26.06.2013

Návrh novely zákona o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí

tribúna futbalového štadiónu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“). Návrh zákona bol vypracovaný v súlade s Koncepciou boja proti diváckemu násiliu na roky 2013 – 2016.

 

Na príprave návrhu zákona, ktorý bol predložený do legislatívneho procesu,  sa podieľala medzirezortná pracovná skupina zložená zo zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Slovenského futbalového zväzu, Slovenského zväzu ľadového hokeja, Združenia miest a obcí Slovenskej republiky a ďalších subjektov z verejnej sféry, športovej sféry i akademickej sféry po dôkladnej analýze stavu problematiky v Slovenskej republike a po širokej vecnej diskusii.

 

Cieľom predloženého návrhu zákona je upraviť a rozšíriť súčasnú právnu úpravu, ktorá upravuje organizáciu športových podujatí a právne následky v súvislosti s deliktmi diváckeho násilia tak, aby vznikol efektívny systém právnych nástrojov, prostriedkov a postupov, ktorý zabezpečí prevenciu a elimináciu výskytu diváckeho násilia na verejných podujatiach.

 

Návrh zákona sprísňuje postih za priestupky diváckeho násilia a priestupkovú recidívu. V rámci trestného konania prináša návrh nový alternatívny trest – trest zákazu účasti na verejných podujatiach, ktorý bude postihovať tú oblasť života páchateľa, v rámci ktorej sa dopustil trestného činu. Zavádza sa povinnosť obvineného/odsúdeného dostaviť sa v určenom čase (čase stretnutia) na príslušný útvar Policajného zboru Slovenskej republiky podľa miesta obvyklého pobytu.

 

Návrhom zákona sa sprísňuje režim organizácie rizikových podujatí, najmä vo vzťahu k futbalu a hokeju a naopak, zvoľňuje sa režim organizovania podujatí v najvyšších súťažiach športov, kde k aktom diváckeho násilia nedochádza, a v nižších súťažiach všetkých športov. Pri rizikových podujatiach bude organizátor povinný do sektorov pre priaznivcov zabezpečiť, aby všetky vstupenky boli na meno.

 

Návrhom zákona sa po novom vymedzujú úlohy jednotlivých subjektov, ktoré vstupujú do právnych vzťahov v súvislosti s konaním verejného podujatia, a precizujú sa ich práva a povinnosti. V prípade nesplnenia povinnosti sa navrhuje upraviť spôsob vyvodenia právnej zodpovednosti.

 

Precizuje sa právna úprava prevádzky informačného systému o bezpečnosti pri športových podujatiach, obsah jednotlivých evidencií, osoby oprávnené využívať údaje z evidencií, ako aj spôsob nakladania s údajmi.

 

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. decembra 2013.

 

Autor: Mgr. Matej Trnavský

Spresnenie

Kategórie

História