Archív

02.12.2014Archív

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

verejné obstarávanie

Cieľom predkladaného návrhu zákona je znemožniť tzv. schránkovým firmám uchádzať sa o získavanie zákaziek z verejných zdrojov ustanovením prísnejších podmienok účasti na verejnom obstarávaní, a to uložením ďalších podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúcich sa majetkového postavenia právnických osôb zúčastňujúcich sa verejného obstarávania.

24.09.2014Archív

Návrh zákona o vzájomnom uznávaní a výkone ochranných opatrení v občianskych veciach

paragraf so súdnym kladivkom

Účelom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre vykonanie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach. Nariadenie má byť rýchlym a flexibilným nástrojom, pomocou ktorého bude chránenej osobe v prípade jej premiestnenia sa z jedného členského štátu do druhého poskytnutá okamžitá ochrana na báze uznania ochranného opatrenia.

08.08.2014Archív

Návrh novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení

ľudia rôznych profesií

Cieľom návrhu zákona je transponovať smernicu EP a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013. Zámerom transpozície smernice je zlepšiť kvalitu investícií inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (v podmienkach zákona č. 650/2004 Z. z. ide o doplnkové dôchodkové spoločnosti alebo zamestnanecké dôchodkové spoločnosti v rozsahu ich činností vykonávaných na území SR) a ochraňovať tým investorov.

05.08.2014Archív

Návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch

ľudia rôznych profesií

Návrh zákona sa zameriava na prijatie krokov, ktoré prispejú k transparentnosti a zvýšeniu výkonu kontroly na trhu spotrebiteľských úverov. Návrhom zákona sa zavádzajú dve meritórne zmeny: zavedenie povoľovacieho procesu pre veriteľov a vytvorenie registra údajov o spotrebiteľských úveroch.

18.07.2014Archív

Návrh novely zákona o službách zamestnanosti

ľudia rôznych profesií

Hlavným cieľom návrhu zákona je vytvorenie legislatívneho rámca špecificky určeného na podporu zamestnávania tých mladých ľudí, ktorí po ukončení školy, resp. po jej predčasnom opustení alebo po ukončení povinnej školskej dochádzky nikdy nezískali pravidelne platené zamestnanie, čo znamená, že nikdy nemali zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

12.06.2014Archív

Návrh novely Trestného poriadku a Trestného zákona

paragraf

Prostredníctvom návrhu zákona sa riešia úlohy ministerstva vyplývajúce z Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016 a plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky na základe hodnotení SR zo strany OECD a Rady Európy.

07.05.2014Archív

Návrh zákona o odpadoch

odpadkové vrecia

Cieľom návrhu zákona je úprava existujúcich a nastavenie nových pravidiel v odpadovom hospodárstve pre vytvorenie štandardných podmienok z pohľadu rozvinutých krajín Európskej únie pre uskutočňovanie zmien v prostredí umožňujúcich rozvoj a realizáciu aktivít v odpadovom hospodárstve a súčasne vytvorenie podmienok pre právnu istotu porovnateľnú s podmienkami v ostatných členských štátoch Európskej únie.

30.04.2014Archív

Nový systém financovania umeleckých aktivít

sudcovské kladivko

Hlavným cieľom predloženého návrhu zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2012 – 2016 vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, administratívne nezávislej od ústredných orgánov štátnej správy a reprezentovanej zástupcami umeleckej obce.

27.01.2014Archív

Návrh novely zákona o sudcoch a prísediacich

sudcovské kladivko

Novelou zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich sa navrhuje zavedenie náhodného prideľovania vecí senátom, ktoré budú kreované na obdobie jedného roka rozvrhom práce. Cieľom novej právnej úpravy je zabezpečiť funkčnosť disciplinárnych senátov pri vyvodzovaní disciplinárnej zodpovednosti sudcov.