05.08.2014

Návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch

ľudia rôznych profesií

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vypracovalo a predložilo do legislatívneho procesu v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 9 z 8. januára 2014 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).

Návrh zákona sa zameriava na prijatie krokov, ktoré prispejú k transparentnosti a zvýšeniu výkonu kontroly na trhu spotrebiteľských úverov. Návrhom zákona sa zavádzajú dve meritórne zmeny: zavedenie povoľovacieho procesu pre veriteľov a vytvorenie registra údajov o spotrebiteľských úveroch. Predkladateľ návrhom zákona zavádza proces pre získanie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov. V zmysle navrhovanej úpravy sa nahradí proces zápisu do zoznamu veriteľov povoľovacím konaním, ktoré bude podmienené splnením viacerých zákonom uložených povinností osobitne pre fyzické a právnické osoby. Povoľovací proces vykonávaný Národnou bankou Slovenska je rozlíšený obmedzeným a neobmedzeným rozsahom povolenia závislého od objemu poskytnutých úverov. Každý veriteľ bez ohľadu na rozsah povolenia bude povinný pre získanie povolenia splniť určitý minimálny štandard podmienok stanovených zákonom, ktoré boli vybrané s ohľadom na prax a požiadavky odbornosti veriteľa.

Ďalším prospotrebiteľským krokom návrhu zákona je zakotvenie povinného elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch. Legislatívne zakotvenie uvedenej povinnosti má cieľ zabezpečiť čo najpresnejšie posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. Uvedený register bude prístupný každému veriteľovi, ktorému súčasne vzniká povinnosť vyhodnocovať údaje zbierané jednotlivými veriteľmi pre posúdenie podmienok a poskytnutie jednotlivého spotrebiteľského úveru.

Návrh zákona obsahuje novelizačné body, ktoré reagujú na zmeny, ktoré priamo súvisia so zavedením povoľovacieho konania a sú nevyhnutné pre plynulý prechod z registračného na povoľovací proces, a súvisia so začlenením veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery do okruhu povinných osôb podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súčasne prenosu kompetencií výkonu kontroly zo Slovenskej obchodnej inšpekcie na Národnú banku Slovenska.

Prijatie navrhovaného znenia zákona nebude mať vplyv na zamestnanosť a životné prostredie. Zavedením zoznamu veriteľov sa predpokladá pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti a na rozpočet verejnej správy. Predpokladá sa zvýšenie administratívneho zaťaženia a sprísnenie kvalifikačných kritérií pre žiadateľov o získanie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov, čo môže mať vplyv na podnikateľské prostredie.

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2015.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová

Spresnenie

Kategórie

História