Nariadenie vlády č. 679/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 216/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj

Čiastka 264/2002
Platnosť od 13.12.2002
Účinnosť od 15.12.2002

OBSAH

679

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 27. novembra 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 216/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj

Vláda Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 229/1997 Z. z. a zákona č. 237/2000 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 216/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj, sa mení a dopĺňa takto:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 216/1998 Z. z.

ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU PREŠOVSKÉHO KRAJA

I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a životného prostredia

1.1 podporovať dobudovanie multimodálneho koridoru

1.1.1 vytvorením západovýchodného koridoru Bratislava - Žilina - Prešov - Košice,

1.1.2 vytvorením severojužného koridoru Poľská republika - Stará Ľubovňa - Prešov - Košice - Maďarská republika,

1.2 vytvoriť územno-technické podmienky na rozvoj osídlenia

1.2.1 nadregionálnych sídelných rozvojových osí:

1. Česká republika - Žilina - Poprad - Prešov - Vranov nad Topľou - Michalovce - Ukrajinská republika,

2. Poľská republika - Stará Ľubovňa - Sabinov - Prešov - Košice - Maďarská republika,

1.2.2 regionálnej sídelnej rozvojovej osi Spišská Nová Ves - Levoča - Kežmarok - Stará Ľubovňa - Prešov - Bardejov,

1.2.3 nadregionálnych sídelno-komunikačných rozvojových osí:

1. Prešov - Giraltovce - Svidník - Poľská republika,

2. Brezno - Poprad - Kežmarok - Spišská Belá - Javorina - Poľská republika,

3. Vranov nad Topľou - Humenné - Snina - Ukrajinská republika,

1.2.4 regionálnych sídelno-komunikačných rozvojových osí:

1. Stará Ľubovňa - Bardejov - Svidník - Domaša - Vranov nad Topľou,

2. Spišská Belá - Spišská Stará Ves - Lysá nad Dunajcom - Poľská republika,

1.3 považovať za ťažiská osídlenia

1.3.1 ťažisko osídlenia medzinárodného významu košicko-prešovské s centrami osídlenia Prešov a Sabinov,

1.3.2 ťažiská osídlenia nadregionálneho až celoštátneho významu:

1. popradsko-spišskonovoveské s centrami osídlenia Kežmarok, Levoča, Poprad a Svit,

2. bardejovské s centrom osídlenia Bardejov,

3. michalovsko-vranovsko-humenské s centrami osídlenia Humenné a Vranov nad Topľou,

1.3.3 ťažiská osídlenia regionálneho významu:

1. staroľubovnianske s centrami osídlenia Podolínec a Stará Ľubovňa,

2. svidnícko-stropkovské s centrami osídlenia Stropkov a Svidník,

1.3.4 ťažiská osídlenia miestneho významu:

1. Giraltovce, Hanušovce nad Topľou, Lipany, Medzilaborce a Snina,

2. Spišská Belá, Spišské Podhradie a Široké-Fričovce,

3. Spišská Stará Ves, Maťašovce, Spišské Hanušovce, Vysoké Tatry a Štrba,

1.4 vytvárať možnosti pre vznik suburbánnych zón okolo ťažísk osídlenia s prihliadnutím na ich stupeň sociálno-ekonomického rozvoja,

1.5 podporovať rozvoj priestorov-mikroregiónov mimo ťažísk osídlenia charakterizovaných ekonomickou a demografickou depresiou a tento princíp aplikovať aj pri tvorbe subregiónov,

1.6 vytvárať priestorové podmienky na vedenie rozhodujúcich sietí technickej infraštruktúry a rezervovať plochy pre ekologické stavby regionálneho a nadregionálneho významu,

1.7 rešpektovať podmienky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu v okresoch Humenné, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov a Stará Ľubovňa,

1.8 rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj kraja definovaný v záväznej časti územného plánu veľkého územného celku,

1.9 v územnoplánovacích dokumentáciách a podkladoch sídel na území národných parkov, v ich ochranných pásmach a chránených krajinných oblastiach posudzovať všetky novonavrhované zóny a väčšie stavebné komplexy z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie,

1.10 rešpektovať podmienky vyplývajúce z umiestnenia strategického skladovania pohonných hmôt pre potreby štátnych hmotných rezerv „Nádržový blok Kapušany II".

2. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky

2.1 považovať za hlavné rekreačné krajinné celky Bachureň, Belianske Tatry, Branisko, Busov, Čergov, Domašu, Duklu, Kozie chrbty, Levočské vrchy, Ľubické predhorie, Ľubovniansku vrchovinu, Nízke Beskydy, Pieniny, Slánske vrchy, Spišskú Maguru, Východné Karpaty a Vysoké Tatry,

2.2 považovať za priestory spoločného záujmu pri zabezpečovaní ich rozvoja rekreačné priestory v prihraničnej oblasti s Poľskou republikou a Ukrajinskou republikou,

2.3 neprekračovať na území Tatranského národného parku z dôvodu zabezpečenia únosnosti zaťaženia územia hranice zastavaného územia obce vymedzené územným plánom obce

2.3.1 do schválenia územného plánu obce neprekračovať hranice zastavaného územia obce novými stavbami okrem stavieb

a) na plochách s existujúcou funkciou športu,

b) verejného dopravného, technického a hygienického vybavenia územia,

c) na plochách jestvujúcich lokalít lyžiarskych areálov určených na obslužné vybavenie horskej služby a vysokohorských chát,

d) na plochách určených na bytovú výstavbu vo Vysokých Tatrách, v ich mestskej časti Dolný Smokovec v lokalite Pod lesom a v miestnej časti Tatranská Štrba v lokalite Pod Lieskovcom,

e) na plochách ochranných obvodov na dobudovanie stredísk štátnych lesov Tatranského národného parku stavbami na prevádzkovú a hospodársku činnosť bez stavieb na bývanie s výnimkou dobudovania služobných bytov v ochrannom obvode Fľak v katastrálnom území Tatranská Lomnica a v ochrannom obvode Dolný Smokovec,

f) nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vysoké Tatry,

2.3.2 nezvyšovať počet lôžok novými ubytovacími zariadeniami a ani prístavbou, nadstavbou v existujúcich ubytovacích zariadeniach okrem lôžok na plochách s rekreačnou funkciou v miestnej časti Tatranská Štrba v lokalite Lieskovec,

2.3.3 nevytvárať nové zastavané plochy na stavebných pozemkoch na účel výstavby bytových domov,

