30.04.2014

Nový systém financovania umeleckých aktivít

sudcovské kladivko

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) vypracovalo a predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“)  na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014.

Vláda Slovenskej republiky sa v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2012 – 2016 zaviazala hľadať nové možnosti a modely financovania kultúry nielen z verejných zdrojov a pretransformovať súčasný grantový systém ministerstva na verejnú inštitúciu, ktorej príjmy, určené na podporu slovenskej kultúry, budú zákonom zabezpečené aj výnosmi z hazardných hier a lotérií.

Hlavným cieľom predloženého návrhu zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2012 – 2016 vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, administratívne nezávislej od ústredných orgánov štátnej správy a reprezentovanej zástupcami umeleckej obce. Zriaďuje sa Fond na podporu umenia ako verejnoprávna inštitúcia na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Navrhovaný systém financovania umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu v značnej miere nahrádza súčasný dotačný systém ministerstva kultúry na podporu kultúrnych aktivít.

Návrh zákona komplexne upravuje systém financovania umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu prostredníctvom fondu, vrátane jeho organizácie a fungovania. V zmysle návrhu zákona bude fond poskytovať finančné prostriedky na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel a reflexií, podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, na vzdelávací program v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, fyzickým osobám, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na rozvoji umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu a na podporu projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ktorý prispieva k praktickej realizácii cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike. Finančné prostriedky bude fond poskytovať formou dotácie, štipendia alebo pôžičky za splnenia podmienok stanovených zákonom.

Návrhom zákona sa upravuje aj okruh žiadateľov a proces podávania žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov. Z hľadiska zabezpečenia efektívneho fungovania nového systému financovania umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu prostredníctvom fondu je potrebné zabezpečiť a definovať aj stabilné finančné zdroje fondu. Hlavnými finančnými zdrojmi fondu sú v zmysle návrhu zákona príspevky zo štátneho rozpočtu, a to príspevok Ministerstva financií Slovenskej republiky a príspevok ministerstva kultúry. Ministerstvo financií Slovenskej republiky bude poskytovať fondu príspevok prioritne z prostriedkov uhradených do štátneho rozpočtu vo forme odvodov prevádzkovateľov hazardných hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom návrh zákona stanovuje v prípade oboch príspevkov zo štátneho rozpočtu minimálnu sumu tak, aby mal fond zabezpečený dostatok finančných prostriedkov na podpornú činnosť.

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2015, okrem čl. II bod 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Autor: Bc. Ivana Gumanová

Spresnenie

Kategórie

História