Vyhláška č. 159/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1973 Zb.

Čiastka 33/1982
Platnosť od 14.12.1982 do30.04.1995
Účinnosť od 01.04.1983 do30.04.1995
Zrušený 87/1995 Z. z.

159

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

z 24. novembra 1982,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1973 Zb.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka:


Čl. I

Vyhláška č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, v znení vyhlášky č. 67/1973 Zb., sa mení takto:

§ 18 a § 19 sa vypúšťajú.

Čl. II

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1973 Zb. sa zrušuje.


Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1983.


Námestník:

Dr. Kubek v. r.