2.3.4 počet bytov bilancovať na základe počtu obyvateľov sídla,

2.4 v ochrannom pásme Tatranského národného parku nerozširovať existujúce a nezakladať nové urbanizované plochy v priamej nadväznosti na územie národného parku s výnimkou obcí Mlynčeky, Štôla, Tatranská Kotlina, Tatranská Štrba a Ždiar,

2.5 uskutočňovať novú výstavbu v nadväznosti na jestvujúce sídelné útvary v turistických strediskách ležiacich na území ochranného pásma Tatranského národného parku a na území Národného parku Nízkych Tatier, Národného parku Poloniny, Národného parku Slovenský raj, Pieninského národného parku a ich ochranných pásem a na území chránených krajinných oblastí Vihorlat a Východné Karpaty,

2.6 zachovať typickú štruktúru krajiny na území národných parkov, chránených krajinných oblastí a ich ochranných pásem a v pripravovaných chránených krajinných oblastiach a pri novej výstavbe a rekonštrukciách rešpektovať tradičnú architektúru a z hľadiska krajinotvorby limitovať hmotu budov,

2.7 rezervovať plochy na uskutočňovanie vrcholových športových podujatí na

2.7.1

a) športoviská v Kežmarku, Lučivnej, Poprade, vo Svite, na Štrbskom Plese a v Tatranskej Štrbe,

b) ubytovanie účastníkov podujatí v Kežmarku, Lučivnej, Poprade, vo Svite a v Tatranskej Štrbe,

2.7.2 vybavenie vybavenosti súvisiacej s vrcholovými športovými podujatiami na letisku Poprad-Tatry,

2.7.3 medzinárodné telekomunikačné centrum v Poprade,

2.8 uprednostňovať budovanie infraštruktúry v sídlach bez ekonomického zázemia určených na rozvoj turistiky a rekreácie,

2.9 v rekreačnej oblasti Domaša nezasahovať výstavbou v pásme od maximálnej hladiny vodnej nádrže Domaša do 100 m, a to do schválenia územných plánov jednotlivých obcí, v ktorých katastrálnom území sa vodná nádrž Domaša nachádza, okrem stavieb verejného dopravného, technického a hygienického vybavenia územia.

3. V oblasti kúpeľníctva

3.1 dobudovať a modernizovať kúpele medzinárodného a celoštátneho významu - Bardejovské kúpele, Vysoké Tatry a Vyšné Ružbachy,

3.2 vytvoriť predpoklady na vybudovanie kúpeľov celoštátneho a regionálneho významu,

3.3 striktne zachovať súčasnú funkciu jestvujúcich zariadení v zdravotníckych zariadeniach kúpeľnej starostlivosti a v odborných liečebných ústavoch s možnosťou zväčšenia lôžkových kapacít.

4. Ekostabilizačné opatrenia:

4.1 postupne zabezpečovať ochranu najcennejších častí prírodného potenciálu formou vyhlásenia chránených území regiónu,

4.2 postupne odstraňovať environmentálne dlhy regiónu, najmä v priestore

4.2.1 Strážske - Humenné v lokalitách Bukóza, a. s., Vranov, Chemes, a. s., Humenné,

4.2.2 podtatranskej oblasti v lokalitách Chemosvit, a. s., Svit, Tatraľan, a. s., Kežmarok,

4.2.3 okolo vodnej nádrže Veľká Domaša,

4.2.4 ťažby nerastných surovín v blízkosti chránených území v lokalite lomu Brekov, lomu Dreveník, lomov Hranovnica - Dubina, Jarabina - Lysá Skala, lomu Vechec, lomu Vernár a ťažby štrku v lokalite Batizoviec,

4.3 zabezpečiť funkčnosť prvkov územného systému ekologickej stability pri ďalšom využití a usporiadaní územia,

4.4 pri spracúvaní lesných hospodárskych plánov v oblastiach navrhovaných ako osobitne chránené oblasti menšieho plošného rozsahu rešpektovať také formy obhospodarovania lesa, ktoré zabezpečia funkčnosť zachovania a skvalitnenia hodnotných ekosystémov,

4.5 podporovať výsadbu plošnej a líniovej zelene, prirodzený spôsob obnovy a revitalizáciu krajiny v prvkoch územného systému ekologickej stability,

4.6 podporovať v podhorských oblastiach zmenu spôsobu využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu zatrávňovaním ornej pôdy ohrozenej vodnou eróziou,

4.7 uprednostňovať realizáciu ekologicky prijateľných premostení regionálnych biokoridorov a biocentier pri výstavbe líniových stavieb a prispôsobovať vedenie trás dopravnej a technickej infraštruktúry tak, aby sa netrieštil komplex lesov.

5. V oblasti dopravy

5.1 rezervovať koridor a priestory mimoúrovňových krížení pre trasu diaľnice D1 na území kraja,

5.2 chrániť v rámci nadradenej cestnej siete

5.2.1 cestný ťah E 50 v trase cesty I/18 Žilina - Poprad - Prešov a v trase cesty I/68 v úseku Prešov - Košice,

5.2.2 cestný ťah E 371 v trase ciest I/18 Prešov - Lipníky a I/73 Lipníky - Svidník - hranica s Poľskou republikou ako súčasť severojužného rýchlostného cestného prepojenia v nadväznosti na európsku cestu E 71 v trase cesty I/68 Košice - Seňa - hranica s Maďarskou republikou,

5.2.3 cestný ťah ciest I/18 a I/74 Prešov - Ubľa - štátna hranica s Ukrajinskou republikou pre výhľadovú rýchlostnú komunikáciu,

5.3 chrániť koridory ciest I. a II. triedy a vybraných úsekov ciest III. triedy, ich preložiek a úprav vrátane prejazdných úsekov dotknutými sídlami na

5.3.1 ceste I/18

1. v úseku Svit - Poprad pre možnosť rozšírenia na štvorpruhovú cestu,

2. v súbehu s trasou diaľnice D1 v úseku Spišský Štvrtok - Behárovce,

3. v severnom obchvate mesta Prešov v trase Malý Šariš - Veľký Šariš - Kapušany podľa štúdie cestného ťahu Prešov - Ubľa,

4. v úseku Kapušany - Lipníky s územnou rezervou na obchvat obce Lada a súbežnú trasu cesty E 371,

5. v úseku Lipníky - Vranov nad Topľou - Strážske - Humenné s územnou rezervou na súbežnú trasu rýchlostnej komunikácie Prešov - Ubľa v úseku Lipníky - Vranov nad Topľou,

5.3.2 ceste I/74 v úseku Humenné - Snina - Ubľa s územnou rezervou na rýchlostnú komunikáciu Prešov - Ubľa s obchvatmi sídel Humenné, Hažín, Kamenica nad Cirochou, Belá nad Cirochou, Snina, Stakčín, Kolonica, Ladomírov a Ubľa,

