10.06.2013

Novela Exekučného poriadku

váhy, kladivko a kniha

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).

 

Účelom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre realizáciu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v časti Úloha štátu a verejného sektora – Spravodlivosť. Cieľom návrhu zákona je upraviť niektoré statusové otázky súdnych exekútorov (vymenovanie súdnych exekútorov, výberové konanie na funkciu súdneho exekútora, prerušenie výkonu funkcie súdneho exekútora) a vytvoriť podmienky pre zlepšenie pravidiel, podľa ktorých sa vedie  disciplinárne konanie voči súdnym exekútorom.

 

Návrhom zákona sa zavádza nový spôsob obsadzovania funkcie súdneho exekútora. Súdneho exekútora vymenuje minister spravodlivosti výlučne na základe výsledkov výberového konania, ktoré bude otvorené pre všetky osoby spĺňajúce zákonné podmienky pre účasť vo výberovom konaní. Návrh zákona zavádza do systému ustanovovania exekútorov do funkcie regionálny (územný) princíp. Výberové konanie bude vyhlasovať minister spravodlivosti pre územný obvod krajského súdu, a to buď na návrh Slovenskej komory exekútorov (ďalej len „komora“) v prípade zániku výkonu funkcie exekútora, alebo bez návrhu, ak je v územnom obvode dotknutého krajského súdu potrebné zvýšiť počet exekútorov. Výberové konanie uskutoční výberová komisia kreovaná z osôb nominovaných komorou, ministrom spravodlivosti a súdnou mocou a bude verejné.

 

Návrhom zákona dochádza k predĺženiu praxe exekútorského koncipienta z doterajšej trojročnej na päťročnú prax, k predĺženiu započítateľnej inej právnej praxe do exekučnej praxe z jedného roka na dva roky, k zmene definície pojmu exekučnej praxe, ako i k zakotveniu povinného vzdelávania súdnych exekútorov a exekútorských koncipientov.  

 

Úprava disciplinárneho konaniu voči súdnym exekútorom sa návrhom zákona mení a zavádza sa náhodný výber disciplinárneho senátu zvlášť pre každé disciplinárne konanie, pričom celý priebeh disciplinárneho konania, ktorý doposiaľ upravoval vnútorný predpis komory, bude upravený zákonom. Upravuje sa právomoc ministerstva spravodlivosti pri výkone štátneho dohľadu nad činnosťou exekútorov a činnosťou komory.

 

Návrhom zákona sa má dosiahnuť vyššia transparentnosť, a to zverejňovaním dôležitých skutočností týkajúcich sa postavenia a činnosti súdnych exekútorov. Popri zverejňovaní zoznamu súdnych exekútorov (na webovom sídle ministerstva) sa navrhuje tiež úprava povinnosti zverejňovania informácií o prerušení, pozastavení a zániku výkonu funkcie exekútora, informácií o zástupcovi a náhradníkovi súdneho exekútora, zverejňovanie úradných hodín súdneho exekútora, čísla osobitného bankového účtu exekútora a pod. Vo vzťahu k výberových konaniam na funkciu súdneho exekútora sa okrem vyhlásenia výberového konania na webovom sídle ministerstva navrhuje zverejňovať  aj zoznam členov výberovej komisie a ich náhradníkov a zápisnicu o priebehu výberového konania.

 

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. novembra 2013.

 

Autor: Mgr. Matej Trnavský

Spresnenie

Kategórie

História