28.06.2013

Návrh novely zákona o sociálnom poistení

sudcovské kladivko na knihách, papiere a notebook

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013 predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

 

Cieľom predkladaného návrhu zákona je najmä zníženie administratívnej záťaže samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne poistených osôb, úprava postupu vymáhania pohľadávok Sociálnou poisťovňou a zlepšenie postavenia fyzických osôb v období starostlivosti o dieťa.

 

Pre oblasť zníženia administratívneho zaťaženia samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne poistených osôb sa navrhujú tieto zmeny:

  • zrušenie prihlasovacej a odhlasovacej povinnosti na povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie a zavedenie povinnosti Sociálnej poisťovne oznámiť samostatne zárobkovo činnej osobe vznik povinného poistenia, ako aj výšku poistného,
  • status samostatne zárobkovo činnej osoby na účely sociálneho poistenia neposudzovať v závislosti od registrácie u správcu dane, ale od dosahovania príjmov z výkonu samostatnej zárobkovej činnosti,
  • zánik dobrovoľného poistenia, ak dobrovoľne poistená osoba nezaplatila poistné na dobrovoľné poistenie dva kalendárne mesiace za sebou idúce.

 

Pre oblasť úpravy postupu vymáhania pohľadávok sa navrhujú tieto zmeny:

  • zrušenie možnosti postúpenia pohľadávok Sociálnej poisťovne na inú osobu, okrem právnickej osoby so 100 % majetkovou účasťou štátu,
  • umožnenie povolenia splátok dlžných súm aj na pohľadávkach na dávkach,
  • zvýšenie diskontnej úrokovej sadzby pri povolení splátok dlžných súm poistného na trojnásobok ročnej základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej ku dňu povolenia splátok dlžných súm (najmenej však 10 %).

 

Pre oblasť zlepšenia postavenia fyzických osôb v období starostlivosti o dieťa sa navrhujú tieto zmeny:

  • vylúčenie príjmov dosahovaných v období materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky z vymeriavacieho základu na určenie sumy dávky v nezamestnanosti, ak negatívne ovplyvňuje denný vymeriavací základ na určenie výšky tejto dávky,
  • umožniť poberanie nemocenských dávok v súbehu s príjmom dosahovaným v období nároku na výplatu dávky, ak nejde o príjem za prácu vykonávanú v období trvania nároku na výplatu nemocenskej dávky.

 

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. júla 2014.

 

Autor: Mgr. Matej Trnavský

Spresnenie

Kategórie

História