13.08.2013

Návrh novely zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

cigaretyMinisterstvo financií Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu ako iniciatívny materiál návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Ministerstvo financií Slovenskej republiky navrhuje zvýšiť bezpečnosť tlače kontrolných známok a predkladá návrh zákona, ktorým sa s účinnosťou od 1. apríla 2014 ustanovuje nový systém tlače kontrolných známok založený na štátnej tlačiarni a zavádzajú sa nové ochranné prvky na kontrolnej známke. Súčasne sa s účinnosťou od 1. júla 2014 rozširuje označovanie kontrolnou známkou na ostatné tabakové výrobky.

Zriadením štátnej tlačiarne sa:

  • zúži okruh osôb, ktoré budú poznať pravosti kontrolných známok,
  • eliminuje priestor  ochranné prvky aplikované na kontrolnú známku,
  • zjednoduší kontrolana falšovanie kontrolných známok.

V návrhu zákona sa stanovuje, že Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vykonáva dozor nad nakladaním s kontrolnými známkami, materiálmi použitými na výrobu kontrolných známok, likvidáciou vytlačených tlačových listov kontrolných známok a materiálov používaných na tlač kontrolných známok. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zabezpečuje odovzdanie kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok.

Ďalším cieľom návrhu zákona je:

  • zaviesť označovanie kontrolnou známkou pri všetkých tabakových výrobkoch s cieľom eliminovať daňové úniky na spotrebnej dani z tabakových výrobkov,
  • v rámci boja proti daňovým podvodom sprísniť obchodovanie s tabakovou surovinou a zaviesť zdaňovanie tabakovej suroviny (sušených tabakových listov),
  • zlepšiť podnikateľské prostredie, a to znižovaním administratívnej záťaže najmä pre registrované subjekty, ako i zjednodušiť procesy registrácie nových daňových subjektov,
  • zrušiť ustanovenia obmedzujúce formu predkladania žiadostí.

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2014,  okrem bodov upravujúcich problematiku tlače a distribúcie kontrolných známok, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2014, a ustanovenia týkajúceho sa rozšírenia označovania kontrolnou známkou na ostatné tabakové výrobky a zrušenia doterajšej vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet, ktoré nadobudnú účinnosť 1. júla 2014.

 

Autor: Mgr. Matej Trnavský

Spresnenie

Kategórie

História