Zákon č. 458/1990 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd

Čiastka 76/1990
Platnosť od 30.10.1990
Účinnosť od 01.11.1990

OBSAH

458

ZÁKON

z 30. októbra 1990,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd sa dopĺňa takto:

1. V § 4 sa v prvej vete za slová „s výnimkou“ vkladajú slová „cudzích štátov, organizácie zabezpečujúcej podmienky pre činnosť diplomatických a konzulárnych misií,“.

2. V § 15 ods. 2 sa za slová „vlastnícke právo“ vkladajú slová „cudzích štátov, česko-slovenského štátu, pokiaľ právo hospodárenia vykonáva organizácia zabezpečujúca podmienky pre činnosť diplomatických a konzulárnych misií,“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1990.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.