12.06.2014

Návrh novely Trestného poriadku a Trestného zákona

paragraf

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vypracovalo a predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

V návrhu zákona sú obsiahnuté návrhy označených pracovných skupín ministerstva so zameraním na riešenie identifikovaných nedostatkov platnej právnej úpravy v rámci aplikačnej praxe. Prostredníctvom návrhu zákona sa súčasne riešia ostatné úlohy ministerstva vyplývajúce z Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016 a plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky na základe hodnotení Slovenskej republiky zo strany OECD (Pracovná skupina OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách) a Rady Európy (Výbor expertov RE na hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu – Moneyval). Ďalej sa návrhom zákona zabezpečuje transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní do právneho poriadku Slovenskej republiky a súčasne sa reaguje aj na identifikované nedostatky zo strany Európskej komisie vo vzťahu k trestným činom proti životnému prostrediu.

Realizácia programového vyhlásenia vlády SR sa prejavuje v prekladanom materiáli v časti týkajúcej sa navrhnutia riešení na odstránenie pretrvávajúcich aplikačných nedostatkov Trestného zákona a Trestného poriadku, obmedzenie obštrukcií zo strany obvinených, tiež zlepšenie situácie v oblasti väzenstva a napokon zabezpečenie plynulosti a dôstojnosti súdneho konania a eliminovanie prieťahov v súdnych konaniach.

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2015.

Autor: Bc. Ivana Gumanová

Spresnenie

Kategórie

História