16.07.2013

Návrh novely zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach

značka ZŤP

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

 

Cieľom predloženého návrhu zákona je prebratie schválenej smernice Komisie 2013/9/EÚ z 11. marca 2013, ktorou sa mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve, v transpozičnej lehote do 1. januára 2014. Subsystémy železničného systému budú transpozíciou smernice Komisie 2013/9/EÚ doplnené o nový základný parameter, ktorým je prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou. Prístupnosť je základnou požiadavkou, ktorá je jednak všeobecnou požiadavkou na interoperabilitu železničného systému a vzťahuje sa špecificky na subsystémy infraštruktúra, železničné koľajové vozidlá, prevádzka a telematické aplikácie v osobnej doprave. Zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou majú ako všetci ostatní občania rovnaké právo na voľný pohyb, slobodu výberu a nediskrimináciu, navrhovaným zákonom sa im  vytvárajú porovnateľné možnosti cestovania železničnou dopravou s možnosťami ostatných občanov.

 

Návrhom zákona sa súčasne upravujú a precizujú ustanovenia, ktorých zmena vyplynula z aplikačnej praxe zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a ktoré smerujú ku skvalitneniu a zjednodušeniu príslušných ustanovení zákona.

 

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2014.

 

Autor: Mgr. Matej Trnavský

Spresnenie

Kategórie

História