5.3.3 ceste I/68

1. prieťahom mestom Prešov podľa zadania stavby „1/68 Prešov Nábrežná komunikácia" a s pokračovaním južným smerom v trase ulica Obrancov mieru - Dúbrava pozdĺž východného okraja železničnej trate Prešov - Plaveč,

2. v úseku Prešov - hranica Poľskej republiky s obchvatmi sídel Šarišské Michaľany, Sabinov (obchvat centra), Pečovská Nová Ves, Červenica, Lipany (obchvat centra), Pusté Pole a Plavnica,

5.3.4 ceste I/67

1. v úseku Poprad - Matejovce - Spišská Belá s územnou rezervou na štvorpruhovú cestu, v určitých úsekoch s obmedzeným prístupom (rýchlostná) s obchvatmi sídel Matejovce, Veľká Lomnica a Kežmarok,

2. v úseku Spišská Belá - Javorina s vylúčením kamiónov medzinárodnej cestnej (kamiónovej) dopravy z hraničných priechodov Javorina a Podspády,

5.3.5 ceste I/77

1. v úseku Spišská Belá - Podolínec - Stará Ľubovňa s územnou rezervou na obchvaty sídel Podolínec, Nižné Ružbachy a Hniezdne,

2. v úseku Ľubotín - Obručné - Bardejov - Nižná Polianka s územnou rezervou sídel Tarnov, Rokytov, Mokroluh, Lenartov, Maľcov, Gerlachov a Bardejov (obchvat centra),

3. v úseku Nižná Polianka - Svidník,

5.3.6 ceste I/73 v celej dĺžke a jej koridor ako územnú rezervu na súbežnú trasu rýchlostnej komunikácie sever - juh v trase Vyšný Komárnik - Svidník - Stročín - Giraltovce - Lipníky (cesta E 371),

5.3.7 ceste I/79 v úseku Vranov nad Topľou - Sečovská Polianka s územnou rezervou na obchvaty týchto sídel,

5.3.8 ceste II/545

1. v úseku Kapušany - Bardejov s novým napojením na cestu I/18, s úpravou na cestu I. triedy a územnou rezervou na obchvaty sídel Kapušany, Nižné Raslavice, Kobyly a Kľušov. Obchvat sídla Kapušany je podmieňujúcou investíciou na realizáciu stavby „Nádržový blok Kapušany II",

2. v úseku Bardejov - Becherov - hranica Poľskej republiky pre potreby turistiky a prihraničnej spolupráce,

5.3.9 ceste II/546 v trase Prešov - Margecany s územnou rezervou na úpravu trasy v prepojení na Bajerov - Kvačany - Klenov a Prešov - Cemjata,

5.3.10 ceste II/537 (Cesta slobody) v úseku Podbanské - Tatranská Kotlina s územnou rezervou na obchvaty sídel Starý Smokovec a Tatranská Lomnica,

5.3.11 ceste II/538 v úseku Štrba - Štrbské Pleso s územnou rezervou na jej predĺženie v trase III/018144 s napojením na diaľnicu D1 pri obci Štrba,

5.3.12 ceste II/539 Mengusovce - Vyšné Hágy,

5.3.13 ceste II/534 Poprad-mesto - Poprad, Veľká (napojenie na diaľnicu D1) - Starý Smokovec s územnou rezervou na úpravu jej napojenia na cestu II/537 v Starom Smokovci,

5.3.14 ceste II/536 Kežmarok - Jánovce s územnou rezervou na obchvaty sídel Ľubica, Vrbov a Vlková,

5.3.15 ceste II/540 Veľká Lomnica - Tatranské Matliare,

5.3.16 ceste II/542 Spišská Belá - Slovenská Ves - Spišská Stará Ves s územnou rezervou na obchvaty týchto sídel,

5.3.17 ceste II/543 s územnou rezervou na obchvaty sídel Červený Kláštor, Kamienka a Hniezdne,

5.3.18 ceste II/533 v úseku Levoča - napojenie na diaľnicu D1 - Spišská Nová Ves s územnou rezervou na úpravu cesty I. triedy s funkciou diaľničného privádzača dvoch okresných sídel,

5.3.19 ceste II/547 Spišské Podhradie - Spišské Vlachy s územnou rezervou na obchvaty týchto sídel,

5.3.20 ceste II/556 v úseku Giraltovce - Hanušovce,

5.3.21 ceste III/5565 v trase Bardejovská Nová Ves - Kučín - Giraltovce s územnou rezervou na úpravu cesty II. triedy,

5.3.22 ceste II/575 Stropkov - Havaj - Krásny Brod - Medzilaborce - Palota s územnou rezervou na obchvaty sídel Chotča, Bukovce, Makovce a Havaj,

5.3.23 ceste II/554 Havaj - Repejov - Ruská Kajňa - Košárovce - Tovarné - Nižný Hrušov,

5.3.24 ceste II/556 v úseku Fijaš - Ruský Kručov ako spojnicu ciest I/73 a II/557,

5.3.25 ceste II/559 Humenné - Čertižné s územnou rezervou na výhľadovú preložku Kochanovce - Lackovce - Humenné (Krámová),

5.3.26 ceste III/5516 v úseku Medzilaborce - Nižná Jablonka - Hostovice - Pčoliné - Snina s územnou rezervou na jej úpravu na cestu II. triedy a na obchvaty sídel Výrava a Nižná Jablonka,

5.3.27 ceste II/558 v úseku Humenné - Tovarné - Vranov nad Topľou s územnou rezervou na súbežnú rýchlostnú komunikáciu Prešov - Ubľa,

5.3.28 ceste II/566 v prepojení Ulič (hraničný priechod do Ukrajinskej republiky) - Brezovec - Ubľa - Ruský Hrabovec,

5.3.29 ceste III/5439 Sabinov - Ražňany - Jarovnice - Hermanovce - Bertotovce s územnou rezervou na jej úpravu na cestu II. triedy s funkciou diaľničného privádzača na diaľnicu D1 pre sídla situované v hornotoryskej doline,

5.3.30 ceste v trase križovatka pred obcou Jalová po obec Príslop zladiť s požiadavkami prvého pásma hygienickej ochrany vodnej nádrže Starina,

5.3.31 na výhľadové vedenie trasy cesty II/557 v úseku Stročín - Stropkov - Turany nad Ondavou - Nová Kelča - Holčíkovce,

5.3.32 homogenizáciu cesty III/55617 Lomné - Bžany,

5.3.33 úpravu účelovej komunikácie Bžany - Valkov na kategóriu cesty III. triedy,

