Archív

14.12.2012Archív

Cenotvorba liekov

Cenotvorba liekov

Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov by mala zaručiť, že cena liekov na Slovensku by nemala byť vyššia ako priemer troch najnižších cien v EÚ. Nejde len o lieky, ale aj zdravotné pomôcky a dietetické potraviny. Hlavným cieľom je zavedenie spravodlivejšej ceny. Cena bude zohľadňovať zmeny cien v iných štátoch EÚ a zmeny výmenných kurzov.

05.12.2012Archív

Valorizácia učiteľských platov

Valorizácia učiteľských platov

Ministerstvo školstva chce učiteľov umlčať prísľubom, že platy sa budú zvyšovať postupne. Tento postup však nemá žiadny konkrétny charakter, ktorý by mohol aspoň trochu uspokojiť túto dôležitú zložku verejnej spoločnosti.

04.12.2012Archív

Sociálny systém policajtov a vojakov sa bude meniť

Sociálny systém policajtov a vojakov sa bude meniť

Sociálny systém policajtov a vojakov bude podliehať mnohým zmenám. Pri odvodoch do sociálneho poistenia bude zvýšenie zavedené priamo úmerne. Budú si platiť viac, a tiež budú viac pracovať. Má to slúžiť ako motivácia. Veď v budúcnosti ich čaká lepšie sociálne zabezpečenie. Sami si budú platiť 7% z doterajších 5% a zamestnávateľ im z pôvodných 17% bude platiť 20%.

23.11.2012Archív

Správna cesta

Správna cesta

Celá rómska reforma sa skladá zo šiestich častí a súhrnný názov má „Správna cesta“. Správne ju už len to, že sa rómska otázka rieši, i keď treba počítať s dlhodobým a nie vždy najjednoduchším priebehom.

20.11.2012Archív

Lietajúci profesori

Lietajúci profesori

Čaplovičov návrh, ktorý sa týka profesorov pracujúcich na viacerých vysokých školách mierne pozmenil Mamojka zo Smeru – DS. Lietajúci profesori budú môcť naďalej lietať, ale k dispozícii budú mať len tri pristávacie plochy. 

25.10.2012Archív

Majetkové priznania majú byť podrobnejšie

Majetkové priznania majú byť podrobnejšie

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií predniesol návrh novely zákona o konflikte záujmov. Táto právna norma by mala nadobudnúť účinnosť od apríla 2013 a predmetom novely majú byť majetkové priznania poslancov a verejných funkcionárov.

15.10.2012Archív

Problém dvojitého občianstva

Problém dvojitého občianstva

Problémom dvojitého občianstva sa zaoberá vláda už dlhšiu dobu. Právne predpisy umožňujú občanom SR mať okrem štátneho občianstva SR aj štátne občianstvo iného štátu len v určitých prípadoch. Maďarské občianstvo môže človek získať na základe toho, že býva v blízkosti hraníc alebo dokáže pravdepodobnosť pôvodu z Maďarska alebo Uhorska. Tým však stráca svoje pôvodné občianstvo, ku ktorému sa viažu ako občianske, tak aj hospodárske a politické práva.

16.07.2012Archív

Nový Občiansky súdny poriadok

Nový Občiansky súdny poriadok

Minulý týždeň prvýkrát zasadla komisia pre rekodifikáciu Občianskeho súdneho poriadku. V nových zákonoch by mali byť hlavne vytvorené osobitné pravidlá pre jednotlivé druhy sporov, mala by tu byť zapracovaná aj nesporová agenda, a hlavne samostatný zákon pre oblasť správneho súdnictva. Je možné zriadenie najvyššieho správneho súdu.

15.06.2012Archív

V ktorých štátoch sú povinné detské autosedačky?

Detské autosedačky

Každý zodpovedný rodič by sa mal rozhodnúť len pre skutočne kvalitnú autosedačku, ktorá zaistí dieťaťu nielen komfortné cestovanie, ale predovšetkym maximálne bezpečie. Legislatíva je však v krajinách Európy rôzna a aj povinnosti vzťahujúce sa k detským autosedačkám sú v jednotlivých krajinách rôzne. V článku sumarizujeme povinnosti na jednom mieste.

04.06.2012Archív

V reklame bude musieť byť uvádzaná celková cena zájazdu

Celkové ceny zájazdov uvedené v reklame

Podstatou návrhu je zavedenie povinnosti predávajúceho, resp. poskytovateľa služby, aby pri reklame uvádzal celkovú konečnú cenu ponúkaných služieb, ktorú spotrebiteľ skutočne zaplatí. V praxi totiž často dochádzalo k situáciám, že spotrebiteľ bol reklamou uvedený do omylu, resp. cena uvádzaná v reklame vzbudzovala dojem, že je nižšia ako  bola následná konečná cena.

