Nariadenie vlády č. 532/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii

(v znení č. 556/1992 Zb.)

Čiastka 87/1990
Platnosť od 21.12.1990 do24.10.1996
Účinnosť od 15.12.1992 do24.10.1996
Zrušený 302/1996 Z. z.

532

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 3. decembra 1990

o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 23 ods. 6 písm. b) zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii nariaďuje:


§ 1

Na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii, pokiaľ sa úplne alebo čiastočne nevyrovnajú v hotovosti,1) sa vydávajú zúročiteľné štátne dlhopisy (ďalej len „dlhopisy“).

§ 2

(1) Celkový rozsah vydávaných dlhopisov sa ustanovuje až do sumy 4,5 mld Kčs.

(2) Dlhopisy začínajúc dňom vyhlásenia tohto nariadenia vydá postupne Federálne ministerstvo financií. Ich odovzdávanie a preplácanie oprávneným osobám zabezpečí ním poverená banka.

§ 3

(1) Dlhopisy znejú na doručiteľa.

(2) Text dlhopisu obsahuje:

a) názov „5 % štátny dlhopis Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vydaný podľa nariadenia vlády č. 532/1990 Zb. o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii“,

b) poradové číslo a označenie série,

c) nominálnu hodnotu a záväzok jej postupného splácania v ustanovených časových termínoch spolu s ustanovenými úrokmi,

d) dátum vydania a odtlačok podpisu ministra financií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

§ 4

(1) Dlhopisy sa vydávajú v hodnotách po 1000,– Kčs a 10 000,– Kčs v slovenskom jazyku, v hodnotách po 5000,– Kčs a 20 000,– Kčs v českom jazyku.

(2) Ku každému dlhopisu sa pripojí poukážkový hárok s desiatimi poukážkami znejúcimi na ročnú kapitálovú splátku a celoročný úrok z nesplatenej zábezpeky.

§ 5

Zúročenie dlhopisu sa ustanovuje na 5 % ročne.

§ 6

(1) Dlhopisy sa splatia postupne do desiatich rokov rovnakými ročnými splátkami, a to začínajúc prvým rokom po vydaní príslušnej emisie dlhopisov.

(2) Ak dôjde ku splateniu dlhopisu pred splatnosťou na ňom vyznačenou, zúročuje sa do dňa splatenia dlhopisu.

§ 7

Federálne ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom financií Českej republiky, Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Štátnou bankou česko-slovenskou môže splatiť dlhopisy aj pred ustanovenou dobou splatnosti.


§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 23 ods. 5 zákona.