priemyselných a výrobných zariadení, laboratórnych, planetárnych, technologických zariadení pre úrady, nemocnice, pohrebníctvo, navigačné, poľnohospodárske zariadenia, svetelné reklamy a pod.).

(m. j. – tis. Sk)

Inžinierske stavby, stavby lesného a vodného hospodárstva a líniové stavby (stavby pozemných komunikácií, železničných tratí, vedení elektriny, plynu, ropy, kanalizácie, vodovodov, vodných diel a vodných ciest, elektrární, čistiarní odpadových vôd, letísk, prístavov, úpravy pozemkov a iné inžinierske stavby) (tabuľka 3)

Konštrukčné prvky stavby zahŕňajú tieto konštrukcie a práce na všetkých jej objektoch:

1101 Zemné práce

Zahŕňajú najmä: odstránenie krytov vozoviek a spevnených plôch, zobratie ornice, vykopávky v zemníku, odkopávky a prekopávky, odkrývky lomov, pieskovní, materiálových jám, hĺbenie jám, rýh, pilót na podzemné steny, jám na stožiare a kotvy, výstuhy, paženia, zhutnenia, násypy, spevňovanie a úpravu svahov, premiestnenie výkopkov, uloženie sypaniny, rozprestretie ornice, čerpanie vody, obsyp potrubia, káblové prestupy, priepusty väčších rozmerov, tunelárske a banské razenie a hĺbenie, paženia a konštrukcie zo zemín.

Nezahŕňajú: práce na zariadení staveniska – prvok 1801.

(m. j. – m3)

1201 Špeciálne zakladanie

Zahŕňa najmä: zakladanie na studniach, kesónoch, pilótach, podzemných železobetónových stenách, spevňovanie a kotvenie hornín, úpravy podložia a základovej škáry, odvodňovacie a sanačné vrstvy z geotextílií, odvodňovacie rebrá z kameniva a pod.

(m. j. – m3 základových konštrukcií)

1202 Základy

Zahŕňajú najmä: základové konštrukcie okrem prvku 1201 (pätky, dosky, základové pásy, rošty, základy oporných múrov, rámp, nástupíšť a pod.), ich odvodnenia a trativody.

(m. j. – m3 základových konštrukcií)

1301 Zvislé konštrukcie

Zahŕňajú najmä: podporné a voľné múry, rampy, podmurovky schodov, ohradné prefabrikované a železobetónové múry, tlakové oceľové vane, rampy, mostné opory, podpery, rímsové dosky, výstuže mostných opôr, zábradlia, nosné múry, výplňové múry, rímsy, oporné múry, záchytné múry, výstuže oporných múrov, stĺpy a piliere, steny a priečky, oporné steny, výstuže oporných stien, stoky, štóly, obmurovky tunelov a podzemných priestorov, rekonštrukcie, chladiace veže, zásobníky, nádrže, silá, septiky, lapače, kanály z prefabrikátov, stožiare, priehradové múry, múry plavebných komôr, spodnú stavbu hydroelektrární a odberné veže.

(m. j. – m3 zvislých konštrukcií)

1302 Vodorovné konštrukcie

Zahŕňajú najmä: dosky zo železobetónu, prechodové dosky, spriahnuté dosky, rímsové dosky, plošné mostné monolitické konštrukcie, výstuž dosiek a plošných mostných konštrukcií, klenby, oblúkové a priehradové nosníky, vodorovné nosné konštrukcie (stropné konštrukcie pozemných stavieb, schodištia, zastrešenie, prefabrikované nosníky), mostné ložiská, výplne za oporami a steny. Okrem vozoviek a železničného zvrška zahŕňajú aj podkladové konštrukcie, spevnené plochy a izolácie.

(m. j. – m3 vodorovných konštrukcií)

1401 Podkladové vrstvy vozoviek, železníc

Zahŕňajú najmä: podkladové vrstvy z kameniva, stabilizácie, podkladové a zabezpečovacie konštrukcie komunikácií, letísk a plôch, podklad zo štrkodrviny, obaleného kameniva, betónu, panely mestskej koľajovej trate a koľajové lôžka.

(m. j. – m, m2 podkladových vrstiev)

1402 Kryty, zvršky, koľaje

Zahŕňajú najmä: živicové postreky, asfaltové betóny, liate asfalty, krajnice, obrubníky kryty z kameniva alebo zo štrkopiesku, z obyčajného betónu, živicové postreky pozemných komunikácií, letísk, plôch a chodníkov, kryty z cestných panelov, obrusné vrstvy, dlažby, koľaje s podvalmi, koľajové rozvetvenia, úpravy železničného zvrška, mestské koľaje.

