22.07.2013

Návrh zákona o volebnej kampani

mapa SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona o volebnej kampani a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach (ďalej len „návrh zákona“). Návrh zákona je vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky z roku 2012. Programové vyhlásenie konštatuje potrebu „celospoločenskej diskusie a  prehodnotenie financovania politických strán smerom k precíznejším a transparentnejším pravidlám financovania, identifikácie poskytovateľov príspevkov a zverejňovania údajov o financovaní“.

 

Cieľom návrhu zákona je komplexne upraviť problematiku volebnej kampane v jednom zákone, ustanoviť pravidlá správania sa všetkých subjektov ovplyvňujúcich voľby  (politických strán, kandidátov, tretích strán), upraviť pôsobnosť a úlohy štátnych orgánov pri kontrole správania sa pri vedení volebnej kampane, dodržiavania zákonných podmienok, ako aj vyvodzovanie sankcií voči porušovateľom.

 

Návrhom zákona sa zjednocujú základné pravidlá vedenia volebnej kampane, zavádza sa jednotná terminológia, pretože doterajšie zákony upravovali rovnaké pravidlá rozdielnym vyjadrením, čo v praxi vyvolávalo neustálu diskusiu a prinášalo rôzne aplikačné problémy.

 

Návrh zákona tvorí zjednotená úprava vedenia, financovania a kontroly volebnej kampane pre všetky druhy volieb a všetky subjekty vykonávajúce akékoľvek činnosti vo volebnej kampani. V druhej časti zákona je novelizovaný zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.

 

Návrh zákona definuje, čo je kampaňou, dĺžku vedenia kampane. Zavádzajú sa limity finančných prostriedkov, ktoré môžu kandidujúce strany a jednotliví kandidáti vynaložiť vo voľbách. Týmto subjektom sa ukladajú povinnosti zverejňovať údaje o vynaložených prostriedkoch, o tom, kto im ich poskytol pre potreby kontroly verejnosťou. Za tým účelom sa zavádzajú tzv. transparentné účty, ku ktorým bude mať verejnosť prístup. 

 

V záujme  objektivity volieb bude možnosť zverejňovať prieskumy verejnej mienky do lehoty 21 dní pred voľbami. Za tým istým účelom sa zavádza pre všetky druhy volieb moratórium 48 hodín, počas ktorých nebude môcť byť vedená volebná kampaň.

 

Zjednocuje sa povinnosť politických strán a kandidátov informovať kontrolné orgány a verejnosť formou predbežných a záverečných správ o volebnej kampani. Zavádzajú sa sankcie za porušenie pravidiel vedenia kampane  a porušenia povinností uložených zákonom.

 

V novele zákona o politických stranách ide o zmeny, ktoré vyplývajú z praxe v komunikácii medzi ministerstvom vnútra a politickými stranami. Základom novely sú však úpravy týkajúce sa financovania a kontroly financovania politických strán. Zákon  umožní prijímanie finančných darov politickou stranou výlučne prevodom na účet strany. Zavádza sa  prehľadná evidencia o daroch a darcoch na webovom sídle politickej strany, sprísňujú sa pravidlá pre prijímanie darov a ich evidenciu.

 

Výročné správy politických strán sa doplňujú o ďalšie doklady preukazujúce finančnú disciplínu strany a o prehľady výdavkov na volebnú kampaň.

 

V súvislosti s povinnosťou vykonať audit hospodárenia politickej strany sa zavádza kaucia na vykonanie auditu, čím sa má riešiť jednak problém neschopnosti politickej strany  zaplatiť náklady na audit, jednak posilniť nezávislosť audítorov.

 

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2014.

 

Autor: Mgr. Matej Trnavský

 

Aktuálne znenie zákona o politických stranách a politických hnutiach

Spresnenie

Kategórie

História