Archív

02.12.2014Archív

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

verejné obstarávanie

Cieľom predkladaného návrhu zákona je znemožniť tzv. schránkovým firmám uchádzať sa o získavanie zákaziek z verejných zdrojov ustanovením prísnejších podmienok účasti na verejnom obstarávaní, a to uložením ďalších podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúcich sa majetkového postavenia právnických osôb zúčastňujúcich sa verejného obstarávania.

24.09.2014Archív

Návrh zákona o vzájomnom uznávaní a výkone ochranných opatrení v občianskych veciach

paragraf so súdnym kladivkom

Účelom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre vykonanie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach. Nariadenie má byť rýchlym a flexibilným nástrojom, pomocou ktorého bude chránenej osobe v prípade jej premiestnenia sa z jedného členského štátu do druhého poskytnutá okamžitá ochrana na báze uznania ochranného opatrenia.

08.08.2014Archív

Návrh novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení

ľudia rôznych profesií

Cieľom návrhu zákona je transponovať smernicu EP a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013. Zámerom transpozície smernice je zlepšiť kvalitu investícií inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (v podmienkach zákona č. 650/2004 Z. z. ide o doplnkové dôchodkové spoločnosti alebo zamestnanecké dôchodkové spoločnosti v rozsahu ich činností vykonávaných na území SR) a ochraňovať tým investorov.

05.08.2014Archív

Návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch

ľudia rôznych profesií

Návrh zákona sa zameriava na prijatie krokov, ktoré prispejú k transparentnosti a zvýšeniu výkonu kontroly na trhu spotrebiteľských úverov. Návrhom zákona sa zavádzajú dve meritórne zmeny: zavedenie povoľovacieho procesu pre veriteľov a vytvorenie registra údajov o spotrebiteľských úveroch.

18.07.2014Archív

Návrh novely zákona o službách zamestnanosti

ľudia rôznych profesií

Hlavným cieľom návrhu zákona je vytvorenie legislatívneho rámca špecificky určeného na podporu zamestnávania tých mladých ľudí, ktorí po ukončení školy, resp. po jej predčasnom opustení alebo po ukončení povinnej školskej dochádzky nikdy nezískali pravidelne platené zamestnanie, čo znamená, že nikdy nemali zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

12.06.2014Archív

Návrh novely Trestného poriadku a Trestného zákona

paragraf

Prostredníctvom návrhu zákona sa riešia úlohy ministerstva vyplývajúce z Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016 a plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky na základe hodnotení SR zo strany OECD a Rady Európy.

07.05.2014Archív

Návrh zákona o odpadoch

odpadkové vrecia

Cieľom návrhu zákona je úprava existujúcich a nastavenie nových pravidiel v odpadovom hospodárstve pre vytvorenie štandardných podmienok z pohľadu rozvinutých krajín Európskej únie pre uskutočňovanie zmien v prostredí umožňujúcich rozvoj a realizáciu aktivít v odpadovom hospodárstve a súčasne vytvorenie podmienok pre právnu istotu porovnateľnú s podmienkami v ostatných členských štátoch Európskej únie.

30.04.2014Archív

Nový systém financovania umeleckých aktivít

sudcovské kladivko

Hlavným cieľom predloženého návrhu zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2012 – 2016 vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, administratívne nezávislej od ústredných orgánov štátnej správy a reprezentovanej zástupcami umeleckej obce.

27.01.2014Archív

Návrh novely zákona o sudcoch a prísediacich

sudcovské kladivko

Novelou zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich sa navrhuje zavedenie náhodného prideľovania vecí senátom, ktoré budú kreované na obdobie jedného roka rozvrhom práce. Cieľom novej právnej úpravy je zabezpečiť funkčnosť disciplinárnych senátov pri vyvodzovaní disciplinárnej zodpovednosti sudcov.

12.11.2013Archív

Návrh zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR

hasiči pri kuželiNávrh zákona sa predkladá s cieľom ustanoviť základný právny rámec pre podporu Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a pre jej spoluprácu s orgánmi verejnej moci. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením zriadeným súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

22.10.2013Archív

Návrh novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia ...

lekár drží fonendoskop

Návrhom zákona sa predkladatelia snažia reagovať na množiace sa sťažnosti pacientov ohľadom prednostného poskytnutia ambulantnej starostlivosti. Podľa týchto sťažností niektorí lekári zneužívajú možnosť prednostného vyšetrenia a pacienti slabších sociálnych skupín sú znevýhodnení a predlžuje sa im čakanie na ošetrenie u príslušného lekára.

