18.07.2014

Návrh novely zákona o službách zamestnanosti

ľudia rôznych profesií

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypracovalo a predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“), na základe Národného plánu implementácie Záruky pre mladých ľudí v Slovenskej republike, ktorý prerokovala a vzala na vedomie vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 5. februára 2014.

Hlavným cieľom návrhu zákona je vytvorenie legislatívneho rámca špecificky určeného na podporu zamestnávania tých mladých ľudí, ktorí po ukončení školy, resp. po jej predčasnom opustení alebo po ukončení povinnej školskej dochádzky nikdy nezískali pravidelne platené zamestnanie, čo znamená, že nikdy nemali zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. V súvislosti s uvedeným je hlavným účelom návrhu zákona rozšíriť nástroje pomoci a podpory účastníkom na trhu práce poskytované na základe zákona o službách zamestnanosti o nové aktívne opatrenie na trhu práce špecificky zamerané na riešenie zamestnanosti mladých ľudí. Konkrétne ide o návrh zavedenia príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní.

S ohľadom na národné, regionálne a miestne okolnosti sa navrhované legislatívne riešenie plánuje uplatňovať na riešenie zamestnanosti mladých ľudí po vekovú hranicu 29 rokov, pričom vo vekovej skupine 25 až 29 rokov sa navrhuje predmetné opatrenie vzťahovať na mladých ľudí, ktorí sú evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradov práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej 6 mesiacov. Súčasťou návrhu zákona sú aj návrhy súvisiace napr. s potrebou spresnenia pojmu „absolvent školy“, s rozšírením okruhu vzdelávacích programov, poznatkami aplikačnej praxe, zosúladením zákona o službách zamestnanosti so súčasným právnym stavom v oblasti verejného obstarávania, investičnej pomoci a novým nariadením Komisie o vyhlásení určitých kategórií pomoci.

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2015.

Autor: Bc. Ivana Gumanová

Spresnenie

Kategórie

História