06.09.2013

Návrh novely zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

sudcovské kladivko v tvare paragrafuMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).

 

Účelom návrhu zákona je zefektívniť dohľad ministerstva vo vzťahu k znalcom, tlmočníkom a prekladateľom tak, aby jeho výsledkom bolo zlepšenie služieb pre občanov.

 

Návrhom zákona sa optimalizujú podmienky pre výkon činnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Návrh zákona má za cieľ dosiahnuť, aby súdy a iné orgány verejnej moci ako častí zadávatelia znaleckých, tlmočníckych a prekladateľských úkonom signalizovali ministerstvu pochybenia znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Ministerstvo práve v rámci spolupráce so súdmi a inými orgánmi verejnej moci chce dosiahnuť efektívnejší výkon dohľadu vo vzťahu k znalom, tlmočníkom a prekladateľom. Dôsledkom takejto spolupráce bude odstránenie prieťahov spôsobovaných znalcami, tlmočníkmi a prekladateľmi v súdnych a iných konaniach.

 

Predmet navrhovanej právnej úpravy má za cieľ zaviesť takéto zmeny:

 • zavádza sa lehota, v rámci ktorej je zadávateľ povinný rozhodnúť o vyúčtovanom znalečnom a tlmočnom a tiež lehota na vyplatenie priznaného znalečného a tlmočného,
 • spresňujú sa nároky znalcov, tlmočníkov  a prekladateľov vo vzťahu k ich činnosti,
 • zlepšuje a zintenzívňuje sa komunikácia medzi zadávateľom a znalcom, tlmočníkom alebo prekladateľom,
 • sumarizujú sa základné práva a povinnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v úvodných ustanoveniach zákona,
 • zavádzajú sa jasné pravidlá pre odmietnutie výkonu činnosti,
 • zavádza sa výlučná elektronická podoba vedenia denníka a vymedzujú sa údaje zapisované do denníka,
 • ustanovuje sa tlmočníckym ústavom povinnosť poskytovať súdom a iným orgánom verejnej moci súčinnosť pri ustanovovaní a priberaní tlmočníka alebo prekladateľa, ak nemožno ustanoviť alebo pribrať za tlmočníka alebo prekladateľa nikoho zapísaného v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (ďalej len „zoznam“),
 • pre tlmočnícke ústavy sa zavádza nové označenie „tlmočnícke a prekladateľské ústavy“,
 • upravujú sa minimálne limity a doba poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom činnosti znalca, tlmočníka alebo prekladateľa,
 • mení sa okruh dôvodov na vyčiarknutie zo zoznamu,
 • upúšťa sa od povinnosti zachovávať mlčanlivosť v súvislosti s úkonmi vykonanými v konaní pred súdom na pojednávaniach, hlavných pojednávaniach a verejných zasadnutiach, z ktorých nebola verejnosť vylúčená,
 • zavádzajú sa spodné hranice peňažných pokút, čo je zaužívaný štandard v rámci administratívneho trestania,
 • upresňuje sa vzťah medzi znalcom, tlmočníkom alebo prekladateľom a zadávateľom odkazom na ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce zmluvu o dielo,
 • upravuje sa rozsah údajov zapisovaných do zoznamu a výpisu zo zoznamu,
 • zavádza sa povinnosť ministerstva vydať zapísanej osobe osvedčenie o zápise do zoznamu,
 • upravujú sa podmienky na zápis do zoznamu.

 

Navrhuje sa účinnosť zákona od  1. januára 2014.

 

Autor: Mgr. Matej Trnavský

Spresnenie

Kategórie

História