25.06.2013

Návrh novely zákona o správnych poplatkoch

otáznik z eurobankoviek

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vypracovalo a predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).

 

Správne a súdne poplatky vyberajú orgány verejnej správy za služby a úkony poskytované verejnosti. Ich výška je stanovená v Sadzobníku správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona o správnych poplatkoch, a v Sadzobníku  súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona o súdnych poplatkoch. Poplatky sú v súčasnosti vyberané štyrmi spôsobmi, a to v hotovosti, bezhotovostne, zaplatením formou poštového poukazu alebo formou kolkovej známky. Úhrada poplatku formou kolkovej známky je najčastejší a najpoužívanejší spôsob platenia poplatkov, preto sa navrhlo posunutie  zrušenia kolkových známok s účinnosťou od 1. júla 2014. Súčasne je potrebné predstaviť platenie poplatkov novým komfortnejším spôsobom, ktorý v budúcnosti úplne nahradí platenie kolkovou známkou.

 

Návrh zákona sa predkladá s cieľom etablovať nový koncept platenia správnych a súdnych poplatkov, ktorý bude zohľadňovať všetky požiadavky modernej doby, t. j. zvýšenie komfortu občana, bezpečnosť a transparentnosť systému, ako aj jeho centralizáciu a kontrolu. 

 

Návrh zákona primárne rieši nový spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov s možnosťou ich zaplatenia priamo na príslušnom orgáne alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, akreditovaného platiteľa alebo jednotného kontaktného miesta. Pri platbe na príslušnom orgáne bude možné poplatok zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom napr. kioskov, ktoré vytlačia potvrdenie o zaplatení poplatku.

 

V priebehu roka 2014 sa budú postupne zavádzať nové spôsoby platenia poplatkov a umiestňovať na príslušných orgánoch technické zariadenia na platenie poplatkov v závislosti od počtu nimi vykonávaných spoplatňovaných úkonov a konaní. Veľkou prednosťou zavedenia nových spôsobov platenia bude vedenie centrálnej evidencie predaja, zúčtovania a vrátenia poplatkov, ktorú bude na základe návrhu tohto zákona zabezpečovať prevádzkovateľ systému a u ktorého bude možné overiť poplatníkom úhradu poplatku. Celé bremeno softvérového zabezpečenia funkcionality centrálneho systému, ako aj dodávku hardvéru na príslušných orgánoch bude znášať prevádzkovateľ systému (územná samospráva nebude do tohto systému zapojená). Zo strany štátu tak nebude potrebné platiť jednorazovo za vyvolané technologické investície.

 

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. novembra 2013.

 

Autor: Mgr. Matej Trnavský

 

Zapojte sa do ankety na facebooku "Aký typ platby uprednostňujete Vy pri platení správnych a súdnych poplatkov?"

Spresnenie

Kategórie

História