5.3.34 homogenizáciu cesty III/5561 v úseku Remeniny - Matiaška a III/5573 v úseku Matiaška - Detrik a v úseku most cez Ondavu - rekreačné stredisko Mládežnícka - Malá Domaša,

5.4 chrániť priestory na rozvoj existujúcich a výstavbu nových hraničných priechodov, a to:

5.4.1 medzinárodné hraničné priechody:

a) Becherov - Konieczna, cestný, na ceste II/545,

b) Kurov - Muszynka, cestný, na ceste III/5445,

c) Lysá nad Dunajcom - Niedzica, cestný, na ceste II/543,

d) Červený Kláštor - Sromowce Nižne, kompa na rieke Dunajec,

e) Medzilaborce - Lupków, železničný,

f) Palota - Radoszyce, cestný, na ceste II/575,

g) Tatranská Javorina - Lysá Poľana, cestný, na ceste I/67,

h) Podspády - Jurgów, cestný, na ceste III/06729,

i) Plaveč - Muszyna, železničný,

j) Mníšek nad Popradom - Piwniczna, cestný, na ceste I/68,

k) Lesnica - Sczawnica, peší, bicykle,

l) Čirč - Leluchów, cestný, na ceste I/77,

m) Vyšný Komárnik - Barwinek, cestný, na ceste E 371, I/73,

n) Ubľa - Malyj Bereznyj, cestný, na ceste I/74,

5.4.2 hraničné priechody pre malý pohraničný styk:

a) Nižná Polianka - Ozenna, peší, bicykle,

b) Veľká Franková - Kacwin, peší, bicykle,

c) Sulín - Zegiestów, peší, bicykle,

d) Legnava - Milik, peší, bicykle,

e) Čertižné - Jasliska, cestný, osobná doprava,

5.5 chrániť priestory na vnútroštátne regionálne cestné dopravné terminály Prešov - Šarišské Lúky a Vydrník (pre okresy Prešov a Poprad),

5.6 zabezpečiť územnú rezervu na

5.6.1 modernizáciu hlavného tranzitného ťahu Žilina - Poprad - Košice na rýchlosť 120 - 160 km/h,

5.6.2 modernizáciu a zdvojkoľajnenie severojužného ťahu úseku hranica s Poľskou republikou - Plaveč - Prešov - Kysak na rýchlosť 120 km/h a na preložku trate mimo mesta Prešov po roku 2015,

5.6.3 zdvojkoľajnenie železničnej trate v úseku Michalovce - Humenné,

5.6.4 zdvojkoľajnenie železničnej trate Tatranskej elektrickej železnice v úseku Poprad - Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica,

5.6.5 novú železničnú trať v úseku Bardejov - Zborov - Vyšný Orlík - Svidník - Duplín - Stropkov - Lomné - Turany nad Ondavou - Holčíkovce - Sedliská - Hudcovce s napojením na železničnú trať Vranov nad Topľou - Strážske,

5.6.6 trate vnútroštátneho regionálneho významu s výhľadovou elektrifikáciou:

1. Humenné - Medzilaborce - Palota (výhľadové s medzinárodným významom),

2. Prešov - Vranov nad Topľou - Strážske,

3. Prešov - Stará Ľubovňa - Kežmarok - Veľká Lomnica - Poprad a pripojený úsek Veľká Lomnica - Tatranská Lomnica,

5.6.7 trate miestne, vnútroregionálne a nekonvenčné v súčasnom rozsahu:

1. Humenné - Snina - Stakčín,

2. Vranov nad Topľou - Trebišov,

3. Kapušany pri Prešove - Bardejov,

4. Tatranská elektrická železnica: Tatranská Lomnica - Starý Smokovec - Štrbské Pleso,

5. ozubnicová železnica: Štrba - Štrbské Pleso,

5.7 chrániť priestory na

5.7.1 dobudovanie a modernizáciu medzinárodného letiska Poprad-Tatry,

5.7.2 dobudovanie verejných regionálnych letísk s rozvojovými možnosťami Svidník, Prešov a Kamenica nad Cirochou.

6. V oblasti vodného hospodárstva

6.1 v záujme zabezpečenia zdrojov pitnej vody

6.1.1 využívať v maximálnej miere existujúce a zdokumentované zdroje pitnej vody,

6.1.2 zabezpečiť ochranu záujmových území vodných nádrží Tichý Potok, Lukov, Jakubany, Bušovce, Hanušovce nad Topľou, Nižná Jablonka, Adidovce a Pečovská Nová Ves,

6.2 chrániť priestory na líniové stavby

6.2.1 vo Východoslovenskej vodárenskej sústave:

1. prívod zo sústavy do Bardejova v trase Giraltovce - Bzenov - Lascov - Marhaň - Harhaj - Porúbka - Nemcovce - Kurima - Poliakovce - Hrabovec - Komárov - Bardejovská Nová Ves - Bardejov,

2. rozšírenie Východoslovenskej vodárenskej sústavy:

a) Koškovce - Zbucké Dlhé - Hrabovec nad Laborcom,

b) prívod do Slovenskej Volovej, Ohradzian, Baškoviec, Turcoviec, Hrubova s odbočkami do Ohradzian, Víťazoviec, Lukáčoviec, Baškoviec a Cerniny,

3. prívod do Krásneho Brodu zo Stropkova,

4. z prívodu vodárenskej nádrže Starina - Prešov odbočky do Chmeľova, do Vyšnej Šebastovej a do Nemcoviec - Tulčíka - Demjaty,

5. z prívodu vodárenskej nádrže Starina - Prešov odbočky do Bretejoviec, Janovika, Lemešian, Drienovskej Novej Vsi, Petrovian, Kendíc, Záborského, Dulovej Vsi a Ruskej Novej Vsi,

6. prívod do Fintíc z vodojemu Šidlovec v Prešove,

7. zdvojenie prívodu do Humenného z úpravne vody Stakčín,

8. prívod z úpravne vody Stakčín do Ublianskej Doliny v trase Kolonica - Ladomírov - Ubľa a Kalná Rostoka - Klenová - Ubľa,

9. prívod z úpravne vody Stakčín do Stakčínskej Roztoky,

10. rozšírenie sústavy v trase Stropkov - Chotča - Bukovce - Makovce - Havaj - Malá Poľana s pokračovaním Rokytovce - Krásny Brod - Medzilaborce,

11. prepojenie na sústavu v Hanušovciach nad Topľou s pokračovaním v trase Mičákovce - Giraltovce - Matovce - Soboš - Okrúhle - Radoma - Rakovčík - Stročín s odbočením do Svidníka na sever a na juh v trase Duplín - Stropkov,