30.05.2012Archív

Komplexný zákon pre všetkých zdravotníkov

Komplexný zákon pre všetkých zdravotníkov

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje návrh veľkého komplexného zákona o platoch všetkých zdravotníkov, nielen lekárov a sestier, ale aj zdravotníckych pracovníkov, fyzioterapeutov, asistentov, laborantov a sanitkárov. Platnosť takéhoto zákona je zatiaľ nekonkretizovaná z dôvodu zdĺhavého procesu tvorby, pri ktorej chcú zo všetkými zúčastnenými stranami diskutovať.

29.05.2012Archív

Zákaz fajčenia v nákupných centrách

Zákaz fajčenia v nákupných centrách

Od 1.1.2013 chce Úrad verejného zdravotníctva SR dať do platnosti novelu zákona o ochrane nefajčiarov, ktorá by mala byť do konca júna predložená NR SR na pripomienkové konanie. Informoval o tom vedúci odboru podpory zdravia na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave. Tento zákaz by mal platiť aj v iných priestoroch (areáloch) ako napríklad areál škôl, kín, ihriská ...

24.05.2012Archív

Pohotovosť zamestnancov

Pohotovosť zamestnancov

Zamestnávateľ, ktorý pri odmeňovaní postupuje podľa zákona č. 553/2003 Z. z., potrebuje so zamestnancami IT oddelenia zabezpečiť plnenie úloh zamestnávateľa aj mimo rozvrhu pracovných zmien. Zamestnávateľ uplatňuje pružný pracovný čas so základným časovým úsekom od 9.00 – 14.00 hodiny. Ako má riešiť zamestnávateľ situáciu, keď charakter práce vyžaduje, aby bola zabezpečená činnosť zamestnávateľa aj mimo rozvrhu pracovných zmien?

03.05.2012Archív

Návrh zmeny počtu poslancov v NR SR

panáčik udiera sudcovským kladivkom

Predkladaný návrh zmeny Ústavy SR znižuje počet poslancov NR SR na 100. Takéto zníženie počtu poslancov v prípade jeho schválenia môže po nasledujúcich parlamentných voľbách znamenať úsporu až 13 mil. eur v priebehu jedného štvorročného volebného obdobia. Uvedená suma zodpovedá však iba priamym nákladom na plat poslanca a jeho asistenta.

17.04.2012Archív

Dôvody zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek

fonendoskop na eurobankovkách

Cieľom zákona č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek je upraviť minimálne mzdové nároky všetkých sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sú odmeňovaných mzdou v pracovnom pomere. Zákon rieši minimálnu mzdovú úroveň sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sú odmeňované mzdou v pracovnom pomere, vrátane tých sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sú v súčasnosti odmeňované podľa zákona č. 553/2003 Z.z.

14.03.2012Archív

Dôvody novelizácie zákona o verejnom obstarávaní

Sudcovské kladivko, putá, peniaze

Predkladaná novela predstavuje transpozíciu právnej úpravy, ktorá je priamo determinovaná smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES.

08.03.2012Archív

Člen a zapisovateľ volebnej komisie a sociálne poistenie

SVK-mapa-znak_300x200.jpg

Člen a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie má v deň konania volieb nárok na odmenu. Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. januára 2011 zamestnanec na účely dôchodkového poistenia je fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, okrem člena volebnej komisie.

05.03.2012Archív

Voliť môže aj vyše 9600 obvinených a odsúdených

panáčik udiera sudcovským kladivkom

Volebné právo si 10. marca môže uplatniť 1312 obvinených a 8325 odsúdených. Zbor väzenskej a justičnej stráže je pripravený na priebeh volieb do parlamentu v ústavoch na výkon trestu aj výkon väzby. Podľa zákona o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky právo voliť v parlamentných voľbách má aj obvinený a odsúdený, ktorý je občanom Slovenskej republiky, v deň volieb sa nachádza vo výkone väzby alebo trestu odňatia slobody, najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov a nie je u neho prekážka vo výkone práva voliť.

29.02.2012Archív

Od 1.3.2012 platí nový zákon o bezpečnosti hračiek

Dieťa fúka púpavu na lúke

Ministerstvo hospodárstva SR predkladá návrh zákona o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako iniciatívny materiál s cieľom odstrániť  nedostatky v implementácii  smernice EPaR 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek nariadením vlády SR č. 63/2011 Z. z. zo 16. februára 2011 o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky.

23.02.2012Archív

Od 1.3.2012 platí nový zákon o cestnej doprave

autá na diaľnici

Potreba zásadne novej právnej úpravy podnikania v cestnej doprave je daná predovšetkým skutočnosťou, že orgány Európskej únie nahradili nepriamu reguláciu dopravného trhu cestnej dopravy priamou reguláciou. Tým vnútroštátna právna úprava podnikania v cestnej doprave už nie je v pozícii povinnej transpozície európskych smerníc, ale v pozícii povinného vykonania európskych nariadení.