20.08.2013

Návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

vlajka EÚ s kladivkom a knihouMinisterstvo financií Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).

 

Znenie návrhu zákona bolo predložené s cieľom implementácie Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii a ustanovuje pravidlo vyrovnanosti rozpočtu a uplatnenie korekčného mechanizmu pri výraznom odchýlení sa od tohto pravidla na základe rozhodnutia vlády.

 

Prijatie navrhovaných doplnení zákona je nevyhnutné pre riadne fungovanie systému regulácie s cieľom dosiahnuť dlhodobo udržateľnú úroveň hospodárenia Slovenskej republiky a transponovať text Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii do právneho poriadku Slovenskej republiky. Súčasne sú v návrhu zapracované úpravy zákona vyplývajúce z potrieb aplikačnej praxe pri uplatňovaní zákona.

 

Zmluva  musí byť implementovaná v národnej legislatíve s účinnosťou najneskôr od  1. februára 2014.

 

Súčasťou zmluvy je povinnosť zaviesť pravidlo o štrukturálnom salde verejnej správy do národnej legislatívy. Pre každú krajinu je zadefinovaný špecifický strednodobý cieľ v súlade s ustanoveniami Paktu stability a rastu, pre Slovenskú republiku v rámci Programu stability, pričom vo všeobecnosti bola zadefinovaná maximálna prípustná hodnota štrukturálneho deficitu vo výške 0,5 % HDP. V prípade krajín, ktoré majú dlh verejnej správy výrazne nižší ako 60 % HDP a čelia nízkemu riziku z pohľadu dlhodobej udržateľnosti, môže tento deficit dosiahnuť maximálne 1 % HDP.

 

Takéto pravidlo by malo byť záväzné a trvalé. Zároveň musí obsahovať korekčný mechanizmus v prípade významných odchýlok od strednodobého rozpočtového cieľa, ktorý povedie k implementácii opatrení potrebných na odstránenie odchýlky. Princípy, ktoré by mali korekčné mechanizmy spĺňať, zadefinovala EK a schválila Rada Ecofin. Slovenská republika pristupuje týmto návrhom zákona k transpozícii zmluvy s tým, že jej ustanovenia budú implementované do zákona o rozpočtových pravidlách.

 

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára  2014.

 

Autor: Mgr. Matej Trnavský

Spresnenie

Kategórie

História