09.07.2013

Návrh zákona o pomoci v hmotnej núdzi

eurá v peňaženke

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013 návrh zákona o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“).

 

Cieľom článku I návrhu zákona je upraviť posudzovanie hmotnej núdze a poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi osobám, ktoré si vlastným pričinením nemôžu alebo nevedia zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou a vytvoriť efektívny systém poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, v rámci ktorého sa bude dbať na zvyšovanie adresnosti a zásluhovosti. Tiež sa navrhuje úprava právnych vzťahov pri poskytovaní osobitného príspevku a jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

 

Pomoc v hmotnej núdzi sa navrhuje poskytovať formou dávky v hmotnej núdzi a príspevkov. Príspevky sú: ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa a príspevok na bývanie.

 

Návrhom zákona sa za účelom zvýšenia vlastného pričinenia občana na riešení hmotnej núdze vymedzujú podmienky aktívnej účasti občanov. Navrhuje sa, aby výška dávky v hmotnej núdzi bola závislá od aktivity plnoletého práceschopného člena domácnosti, a to účasťou na menších obecných službách alebo na dobrovoľníckej činnosti. Základným predpokladom tejto podmienky však bude, že mu takáto činnosť ponúknutá bude. Zároveň sa zákonom navrhuje aj možnosť úradu aktívne sa zapojiť do výkonu týchto činností zabezpečovaním účasti osôb na týchto činnostiach.

 

Návrh zákona zavádza nový prvok, ktorým je riešenie  hmotnej núdze pracujúcich s nízkymi príjmami. V záujme  zmiernenia rizika chudoby sa navrhuje s cieľom motivovať fyzické osoby k uplatneniu sa na trhu práce a udržať si zamestnanie s nízkou mzdou, ktoré budú spĺňať podmienky nároku na aktivačný príspevok. V rámci výkonu menších obecných služieb alebo dobrovoľníckych činností sa navrhuje v záujme zabezpečenia účelnosti poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi možnosť úradu kontrolovať účasť osôb na výkone menších obecných služieb alebo dobrovoľníckej činnosti priamo na mieste ich výkonu, a to uzatvorením písomnej dohody medzi úradom a obcou alebo organizátorom dobrovoľníckej činnosti. Úrad zabezpečí účastníkov a bude sa podieľať na koordinácii ich výkonu a na kontrole účasti.

 

Za účelom podpory, vzdelávania a všestranného rozvoja detí, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, sa navrhuje  poskytnúť samostatný príspevok na nezaopatrené dieťa s vymedzenými podmienkami, ktoré majú tak rodičov, ako aj samotné deti motivovať k riadnemu plneniu povinnej školskej dochádzky, a tým do budúcna deťom zabezpečiť aspoň základné vzdelanie.

 

Návrhom zákona sa upravuje možnosť priznania nároku na príspevok na bývanie tým, že ho bude možné poskytnúť okrem bytov a rodinných domov aj do zariadení sociálnych služieb alebo sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorých hlavnou činnosťou je zabezpečenie ubytovania,  ako je napr. útulok, domov na pol ceste a krízové centrum. Návrh upravuje aj podmienky pre vznik nároku na osobitný príspevok, ktorý bude patriť občanovi, ktorý bol dlhodobo nezamestnaný, nastúpil do zamestnania a pred nástupom do zamestnania mu bola poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi.  Pri splnení podmienok tento príspevok bude patriť občanovi 6 mesiacov.

 

Článkom II sa navrhuje zmena a doplnenie zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Navrhuje sa ďalší spôsob výkonu rozhodnutia o pokute za niektoré priestupky. Ide o priestupky, ktorých účinný postih a tým aj zamedzenie páchaniu takýchto priestupkov je v záujme spoločnosti a zdravého vývinu maloletých detí, ako je napr. dodržiavanie verejného poriadku alebo nepoškodzovanie cudzieho majetku. Páchateľmi sú vo veľkej miere osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých príjmom sú dávky sociálneho poistenia, dávky v hmotnej núdzi, príspevok k dávke v hmotnej núdzi a  rodičovský príspevok.

 

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2014.

 

Autor: Mgr. Matej Trnavský

Spresnenie

Kategórie

História