01.08.2013

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde

kladivko

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).

 

V zmysle predkladaného návrhu zákona sa navrhuje, aby sa podporná činnosť Audiovizuálneho fondu, ktorá je v súčasnosti zameraná na podporu audiovizuálnej kultúry v Slovenskej republike, rozšírila aj na oblasť podpory audiovizuálneho priemyslu, pričom takýto krok je nevyhnutným systémovým opatrením v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike.

 

V zmysle návrhu zákona bude fond poskytovať finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu na realizáciu filmového projektu, pričom filmovým projektom sa na účely tohto zákona rozumie audiovizuálne dielo, ktoré je hraným, dokumentárnym alebo animovaným kinematografickým dielom alebo dielom primárne určeným pre televízne vysielanie, ktorého obsah je v súlade s príslušnými právnymi predpismi Európskej únie, čo sa preukazuje kultúrnym testom alebo koprodukčným štatútom vydaným oprávnenou osobou, je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, nie je pornografického charakteru a neschvaľuje násilie ani otvorene neuráža ľudskú dôstojnosť. Finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu bude možné poskytnúť na realizáciu filmového projektu, ktorého celkový plánovaný rozpočet nie je nižší ako 2 500 000 eur a v súvislosti s vytvorením ktorého boli uhradené oprávnené výdavky minimálne vo výške 2 000 000 eur.

 

Návrh zákona upravuje aj proces podávania žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu.

 

Cieľom systému podpory investícií do audiovizuálneho priemyslu sú najmä:

  • vyvolanie záujmu zahraničných produkcií o nakrúcanie a realizáciu audiovizuálnych diel v Slovenskej republike,
  • vytvorenie impulzov pre rozvoj chýbajúcej infraštruktúry audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike najmä v oblasti moderných technológií,
  • zvýšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike,
  • pozitívne prínosy pre verejné rozpočty (dane a odvody), rozvoj služieb a pracovných príležitostí v audiovízii,
  • prínos pre propagáciu a prezentáciu Slovenskej republiky a jej regiónov,
  • zvýšenie príležitostí pre uplatnenie profesií a pre získanie profesijných skúseností aj na takých projektoch, ktoré svojou finančnou aj realizačnou náročnosťou výrazne prevyšujú potenciál slovenského producentského prostredia.

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2014.

 

Autor: Mgr. Matej Trnavský

Spresnenie

Kategórie

História