10.07.2013

Návrh zákona o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí

eurá v peňaženke

Návrh zákona o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „návrh zákona“) sa predkladá do legislatívneho procesu ako iniciatívny materiál, ktorý bol vypracovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 

Cieľom návrhu zákona je zjednotiť podmienky nároku a zlúčiť do jednej dávky  príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, ktoré sa poskytujú v súčasnosti. Navrhuje sa zlúčiť tieto dávky do príspevku pri narodení dieťaťa. Výšku príspevku sa navrhuje ustanoviť v dvoch sumách podľa poradia pôrodu, z ktorého sa dieťa narodilo, a to z prvého až tretieho pôrodu a zo štvrtého a ďalšieho pôrodu.

 

V čl. I sa navrhuje upraviť poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí, v čl. II sa navrhuje doplniť zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti o zavedenie účelu spracúvania osobných údajov v jednotnom informačnom systéme a v čl. III sa navrhuje úprava zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, ktorá nadväzuje na navrhovanú úpravu poskytovania príspevku pri narodení dieťaťa.

 

Vzhľadom na skúsenosti z praxe a skutočnosť, že príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa sa poskytuje aj v prípadoch, keď centrum záujmov rodiny nie je v Slovenskej republike, ale trvalý pobyt na území Slovenskej republiky si oprávnená osoba nezrušila, navrhuje sa za podmienku nároku ustanoviť aj bydlisko oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky. Ide o príspevok, ktorý v rámci EÚ nepodlieha koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. V súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) č. 492/2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci únie však umožňuje oprávnenej osobe z iného členského štátu EÚ poskytnúť príspevok pri narodení dieťaťa v Slovenskej republike, ak tu vykonáva zárobkovú činnosť.

 

Navrhuje sa, aby za oprávnené osoby na príspevok pri narodení dieťaťa boli považovaní iba biologickí rodičia dieťaťa. Naďalej sa prednosť ponecháva matke dieťaťa, u ktorej sa dá jednoznačne určiť poradie pôrodu, z ktorého sa dieťa narodilo.

 

Pre deti, ktoré sú zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov do šiestich mesiacov ich veku, ktorým  doteraz mohol byť poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa, sa navrhuje umožniť podľa zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa poskytnúť jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti.

 

Pri riadnej starostlivosti o tri a viac súčasne narodených detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodených dvojčiat alebo viac detí súčasne sa naďalej navrhuje poskytovať príspevok raz ročne v období od jedného roka veku detí do 15 rokov ich veku.

 

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2014.

 

Autor: Mgr. Matej Trnavský

 

Aktuálne znenie zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá

Spresnenie

Kategórie

História