12. rozšírenie sústavy z prívodu Vranov - Trebišov s odbočkou do Sačurova, Davidova a do Sečovskej Polianky,

13. prívod Vranov - Prešov, odbočku do Čaklova, Zámutova, do Juskovej Vole, prívod do Komáran s odbočkami do Čičavy, Merníka a Nižného Kručova, odbočky Soľ - Rudlov a do Jastrabia, do Hliného, odbočku do Žipova, Skrabského a do Čierneho nad Topľou a odbočku Radvánovce - Medzianky,

6.2.2 zo zdrojov Východoslovenskej vodárenskej sústavy

1. z vodárenskej nádrže Lukov:

a) prívod do Bardejova v trase Lukov - Malcov - Gerlachov - Tarnov - Rokytov - Mokroluh - Bardejov s pripojením podzemných zdrojov v Lenártove v trase Lenártov - Malcov,

b) odbočky do Hrabského, Snakova a Kurova a v trase Kružľov - Krivé,

2. z Prešovského skupinového vodovodu s využitím podzemných zdrojov hornej Torysy a odberu v Tichom Potoku prívod v trase Sabinov - Ražňany, odbočku do Uzovského Šalgova, Ražňan a Jarovníc, odbočku do Uzovských Pekľan, Jarovníc a Hermanoviec a odbočku z Lipian do Ďačova a Dubovíc,

3. prívod z vodárenskej nádrže Jakubany do Starej Ľubovne,

4. pripojenie z podzemných zdrojov v trase Plavnica - sever - Stará Ľubovňa,

6.2.3 v oblasti skupinových vodovodov na

1. rozšírenie skupinových vodovodov v trase Kurima - Kučín - Nemcovce - Porúbka Marhaň,

2. prívod zo skupinového vodovodu Hertník - Fričkovce - Osikov v trase Raslavice - Abrahámovce - Buclovany - Lopúchov s prepojením na prívod z Východoslovenskej vodárenskej sústavy v trase Buclovany - Koprivnica - Marhaň,

3. napojenie vodného zdroja nad Hertníkom a povrchového zdroja Fričkovského potoka nad Fričkovcami na skupinový vodovod Hertník - Fričkovce - Osikov,

4. rozšírenie Popradského skupinového vodovodu prívod z Vrbového do Tvarožnej a po roku 2015 prívod Kežmarok - Spišská Belá - Bušovce - Podolínec,

5. výstavbu skupinového vodovodu Osturňa - Veľká Franková - Malá Franková,

6. prívod Kežmarok - Spišská Belá - Bušovce - Podolínec do roku 2015,

7. odbočky z prívodu Spišského skupinového vodovodu z vodojemu Hrabušice - Levoča do Draviec a Spišského Štvrtka,

8. prívod do Jablonova z nových vodných zdrojov západne od Lúčky pre prívodné potrubie z nových vodných zdrojov východne od Tatranskej Štrby na skupinový vodovod Tatranská Štrba - Štrba pre prepojovacie potrubie prívodu z vodárenskej nádrže Garajky s vodovodom Štrba,

9. napojenie vodných zdrojov v Tatranských Matliaroch,

10. odbočku z prívodu Liptovská Teplička - Spišská Nová Ves z Hrabušíc do Vydrníka,

11. z prívodu Poprad - Kežmarok odbočku Veľká Lomnica - Stará Lesná - Tatranská Lomnica a odbočku do Starého Smokovca, Nového Smokovca, Veľkého Smokovca a Malého Smokovca a prepojenie na Starú Lesnú,

12. hlavný diaľkový privádzač pre Spišsko-popradskú vodárenskú sústavu v trase vodárenská nádrž Garajky - Šuňava - Svit - Poprad a prepojenie do Smokovcov,

13. z Prešovského skupinového vodovodu na pokračovanie trasy Sabinov - Ražňany - Jarovnice - Hermanovce - Bertotovce s odbočkou do Fričoviec, Bertotovce - Miňany s odbočkami do Chminianskych Jakubovian a Ondrášoviec, Chmiňany - Chminianska Nová Ves - Svinia s odbočkou do Kojatíc, Svinia - Župčany s odbočkou do Medzianok, Župčany - Malý Šariš s prepojením na prívod Prešovského skupinového vodovodu pri Veľkom Šariši,

14. nové skupinové vodovody:

a) Víťaz - Ovčie,

b) v doline Svinky - Rokycany - Bzenov - Janov - Radatice,

15. skupinový vodovod v Zbojskej Doline - od odberov vody zo Zbojského potoka pri Novej Sedlici a z Bystrianskeho potoka pri Zboji prívod Nová Sedlica - Zboj - Uličské Krivé - Ulič,

16. rozšírenie skupinového vodovodu Stropkov:

a) nový vodný zdroj Sitníky s prívodom do Stropkova,

b) prepojenie verejného vodovodu Stropkov so skupinovým vodovodom Miňovce v trase Breznica - Miňovce,

c) rozšírenie vodovodu Miňovce v trase Miňovce - Mrázovce - Tokajík, Miňovce - Lomné - Kručov s odbočkou do Bžian,

17. nový skupinový vodovod predĺžením existujúceho vodovodu Medvedie do Šarbova a Korejoviec,

18. rozšírenie skupinového vodovodu rekreačnej oblasti Domaša do

a) Holčíkoviec, Žalobína, Malej Domaše, Slovenskej Kajne, Benkoviec a do Kvakoviec,

b) Nižnej Sitnice a Vyšnej Sitnice,

6.3 rezervovať plochy a chrániť koridory pre stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Prednostne realizovať kanalizačné siete v sídlach ležiacich v pásmach hygienickej ochrany využívaných zdrojov pitnej vody, v ochranných pásmach minerálnych a liečivých vôd. Výstavbu kanalizačných sietí ako verejnoprospešných stavieb konkretizovať v územnom pláne obce.

7. V oblasti zásobovania plynom

7.1 chrániť koridory na výstavbu vysokotlakových plynovodov:

1. VTL DN 500, Košice - Drienovská Nová Ves - Tatranská Štrba,

2. VTL DN 150, Ždiar - Spišská Stará Ves,

3. VTL DN 200, Lipany - Stará Ľubovňa,

4. VTL DN 200, Snina - Stakčín,

5. VTL DN 150, Kamenica - Krivany - Torysa,

6. VTL DN 100:

a) Huncovce - Janovce,

b) Bardejov - Kružľovská Huta,

c) Hažlín - Mlynárovce - Radoma,

d) Havaj - Šarišské Čierne,

e) Snina - Pčoliné - Hostovice,

f) Ňagov - Vyrava,

g) Krásny Brod - Čabiny - Radvaň nad Laborcom.

