30.09.2013

Návrh zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii

náboje

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky predložilo návrh zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011.

 

Predkladaný návrh zákona je prierezovým zákonom, na ktorého vypracovaní sa podieľalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vrátane Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

 

Návrh zákona sa predkladá z dôvodu, že je potrebné posilniť kontrolu  v oblasti výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície, v oblasti skladovania, prepravy a možnosti sledovania týchto výrobkov. V návrhu zákona sa komplexne upravujú práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb v oblasti výbušnín, výbušných predmetov a munície vrátane základných pravidiel na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku.

 

Zákon sa člení celkom na päť častí, pričom prvá časť upravuje základné ustanovenia, druhá časť výbušniny, výbušné predmety a muníciu, tretia časť štátnu správu na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície, štvrtá časť sankcie a piata časť spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

 

Návrh zákona upravuje práva a povinnosti oprávnených osôb, ktoré podnikajú s výbušninami, výbušnými predmetmi. Oprávnená osoba môže vyrábať a spracúvať výbušniny a výbušné predmety (pyrotechnické výrobky) len na základe povolenia vydaného Hlavným banským úradom. V týchto ustanoveniach sa premieta Oznámenie Komisie KOM/2005/0329, ktoré má za úlohu posilnenie bezpečnosti pri výrobe, vývoji, spracúvaní, výskume, pokusnej výrobe a skúšaní výbušnín, pri ich uskladňovaní, zneškodňovaní a ničení alebo pri výrobe, výskume, vývoji, pokusnej výrobe, oprave, uskladňovaní, delaborácii a ničení munície a posilnenie kontroly pri nakladaní s výbušninami, pyrotechnickými výrobkami a muníciou. Návrh zákona upravuje aj zákaz po domácky vyrábať muníciu a jej časti zo široko dostupných chemikálií, pretože táto výroba predstavuje hrozbu rovnakého rozsahu ako komerčná munícia.

 

Navrhuje sa podrobne upraviť skladovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície, prepravovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície, používanie výbušnín, výbušných predmetov a munície a rovnako sa navrhuje upraviť výskum a technický rozvoj.

 

Navrhuje sa účinnosť zákona od  1. januára 2014.

 

Autor: Mgr. Matej Trnavský

Spresnenie

Kategórie

História