12.11.2013

Návrh zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR

hasiči stoja pri kuželi

Návrh zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) predložilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  do legislatívneho procesu  ako iniciatívny materiál.

 

Návrh zákona sa predkladá s cieľom ustanoviť základný právny rámec pre podporu Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a pre jej spoluprácu s orgánmi verejnej moci. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením zriadeným v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Návrh zákona počíta s tým, že jej úlohou je podieľať sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami.

 

Návrh zákona predpokladá, že svoju činnosť bude orientovať na realizáciu ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov. Cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je budovanie a organizovanie dobrovoľného hasičstva v oblastiach zásahovej činnosti a technickej pomoci, požiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarov, odbornej prípravy, školenia a výcviku, výchovy detí a mládeže, spolupráce so samosprávou, verejnoprospešnej a kultúrnej činnosti, pri zveľaďovaní dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi, pri cezhraničnej spolupráci a civilnej ochrane obyvateľstva.

 

Hlavnými oblasťami úpravy sú ustanovenie:

  • cieľov a úloh, ktoré Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky plní,
  • oblastí, v ktorých s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky spolupracujú orgány verejnej moci, vrátane spôsobov spolupráce,
  • rámcových pravidiel podpory a vzťahov medzi Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky a štátom,
  • podmienok používania a ochrany názvu a znaku Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

 

Návrhom zákona sa novelizuje zákon o ochrane pred požiarmi a ruší  sa obecný hasičský zbor a obecný hasičský útvar a zriaďuje sa dobrovoľný hasičský zbor obce, pri zriaďovaní ktorého sa predpokladá širšie zapájanie dobrovoľnej požiarnej ochrany a ich personálnych zdrojov tak, ako to vyplýva z koncepcie celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.         

 

Navrhuje sa účinnosť zákona od  1. marca 2014.

 

Autor: Mgr. Matej Trnavský

Spresnenie

Kategórie

História