8. V oblasti hospodárstva

8.1. chrániť priestory ložísk vyhradených nerastov,

8.2. chrániť priestor na skladovanie pohonných hmôt pre potreby štátnych hmotných rezerv „Nádržový blok Kapušany II".

II. Verejnoprospešné stavby

Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto:

1. V oblasti dopravy

1.1 diaľnica D1 a mimoúrovňové križovanie ciest na území kraja

1.2 stavby nadradenej cestnej siete pre

1.2.1 medzinárodný cestný ťah E 50 v trase cesty I/18 Žilina - Poprad - Prešov a v trase cesty II/68 v úseku Prešov - Košice,

1.2.2 medzinárodný cestný ťah E 371 v trase ciest I/18 Prešov - Lipníky a II/73 Lipníky - Svidník - hranica s Poľskou republikou ako súčasť severojužného rýchlostného cestného prepojenia v nadväznosti na európsku cestu E 71 v trase cesty I/68 Košice - Seňa - hranica s Maďarskou republikou,

1.2.3 cestný ťah ciest I/18 a I/74 Prešov - Ubľa - štátna hranica s Ukrajinskou republikou,

1.2.4 cestu I/18:

a) v úseku Svit - Poprad pre možnosť rozšírenia na štvorpruhovú cestu,

b) v súbehu s diaľnicou D1 v úseku Spišský Štvrtok - Behárovce,

c) severným obchvatom mesta Prešov v trase Malý Šariš - Veľký Šariš - Kapušany v zmysle štúdie cestného ťahu Prešov - Ubľa,

d) v úseku Kapušany - Lipníky s územnou rezervou na obchvat obce Lada a súbežnú trasu cesty E 371,

e) v úseku Lipníky - Vranov nad Topľou - Strážske - Humenné s územnou rezervou na súbežnú trasu rýchlostnej komunikácie Prešov - Ubľa v úseku Lipníky - Vranov nad Topľou,

1.2.5 cestu I/74 v úseku Humenné - Snina - Ubľa s územnou rezervou na rýchlostnú komunikáciu Prešov - Ubľa s obchvatmi sídel Humenné, Hažín, Kamenica nad Cirochou, Belá nad Cirochou, Snina, Stakčín, Kolonica, Ladomírov, Ubľa,

1.2.6 cestu I/68:

a) v prieťahu mestom Prešov v zmysle zadania stavby „I/68 Prešov - Nábrežná komunikácia" a s pokračovaním južným smerom v trase ulica Obrancov mieru - Levočská - Dúbrava pozdĺž východného okraja železničnej trate Prešov - Plaveč,

b) v úseku Prešov - hranica s Poľskou republikou s obchvatmi sídel Šarišské Michaľany, Sabinov (obchvat centra), Pečovská Nová Ves, Červenica, Lipany (obchvat centra), Pusté Pole a Plavnica,

1.2.7 cestu I/67:

a) v úseku Poprad - Matejovce - Spišská Belá s územnou rezervou na štvorpruhovú cestu v určitých úsekoch s obmedzeným prístupom, s obchvatmi sídel Matejovce, Veľká Lomnica a Kežmarok,

b) v úseku Spišská Belá - Javorina s vylúčením kamiónov TIR dopravy z hraničných priechodov Javorina a Podspády,

1.2.8 cestu I/77:

a) v úseku Spišská Belá - Podolínec - Stará Ľubovňa s územnou rezervou na obchvaty sídel Podolínec, Nižné Ružbachy a Hniezdne,

b) v úseku Ľubotín - Obručné - Bardejov - Nižná Polianka s územnou rezervou pre sídla Tarnov, Rokytov, Mokroluh, Lenartov, Maľcov, Gerlachov a Bardejov (obchvat centra),

c) v úseku Nižná Polianka - Svidník,

1.2.9 cestu I/73 v celej dĺžke a jej koridor ako územnú rezervu na súbežnú trasu východoslovenskej rýchlostnej komunikácie sever - juh v trase Vyšný Komárnik - Svidník - Stročín - Giraltovce - Lipníky (cesta E 371),

1.2.10 cestu I/79 v úseku Vranov nad Topľou - Sečovská Polianka s územnou rezervou na obchvaty týchto sídel,

1.2.11 cestu II/545:

a) v úseku Kapušany - Bardejov s novým napojením na cestu I/18, s úpravou na cestu I. triedy a územnou rezervou na obchvaty sídiel Kapušany, Nižné Raslavice, Kobyly a Kľušov. Obchvat sídla Kapušany je podmieňujúcou investíciou na realizáciu stavby „Nádržový blok Kapušany II",

b) v úseku Bardejov - Becherov - hranica s Poľskou republikou pre potreby turistiky a prihraničnej spolupráce,

1.2.12 cestu II/546 v trase Prešov - Margecany s územnou rezervou na úpravu trasy v prepojení Bajerov - Kvačany - Klenov a Prešov - Cemjata,

1.2.13 cestu II/537 (Cesta slobody) v úseku Podbanské - Tatranská Kotlina s územnou rezervou na obchvaty sídel Starý Smokovec a Tatranská Lomnica,

1.2.14 cestu II/538 v úseku Štrba - Štrbské Pleso s územnou rezervou na jej predĺženie v trase III/018144 s napojením na diaľnicu D1 pri obci Štrba,

1.2.15 cestu II/539 Mengusovce - Vyšné Hágy,

1.2.16 cestu II/534 Poprad-mesto - Poprad, Veľká (napojenie na diaľnicu D1) - Starý Smokovec s územnou rezervou na úpravu jej napojenia na cestu II/537 v Starom Smokovci,

1.2.17 cestu II/536 Kežmarok - Jánovce s územnou rezervou na obchvaty sídel Ľubica, Vrbov a Vlková,

1.2.18 cestu II/540 Veľká Lomnica - Tatranské Matliare,

1.2.19 cestu II/542 Spišská Belá - Slovenská Ves - Spišská Stará Ves s územnou rezervou na obchvaty týchto sídel,

1.2.20 cestu II/543 s územnou rezervou na obchvaty sídel Červený Kláštor, Kamienka a Hniezdne,

1.2.21 cestu II/533 v úseku Levoča - napojenie na diaľnicu D1 - Spišská Nová Ves s územnou rezervou na jej úpravu na cestu I. triedy s funkciou diaľničného privádzača dvoch okresných sídel,

1.2.22 cestu II/547 Spišské Podhradie - Spišské Vlachy s územnou rezervou na obchvaty týchto sídel,