(m. j. – m2 krytov, zvrškov, koľají)

1501 Potrubia a potrubné vedenia

Zahŕňajú najmä: potrubia pre vodovody, kanalizáciu, zberače, kolektory, teplovody, plynovody, melioračné drény, odvodňovacie a závlahové meliorácie, systémy Tubesider, potrubné vedenia na odvodňovanie mostoviek, ciest, koľají, výhybiek, oporných múrov, kanalizačné šachty, vpusty, vyústne objekty, chráničky, tvarovky, vodojemy a tlakové skúšky.

(m. j. – m potrubia)

1601 Silnoprúd

Zahŕňa najmä: trafostanice, transformátory, vodiče a káble, káblové súbory, koncovky, škatule, rozvádzače, zásuvky, spínače, bleskozvody, svietidlá, stĺpy, káblové šachty, vzdušné vedenia, výstroj, prístroje, trakčné vedenia železníc a mestskej dopravy, verejné osvetlenie, uzemnenie a pod.

(m. j. – m dĺžky konštrukcie, stavby)

1602 Slaboprúd

Zahŕňa najmä: rozvody a zariadenia slaboprúdu a nízkeho napätia (káblové vedenia, vodiče, káblové chráničky, kladenie káblov, káblové komory, skrine, vodiče, uzemnenie káblov, meranie káblov, napájacie zdroje), merania a regulácie.

(m. j. – m dĺžky konštrukcie, stavby)

1603 Potrubné prípojky

Zahŕňajú najmä: (primárne) vodovodné, kanalizačné a plynové prípojky, tepelné izolácie potrubí, armatúry, doplnky potrubných vedení – poklopy, mreže, kryty, bandáže.

(m. j. – m dĺžky stavby, konštrukcie)

1701 Doplnkové konštrukcie

Zahŕňajú najmä: doplnkové konštrukcie a práce na pozemných komunikáciách a spevnených plochách, na železniciach, inžinierskych stavbách (zábradlia a iné oceľové konštrukcie, napríklad portál na dopravné značenie, ochranné zariadenia, podmurovky, úrovňové železničné prejazdy, železničné priepusty, dilatácie a ich prekrytia, otvorené stoky, drobné predmety a zariadenia, skúšky konštrukcií, čistenie usadenín, škár).

(m. j. – tis. Sk)

1702 Lešenie

Zahŕňa najmä: ľahké, ťažké, priestorové, závesné, špeciálne a podperné lešenia, ochranné a záchytné konštrukcie, stavebné výťahy a plošiny.

(m. j. – m3 objemu konštrukcie lešenia)

1703 Značenie, signalizácia

Zahŕňa najmä: značky na označenie staničenia a ohraničenia, zvislé dopravné značky, vodorovné dopravné značky, signalizačné zariadenia.

(m. j. – tis. Sk)

1704 Ostatné objekty

Zahŕňajú najmä: prípojky a rozvody (sekundárne) vody, elektriny, kanalizácie, pary, tepla, plynu a iných distribučných systémov médií k objektom, vodojemy a pod. slúžiace hlavnej stavbe, prístupové cesty, z pohľadu inžinierskej stavby práce na objektoch pozemného staviteľstva (drobná architektúra).

(m. j. – tis. Sk)

1705 Búracie a sanačné práce

Zahŕňajú najmä: búracie a sanačné práce a likvidáciu odpadu z týchto prác.

Nezahŕňajú: búracie práce pri príprave staveniska.

(m. j. – m3 objemu búracích a sanačných prác)

1801 Terénne a sadové úpravy, oplotenie

Zahŕňajú najmä: úpravy terénu, sadové a parkové úpravy po skončení stavby a oplotenie.

(m. j. – tis. Sk)

1802 Príprava a zariadenie staveniska

Zahŕňajú najmä: práce na vyčistení staveniska, odstránenie stromov a kríkov, búracie práce objektov, premiestnenie objektov, odstránenie odpadu. Prípravu, vybudovanie a po skončení stavby odstránenie prevádzkových, sociálnych a výrobných zariadení (dopravných komunikácií, parkovacích plôch, chodníkov, terás, plotov, brán, oporných múrov, značiek, objektov zariadenia staveniska, napojenie zariadenia staveniska na energie, vonkajšie osvetlenie, komunikačné a bezpečnostné systémy na stavenisku, zariadenie kancelárií).

(m. j. – m2 plochy staveniska vrátane zastavanej plochy budovami)

1901 Technologická časť

Zahŕňa najmä: všetky prevádzkové súbory a zariadenia rozpočtované podľa projektu. Čerpacie stanice, čerpadlá, strojovne, dispečingy a pod., zariadenia na čistenie a údržbu autoservisov, parkovacích kontrol, nakladacích zariadení, hydraulických brán, priemyselných a výrobných zariadení, signalizačné zariadenia, dispečerské zariadenia, železničné a zabezpečovacie zariadenia a pod.

(m. j. – tis. Sk)

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.