30.09.2013Archív

Návrh zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii

náboje

Návrh zákona sa predkladá z dôvodu, že je potrebné posilniť kontrolu v oblasti výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície, v oblasti skladovania, prepravy a možnosti sledovania týchto výrobkov. V návrhu zákona sa komplexne upravujú práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb v oblasti výbušnín, výbušných predmetov a munície vrátane základných pravidiel na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku.

06.09.2013Archív

Návrh novely zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

sudcovské kladivko v tvare paragrafuNávrhom zákona sa optimalizujú podmienky pre výkon činnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Návrh zákona má za cieľ dosiahnuť, aby súdy a iné orgány verejnej moci ako častí zadávatelia znaleckých, tlmočníckych a prekladateľských úkonom signalizovali Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky pochybenia znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

05.09.2013Archív

Návrh zákona o diaľničnej známke

autá na diaľnici večer

Návrh zákona sa predkladá s cieľom postupne nahradiť papierovú nálepku jej elektronickou podobou, preto je vhodnejšie nahradiť zaužívaný pojem „diaľničná nálepka“ pojmom „diaľničná známka“. Návrh zákona zavádza elektronizáciu systému predaja diaľničných nálepiek, a teda elektronickú formu diaľničnej nálepky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest motorovými vozidlami do 3,5 t.

21.08.2013Archív

Návrh zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

kamión na cestePrioritným cieľom návrhu zákona je ustanoviť rámec pre poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta na území Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím Komisie 2009/750/ES o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov, ktorým sa stanovujú podmienky pre zaručenie interoperability mýtnych systémov, čím zároveň dôjde k vykonaniu tohto rozhodnutia.

20.08.2013Archív

Návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

vlajka EÚ s kladivkom a knihouNávrh zákon bol predložený s cieľom implementovať Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii a ustanoviť pravidlo vyrovnanosti rozpočtu a uplatnenie korekčného mechanizmu pri výraznom odchýlení sa od tohto pravidla na základe rozhodnutia vlády. Prijatie navrhovaných doplnení zákona je nevyhnutné pre riadne fungovanie systému regulácie s cieľom dosiahnuť dlhodobo udržateľnú úroveň hospodárenia SR.

15.08.2013Archív

Návrh novely zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

alkohol

Cieľom návrhu zákona je ochrániť zdravie obyvateľov elimináciou nelegálne vyrobených liehovín a súčasne zamedziť daňovým únikom na spotrebnej dani z liehu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa z toho dôvodu rozhodlo zvýšiť bezpečnosť tlače kontrolných známok a návrh zákona upravuje, že tlač kontrolných známok bude zabezpečovať štátna tlačiareň.

13.08.2013Archív

Návrh novely zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

cigaretyMinisterstvo financií Slovenskej republiky navrhuje zvýšiť bezpečnosť tlače kontrolných známok a predkladá návrh zákona, ktorým sa s účinnosťou od 1. apríla 2014 ustanovuje nový systém tlače kontrolných známok založený na štátnej tlačiarni a zavádzajú sa nové ochranné prvky na kontrolnej známke. Súčasne sa s účinnosťou od 1. júla 2014 rozširuje označovanie kontrolnou známkou na ostatné tabakové výrobky.

01.08.2013Archív

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.

sudcovské kladivko

Cieľom predkladaného návrhu zákona je upraviť podmienky vysielania vo vzťahu k jazyku vysielania, sprehľadniť právnu úpravu týkajúcu sa ochrany maloletých, zabezpečiť Rade pre vysielanie a retransmisiu primerané nástroje na kontrolu plnenia povinností vysielateľov a poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie vo vzťahu k zabezpečeniu multimodálneho prístupu k programom a zmeniť niektoré zákonné ustanovenia, ktoré spôsobovali problémy v aplikačnej praxi.

01.08.2013Archív

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde

kladivko

V zmysle návrhu zákona bude fond poskytovať finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu na realizáciu filmového projektu, pričom filmovým projektom sa na účely tohto zákona rozumie audiovizuálne dielo, ktoré je hraným, dokumentárnym alebo animovaným kinematografickým dielom alebo dielom primárne určeným pre televízne vysielanie, ktorého obsah je v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ, čo sa preukazuje kultúrnym testom alebo koprodukčným štatútom vydaným oprávnenou osobou, je v súlade s právnym poriadkom SR, nie je pornografického charakteru a neschvaľuje násilie ani otvorene neuráža ľudskú dôstojnosť.