1.2.23 cestu II/556 v úseku Giraltovce - Hanušovce,

1.2.24 cestu III/5565 v trase Bardejovská Nová Ves - Kučín - Giraltovce s územnou rezervou na jej úpravu na cestu II. triedy,

1.2.25 cestu II/557 v úseku Stročín - Stropkov - Turany nad Ondavou - Malá Domaša - Sedliská s územnou rezervou na obchvaty sídel Tisinec, Stropkov, Sitnik a navrhovaných rekreačných priestorov v úseku Turany nad Ondavou - Nová Kelča - Holčíkovce,

1.2.26 cestu II/575 Stropkov - Havaj - Krásny Brod - Medzilaborce - Palota s územnou rezervou na obchvaty sídel Chotča, Bukovce, Makovce a Havaj,

1.2.27 cestu II/554 Havaj - Repejov - Ruská Kajňa - Košárovce - Tovarné - Nižný Hrušov,

1.2.28 cestu II/556 v úseku od napojenia na cestu I/73 po napojenie na cestu II/557 vrátane prejazdných úsekov sídlami Fijaš a Ruský Kručov,

1.2.29 cestu II/559 Humenné - Čertižné s územnou rezervou na výhľadovú preložku Kochanovce - Lackovce - Humenné (Krámová),

1.2.30 cestu III/5516 v úseku Medzilaborce - Nižná Jablonka - Hostovice - Pčoliné - Snina s územnou rezervou na jej úpravu na cestu II. triedy a na obchvaty sídel Vyrava a Nižná Jablonka,

1.2.31 cestu II/558 v úseku Humenné - Tovarné - Vranov nad Topľou s územnou rezervou na súbežnú rýchlostnú komunikáciu Prešov - Ubľa,

1.2.32 cestu II/566 v prepojení Ulič (hraničný priechod do Ukrajinskej republiky) - Brezovec - Ubľa - Ruský Hrabovec,

1.2.33 cestu III/5439 Sabinov - Ražňany - Jarovnice - Hermanovce - Bertotovce s územnou rezervou na jej úpravu na cestu II. triedy s funkciou diaľničného privádzača na diaľnicu D1 pre sídla situované v hornotoryskej doline,

1.2.34 homogenizáciu cesty III/55617 Lomné - Bžany,

1.2.35 prekategorizovanie a úpravu účelovej komunikácie Bžany - Valkov,

1.2.36 homogenizáciu cesty III/5561 v úseku Remeniny - Matiaška a III/5573 v úseku Matiaška - Detrik a v úseku most cez Ondavu - rekreačné stredisko Mládežnícka - Malá Domaša,

1.2.37 modernizáciu hlavného tranzitného ťahu železničnej trate Žilina - Poprad - Košice,

1.2.38 modernizáciu a zdvojkoľajnenie severojužného prepojenia železničnej trate Muszyna - Plaveč - Prešov - Kysak - Košice - Čaňa s preložkou trate v úseku Lipany - Pusté Pole; realizácia po roku 2015,

1.2.39 zdvojkoľajnenie železničnej trate v úseku Trebišov - Michalovce - Humenné,

1.2.40 zdvojkoľajnenie železničnej trate Tatranskej elektrickej železnice v úseku Poprad - Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica,

1.2.41 železničnú trať v úseku Bardejov - Zborov - Vyšný Orlík - Svidník - Duplín - Stropkov - Lomné - Turany nad Ondavou - Holčíkovce - Sedliská - Hudcovce,

1.2.42 železničné trate a úseky s výhľadovou elektrifikáciou:

1. Bánovce n/Ondavou - Michalovce - Humenné - Medzilaborce - Palota,

2. Prešov - Vranov nad Topľou - Strážske,

3. Plaveč - Stará Ľubovňa - Kežmarok - Studený Potok - Poprad a prípojnú trať Studený Potok - Tatranská Lomnica.

2. V oblasti vodného hospodárstva

2.1 pre navrhované vodné nádrže:

2.1.1 Tichý Potok (okres Kežmarok),

2.1.2 Lukov (okres Bardejov),

2.1.3 Jakubany (okres Stará Ľubovňa),

2.1.4 Bušovce (okres Poprad),

2.1.5 Hanušovce nad Topľou (okres Vranov nad Topľou),

2.1.6 Nižná Jablonka (okres Humenné),

2.1.7 Adidovce (okres Humenné),

2.1.8 Pečovská Nová Ves (okres Sabinov),

2.2 pre prevod vody Poprad - Torysa (kategória C) na trase Poprad - Kučmanovský potok - Torysa,

2.3 v rámci Východoslovenskej vodárenskej sústavy

2.3.1 prívod zo sústavy do Bardejova v trase Giraltovce - Bzenov - Lascov - Marhaň - Harhaj - Porúbka - Nemcovce - Kurima - Poliakovce - Hrabovec - Komárov - Bardejovská Nová Ves - Bardejov,

2.3.2 na rozšírenie sústavy:

a) Koškovce - Zbudské Dlhé - Hrabovec nad Laborcom,

b) prívod do Slovenskej Volovej, Ohradzian, Baškoviec, Turcoviec, Hrubova s odbočkami do Ohradzian, Víťazoviec, Lukáčoviec a Baškoviec-Cerniny,

2.3.3 prívod do Krásneho Brodu zo Stropkova,

2.3.4 z prívodu vodárenskej nádrže Starina - Prešov odbočky do Chmeľova, Vyšných Šebastoviec a v trase Nemcovce - Tulčík - Demjata,

2.3.5 z prívodu vodárenskej nádrže Starina - Prešov - Košice odbočky do Bretejoviec, Janovika, do Lemešian, Drienovskej Novej Vsi, Petrovian, Kendíc, Záborského, Dulovej Vsi a Ruskej Novej Vsi,

2.3.6 prívod do Fintíc z vodojemu Šidlovec v Prešove,

2.3.7 zdvojenie prívodu z úpravne vody Stakčín do Humenného,

2.3.8 z úpravne vody Stakčín prívod do Ublianskej doliny v trase Kolonica - Ladomírov - Ubľa a Kalná Roztoka - Klenová - Ubľa,

2.3.9 z úpravne vody Stakčín prívod do Stakčínskej Roztoky,

2.3.10 rozšírenie sústavy v trase Stropkov - Chotča - Bukovce - Makovce - Havaj - Malá Poľana s pokračovaním Rokytovce - Krásny Brod - Medzilaborce,

2.3.11 prepojenie na sústavu v Hanušovciach nad Topľou s pokračovaním v trase Mičákovce - Giraltovce - Matovce - Soboš - Okrúhle - Radoma - Rakovčík - Stročín s odbočením do Svidníka na sever a na juh v trase Duplín - Stropkov,

