02.12.2014

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

verejné obstarávanie

Do skráteného legislatívneho konania Národnej rady Slovenskej republiky bol predložený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona), ako iniciatívny materiál.

Cieľom predkladaného návrhu zákona je znemožniť tzv. schránkovým firmám uchádzať sa o získavanie zákaziek z verejných zdrojov ustanovením prísnejších podmienok účasti na verejnom obstarávaní, a to uložením ďalších podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúcich sa majetkového postavenia právnických osôb zúčastňujúcich sa verejného obstarávania. Hlavným dôvodom predloženia návrhu zákona je teda zabezpečiť, aby sa verejného obstarávania mohli zúčastňovať iba právnické osoby so známou vlastníckou štruktúrou.

Návrhom zákona sa tak umožní účinnejšia kontrola a adresnosť finančných prostriedkov, ktoré štát ako správca prerozdeľuje príjemcom zákaziek z verejných zdrojov. Štátu, ako aj občanom budú známe osoby, ktoré nakladajú s verejnými prostriedkami.

Právnické osoby, ktoré sa uchádzajú o získanie verejnej zákazky, budú povinné preukázať svoju vlastnícku štruktúru až po úroveň fyzických osôb. Uvedené sa má dosiahnuť tak, že verejného obstarávania sa nebude môcť zúčastniť právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť. Verejného obstarávania sa tiež nebude môcť zúčastniť právnická osoba, ktoré nemá sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť, ale bude prostredníctvom kvalifikovanej účasti priamo alebo nepriamo ovládaná fyzickými osobami, ktoré majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať ich majetkovú účasť.

Taktiež sa verejného obstarávania budú môcť zúčastniť len také právnické osoby, v ktorých nemajú kvalifikovanú účasť, teda 10 % podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, verejní funkcionári vymenovaní v ústavnom zákone č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

V zmysle návrhu zákona sa majetková účasť bude preukazovať výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako 3 mesiace.

Nové prísnejšie podmienky sa majú vzťahovať tak na nadlimitné, ako aj podlimitné zákazky. Zároveň sa rozširuje skutková podstata správneho deliktu, za ktorý môže Úrad pre verejné obstarávanie uložiť pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak uchádzač, záujemca alebo dodávateľ predloží ním sfalšované alebo pozmenené doklady tak, že nezodpovedajú skutočnosti alebo by mohli mať vplyv na posúdenie preukázania majetkovej účasti podľa § 26a návrhu zákona.

Vzhľadom na naliehavosť právnej úpravy a skrátené legislatívne konanie sa navrhuje účinnosť zákona od 1. januára 2015.

Zdroj: Národná rada Slovenskej republiky

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová

Spresnenie

Kategórie

História