Blog

12.11.2013Archív

Návrh zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR

hasiči pri kuželiNávrh zákona sa predkladá s cieľom ustanoviť základný právny rámec pre podporu Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a pre jej spoluprácu s orgánmi verejnej moci. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením zriadeným súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

22.10.2013Archív

Návrh novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia ...

lekár drží fonendoskop

Návrhom zákona sa predkladatelia snažia reagovať na množiace sa sťažnosti pacientov ohľadom prednostného poskytnutia ambulantnej starostlivosti. Podľa týchto sťažností niektorí lekári zneužívajú možnosť prednostného vyšetrenia a pacienti slabších sociálnych skupín sú znevýhodnení a predlžuje sa im čakanie na ošetrenie u príslušného lekára.

30.09.2013Archív

Návrh zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii

náboje

Návrh zákona sa predkladá z dôvodu, že je potrebné posilniť kontrolu v oblasti výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície, v oblasti skladovania, prepravy a možnosti sledovania týchto výrobkov. V návrhu zákona sa komplexne upravujú práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb v oblasti výbušnín, výbušných predmetov a munície vrátane základných pravidiel na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku.

06.09.2013Archív

Návrh novely zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

sudcovské kladivko v tvare paragrafuNávrhom zákona sa optimalizujú podmienky pre výkon činnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Návrh zákona má za cieľ dosiahnuť, aby súdy a iné orgány verejnej moci ako častí zadávatelia znaleckých, tlmočníckych a prekladateľských úkonom signalizovali Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky pochybenia znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

05.09.2013Archív

Návrh zákona o diaľničnej známke

autá na diaľnici večer

Návrh zákona sa predkladá s cieľom postupne nahradiť papierovú nálepku jej elektronickou podobou, preto je vhodnejšie nahradiť zaužívaný pojem „diaľničná nálepka“ pojmom „diaľničná známka“. Návrh zákona zavádza elektronizáciu systému predaja diaľničných nálepiek, a teda elektronickú formu diaľničnej nálepky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest motorovými vozidlami do 3,5 t.

21.08.2013Archív

Návrh zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

kamión na cestePrioritným cieľom návrhu zákona je ustanoviť rámec pre poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta na území Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím Komisie 2009/750/ES o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov, ktorým sa stanovujú podmienky pre zaručenie interoperability mýtnych systémov, čím zároveň dôjde k vykonaniu tohto rozhodnutia.

20.08.2013Archív

Návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

vlajka EÚ s kladivkom a knihouNávrh zákon bol predložený s cieľom implementovať Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii a ustanoviť pravidlo vyrovnanosti rozpočtu a uplatnenie korekčného mechanizmu pri výraznom odchýlení sa od tohto pravidla na základe rozhodnutia vlády. Prijatie navrhovaných doplnení zákona je nevyhnutné pre riadne fungovanie systému regulácie s cieľom dosiahnuť dlhodobo udržateľnú úroveň hospodárenia SR.

15.08.2013Archív

Návrh novely zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

alkohol

Cieľom návrhu zákona je ochrániť zdravie obyvateľov elimináciou nelegálne vyrobených liehovín a súčasne zamedziť daňovým únikom na spotrebnej dani z liehu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa z toho dôvodu rozhodlo zvýšiť bezpečnosť tlače kontrolných známok a návrh zákona upravuje, že tlač kontrolných známok bude zabezpečovať štátna tlačiareň.

13.08.2013Archív

Návrh novely zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

cigaretyMinisterstvo financií Slovenskej republiky navrhuje zvýšiť bezpečnosť tlače kontrolných známok a predkladá návrh zákona, ktorým sa s účinnosťou od 1. apríla 2014 ustanovuje nový systém tlače kontrolných známok založený na štátnej tlačiarni a zavádzajú sa nové ochranné prvky na kontrolnej známke. Súčasne sa s účinnosťou od 1. júla 2014 rozširuje označovanie kontrolnou známkou na ostatné tabakové výrobky.

01.08.2013Archív

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.

sudcovské kladivko

Cieľom predkladaného návrhu zákona je upraviť podmienky vysielania vo vzťahu k jazyku vysielania, sprehľadniť právnu úpravu týkajúcu sa ochrany maloletých, zabezpečiť Rade pre vysielanie a retransmisiu primerané nástroje na kontrolu plnenia povinností vysielateľov a poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie vo vzťahu k zabezpečeniu multimodálneho prístupu k programom a zmeniť niektoré zákonné ustanovenia, ktoré spôsobovali problémy v aplikačnej praxi.

01.08.2013Archív

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde

kladivko

V zmysle návrhu zákona bude fond poskytovať finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu na realizáciu filmového projektu, pričom filmovým projektom sa na účely tohto zákona rozumie audiovizuálne dielo, ktoré je hraným, dokumentárnym alebo animovaným kinematografickým dielom alebo dielom primárne určeným pre televízne vysielanie, ktorého obsah je v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ, čo sa preukazuje kultúrnym testom alebo koprodukčným štatútom vydaným oprávnenou osobou, je v súlade s právnym poriadkom SR, nie je pornografického charakteru a neschvaľuje násilie ani otvorene neuráža ľudskú dôstojnosť.