2.3.12 rozšírenie sústavy z prívodu Vranov - Trebišov odbočkou Sačurov - Davidov a do Sečovskej Polianky,

2.3.13 z prívodu Vranov - Prešov odbočku do Čaklova - Zámutova a do Juskovej Vole, prívod do Komáran s odbočkami do Čičavy, Merníka a Nižného Kručova, odbočku Soľ - Rudlov a do Jastrabia, do Hliného, odbočku do Žipova, Skrabského a do Čierneho nad Topľou a odbočku do Radvanoviec - Medzianok,

2.3.14 z vodárenskej nádrže Lukov:

a) prívod do Bardejova v trase Lukov - Malcov - Gerlachov - Tarnov - Rokytov - Mokroluh - Bardejov s pripojením podzemných zdrojov v Lenártove v trase Lenártov - Malcov,

b) odbočky do Hrabského, Snakova a Kurova a v trase Kružľov - Krivé,

2.3.15 z Prešovského skupinového vodovodu s využitím podzemných zdrojov hornej Torysy a odberu v Tichom Potoku prívod v trase Sabinov - Ražňany, odbočku do Úzovského Šalgova, Ražňan a Jarovníc, odbočku do Úzovských Peklian, Jarovníc a Hermanoviec a odbočku z Lipian do Ďačova a Dubovice,

2.3.16 prívod z vodárenskej nádrže Jakubany do Starej Ľubovne,

2.3.17 pripojenie z podzemných zdrojov v trase Plavnica-sever - Stará Ľubovňa,

2.4 pre skupinové vodovody

2.4.1 rozšírenie skupinových vodovodov v trase Kurima - Kučín - Nemcovce - Porúbka - Marhaň,

2.4.2 prívod zo skupinového vodovodu Hertník - Fričkovce - Osikov v trase Raslavice - Abrahámovce - Buclovany - Lopuchov s prepojením na prívod z Východoslovenskej vodárenskej sústavy v trase Buclovany - Koprivnica - Marhaň,

2.4.3 napojenie vodného zdroja nad Hertníkom a povrchového zdroja Fričkovského potoka nad Fričkovcami na skupinový vodovod Hertník - Fričkovce - Osikov,

2.4.4 rozšírenie Popradského skupinového vodovodu prívod z Vrbového do Tvarožnej a po roku 2015 prívod Kežmarok - Spišská Belá - Bušovce - Podolínec,

2.4.5 výstavba skupinového vodovodu Osturňa - Veľká Franková - Malá Franková,

2.4.6 prívod Kežmarok - Spišská Belá - Bušovce - Podolínec do roku 2015,

2.4.7 odbočky z prívodu Spišského skupinového vodovodu z vodojemu Hrabušice - Levoča do Draviec a Spišského Štvrtka,

2.4.8 prívod do Jablonova z nových vodných zdrojov západne od Lúčky pre prívodné potrubie z nových vodných zdrojov východne od Tatranskej Štrby na skupinový vodovod Tatranská Štrba - Štrba, pre prepojovacie potrubie prívodu z vodárenskej nádrže Garajky s vodovodom Štrba,

2.4.9 napojenie vodných zdrojov v Tatranských Matliaroch a prívod z nich do Tatranskej Lomnice,

2.4.10 odbočka z prívodu Liptovská Teplička - Spišská Nová Ves z Hrabušíc do Vydrníka,

2.4.11 prívod Poprad - Kežmarok, odbočku Veľká Lomnica - Stará Lesná - Tatranská Lomnica a odbočku do Smokovcov a prepojenie na Starú Lesnú,

2.4.12 hlavný diaľkový privádzač pre Spišsko-popradskú vodárenskú sústavu v trase vodárenská nádrž Garajky - Šuňava - Svit - Poprad a prepojenie do Smokovcov,

2.4.13 pokračovanie trasy Sabinov - Ražňany - Jarovnice - Hermanovce - Bertotovce s odbočkou do Fričoviec, Bertotovce - Miňany s odbočkami do Chminianskych Jakubovian a Ondrášoviec, Chmiňany - Chminianska Nová Ves - Svinia s odbočkou do Kojatíc, Svinia - Župčany s odbočkou do Medzianok, Župčany - Malý Šariš z Prešovského skupinového vodovodu s prepojením na prívod Prešovského skupinového vodovodu pri Veľkom Šariši,

2.4.14 nové skupinové vodovody:

a) Víťaz - Ovčie,

b) v doline Svinky - Rokycany - Bzenov - Janov - Radatice,

2.4.15 skupinový vodovod v Zbojskej Doline od odberov vody zo Zbojského potoka pri Novej Sedlici a z Bystrianskeho potoka pri Zboji prívod Nová Sedlica - Zboj - Uličské Krivé - Ulič,

2.4.16 rozšírenie skupinového vodovodu Stropkov:

a) nový vodný zdroj Sitníky s prívodom do Stropkova,

b) prepojenie vodovodu Stropkov so skupinovým vodovodom Miňovce v trase Breznica - Miňovce,

c) rozšírenie vodovodu Miňovce v trase Miňovce - Mrázovce - Tokajík, Miňovce - Lomné - Kručov s odbočkou do Bžian,

2.4.17 nový skupinový vodovod predĺžením existujúceho vodovodu Medvedie do Šarbova a Korejoviec,

2.4.18 rozšírenie skupinového vodovodu rekreačnej oblasti Domaša do

a) Holčíkoviec, Žalobína, Malej Domaše, Slovenskej Kajne - Benkoviec a do Kvakoviec,

b) Nižnej Sitnice a Vyšnej Sitnice,

2.5 stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.

3. V oblasti zásobovania plynom

3.1 chrániť koridory na výstavbu vysokotlakových plynovodov:

1. VTL DN 500, Košice - Drienovská Nová Ves - Tatranská Štrba,

2. VTL DN 150, Ždiar - Spišská Stará Ves,

3. VTL DN 200, Lipany - Stará Ľubovňa,

4. VTL DN 200, Snina - Stakčín,

5. VTL DN 150, Kamenica - Krivany - Torysa,

6. VTL DN 100:

a) Huncovce - Janovce,

b) Bardejov - Kružľovská Huta,

c) Hažlín - Mlynárovce - Radoma,

d) Havaj - Šarišské Čierne,

e) Snina - Pčoliné - Hostovice,

f) Ňagov - Vyrava,

g) Krásny Brod - Čabiny - Radvaň nad Laborcom.

4. V oblasti hospodárstva

4.1 stavba skladovania pohonných hmôt pre potreby štátnych hmotných rezerv „Nádržový blok Kapušany II".

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.