01.08.2013

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.

sudcovské kladivko

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky predkladá ako iniciatívny materiál návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).

 

Cieľom predkladaného návrhu zákona je upraviť podmienky vysielania vo vzťahu k jazyku vysielania, sprehľadniť právnu úpravu týkajúcu sa ochrany maloletých, zabezpečiť Rade pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „rada“) primerané nástroje na kontrolu plnenia povinností vysielateľov a poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie vo vzťahu k zabezpečeniu multimodálneho prístupu k programom a zmeniť niektoré zákonné ustanovenia, ktoré spôsobovali problémy v aplikačnej praxi.

 

Predkladaným návrhom zákona sa mení súčasná právna úprava používania jazykov v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania vo vzťahu k vysielateľom vysielajúcim na základe licencie udelenej radou tak, že súčasný rozsah výnimiek z povinného používania štátneho (slovenského) jazyka vo vysielaní sa rozširuje o novú výnimku, ktorá sa bude vzťahovať na vysielateľov vysielajúcich v jednom alebo viacerých úradných jazykoch Európskej únie iných ako slovenský jazyk, ktorí chcú poskytovať svoju programovú službu občanom iného členského štátu EÚ usadeným na území Slovenskej republiky.

 

Navrhuje sa tiež zavedenie nových informačných povinností pre televíznych vysielateľov a poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie vo vzťahu k plneniu povinnosti zabezpečiť multimodálny prístup k svojim programom a tieto programy náležite označiť.

 

Návrhom zákona sa tiež odstraňujú niektoré praktické problémy, ktoré rade pri uplatňovaní zákona o vysielaní a retransmisii priniesla aplikačná prax. Navrhuje sa, aby zvuková intenzita vysielanej reklamy a telenákupu bola v súlade s technickou špecifikáciou, ktorú ustanoví vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

Návrhom sa rozširuje okruh platiteľov úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska podľa zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o úhrade“), ktorým sa znižuje sadzba úhrady na polovicu, o poberateľov výsluhového dôchodku, ktorí dovŕšili vek 62 rokov a o poberateľov niektorých iných dávok výsluhového zabezpečenia. Oprávnenie vyberateľa úhrady získavať a spracúvať osobné údaje aj kopírovaním a skenovaním v nevyhnutnom rozsahu aj bez súhlasu dotknutej osoby sa zakotvuje priamo do zákona.

 

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2014.

 

Autor: Mgr. Matej Trnavský

Spresnenie

Kategórie

História