22.07.2013Archív

Návrh zákona o volebnej kampani

mapa SR

Cieľom návrhu zákona je komplexne upraviť problematiku volebnej kampane v jednom zákone, ustanoviť pravidlá správania sa všetkých subjektov ovplyvňujúcich voľby  (politických strán, kandidátov, tretích strán), upraviť pôsobnosť a úlohy štátnych orgánov pri kontrole správania sa pri vedení volebnej kampane, dodržiavania zákonných podmienok, ako aj vyvodzovanie sankcií voči porušovateľom.

16.07.2013Archív

Návrh novely zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach

značka ZŤP

Cieľom predloženého návrhu zákona je prebratie schválenej smernice Komisie 2013/9/EÚ z 11. marca 2013, ktorou sa mení a dopĺňa príloha III k smernici EP a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve, v transpozičnej lehote do 1. januára 2014. Subsystémy železničného systému budú transpozíciou smernice Komisie 2013/9/EÚ doplnené o nový základný parameter, ktorým je prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou.

10.07.2013Archív

Návrh zákona o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí

eurá v peňaženke

Cieľom návrhu zákona je zjednotiť podmienky nároku a zlúčiť do jednej dávky príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, ktoré sa poskytujú v súčasnosti. Navrhuje sa zlúčiť tieto dávky do príspevku pri narodení dieťaťa. Výšku príspevku sa navrhuje ustanoviť v dvoch sumách podľa poradia pôrodu, z ktorého sa dieťa narodilo, a to z prvého až tretieho pôrodu a zo štvrtého a ďalšieho pôrodu.

09.07.2013Archív

Návrh zákona o pomoci v hmotnej núdzi

eurá v peňaženke

Cieľom článku I návrhu zákona je upraviť posudzovanie hmotnej núdze a poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi osobám, ktoré si vlastným pričinením nemôžu alebo nevedia zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou a vytvoriť efektívny systém poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, v rámci ktorého sa bude dbať na zvyšovanie adresnosti a zásluhovosti. Článkom II sa navrhuje zmena zákona č. 372/1990 Zb.. Navrhuje sa ďalší spôsob výkonu rozhodnutia o pokute za niektoré priestupky.

28.06.2013Archív

Návrh novely zákona o sociálnom poistení

sudcovské kladivko na knihách, papiere a notebook

Cieľom predkladaného návrhu zákona je najmä zníženie administratívnej záťaže samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne poistených osôb, úprava postupu vymáhania pohľadávok Sociálnou poisťovňou a zlepšenie postavenia fyzických osôb v období starostlivosti o dieťa.

26.06.2013Archív

Návrh novely zákona o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí

tribúna futbalového štadiónu

Cieľom predloženého návrhu zákona je upraviť a rozšíriť súčasnú právnu úpravu, ktorá upravuje organizáciu športových podujatí a právne následky v súvislosti s deliktmi diváckeho násilia tak, aby vznikol efektívny systém právnych nástrojov, prostriedkov a postupov, ktorý zabezpečí prevenciu a elimináciu výskytu diváckeho násilia na verejných podujatiach.

25.06.2013Archív

Návrh novely zákona o správnych poplatkoch

otáznik z eurobankoviek

Návrh zákona primárne rieši nový spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov s možnosťou ich zaplatenia priamo na príslušnom orgáne alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, akreditovaného platiteľa alebo jednotného kontaktného miesta. Pri platbe na príslušnom orgáne bude možné poplatok zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom napr. kioskov, ktoré vytlačia potvrdenie o zaplatení poplatku.

10.06.2013Archív

Novela Exekučného poriadku

váhy, kladivko a kniha

Cieľom návrhu zákona je upraviť niektoré statusové otázky súdnych exekútorov (vymenovanie súdnych exekútorov, výberové konanie na funkciu súdneho exekútora, prerušenie výkonu funkcie súdneho exekútora) a vytvoriť podmienky pre zlepšenie pravidiel, podľa ktorých sa vedie disciplinárne konanie voči súdnym exekútorom.

07.06.2013Archív

Dopravný výbor Európskeho parlamentu hlasoval o balíku pravidiel pre technickú kontrolu

autá na diaľnici

Dopravný výbor Európskeho parlamentu odhlasoval navrhované právne predpisy, ktorých cieľom je zníženie všetkých nehôd spôsobených vozidlami nespôsobilými k premávke. Balík obsahuje minimálne pravidlá pre kontroly údržby vozidiel, a teda bezpečnosti, založené na systémovom riziku pre cestné kontroly pre nákladné vozidlá i nové pravidlá pre registráciu vozidiel.