24.09.2014

Návrh zákona o vzájomnom uznávaní a výkone ochranných opatrení v občianskych veciach

paragraf so súdnym kladivkom

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vypracovalo a predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona o vzájomnom uznávaní a výkone ochranných opatrení v občianskych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako iniciatívny materiál (ďalej len „návrh zákona“).

Účelom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre vykonanie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach (ďalej len „Nariadenie“).

Nariadenie má byť rýchlym a flexibilným nástrojom, pomocou ktorého bude chránenej osobe v prípade jej premiestnenia sa z jedného členského štátu do druhého poskytnutá okamžitá ochrana na báze uznania ochranného opatrenia. Ochranné opatrenia nariadené v občianskych veciach v členskom štáte pôvodu sa budú uznávať bez ďalšieho na základe zásady vzájomného uznávania v dožiadanom členskom štáte.

V snahe dosiahnuť efektívnu vykonateľnosť Nariadenia je nevyhnutné prijať samostatný zákon, ktorý upraví postup orgánov Slovenskej republiky pri vydávaní osvedčenia ochranného opatrenia a uznávaní ochranného opatrenia nariadeného vydávajúcim orgánom v členskom štáte Európskej únie.

Súčasťou predkladaného návrhu zákona je aj novelizácia nasledovných dotknutých právnych predpisov:

  • Občiansky súdny poriadokzavádza sa nový druh konania – konanie o niektorých otázkach ochranných opatrení;
  • Zákon o Policajnom zborezavádzajú sa oprávnenia príslušníka Policajného zboru, ktoré sa uplatnia v prípade porušovania osvedčeného ochranného opatrenia zo strany osoby predstavujúcej riziko;
  • Zákon o sídlach a obvodoch súdovzavádza sa súd s tzv. kauzálnou príslušnosťou vo veciach ochranných opatrení v občianskych veciach pre celé územie Slovenskej republiky.

Vzhľadom na priamu účinnosť Nariadenia, ktoré nadobudne účinnosť dňa 11. januára 2015, navrhuje sa totožný termín účinnosti zákona. 

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová

Spresnenie

Kategórie

História