07.05.2014

Návrh zákona o odpadoch

odpadkové vrecia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vypracovalo a predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) v zmysle Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014  a tiež v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2012 – 2016.

Cieľom návrhu zákona je úprava existujúcich a nastavenie nových pravidiel v odpadovom hospodárstve pre vytvorenie štandardných podmienok z pohľadu rozvinutých krajín Európskej únie pre uskutočňovanie zmien v prostredí umožňujúcich rozvoj a realizáciu aktivít v odpadovom hospodárstve a súčasne vytvorenie podmienok pre právnu istotu porovnateľnú s podmienkami v ostatných členských štátoch Európskej únie.

Vzhľadom na vysoký počet novelizácií platného zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré nie vždy priniesli želaný efekt, nebol tento zákon podrobený jeho celkovej revízii, ale len neustále a čiastkovo menený. V dôsledku týchto čiastkových zmien si niektoré ustanovenia začali protirečiť, resp. niektoré stratili svoje opodstatnenie a pri zavádzaní nových povinností sa opomenul sankčný paragraf. Prax ukázala, ktoré ustanovenia sa osvedčili a majú želaný efekt a ktoré je potrebné zmeniť či úplne vypustiť, resp. že sa vyžaduje koncepčná zmena pri nakladaní s niektorými odpadmi.

Návrhom zákona sa sleduje najmä zníženie množstva odpadov, ktoré sa zneškodňujú skládkovaním, úprava a zameranosť  na  predchádzanie vzniku odpadu, minimalizácia negatívnych vplyvov vzniku a nakladania s odpadom na životné prostredie a zdravie ľudí, zavedenie a uplatňovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov štandardným spôsobom obvyklým v iných členských štátoch Európskej únie a jej  premietnutie na komunálnu úroveň.  

Návrh zákona celkovo obsahuje tri rozhodujúce zmeny oproti súčasnému stavu v oblasti odpadového hospodárstva. Prvou a najväčšou zmenou je návrh na zrušenie Recyklačného fondu a z toho vyplývajúce zrušenie povinnosti výrobcov a dovozcov platiť relevantný príspevok. Druhá zmena sa priamo dotýka vzniku a fungovania organizácií zodpovednosti výrobcov. Zavádza sa povinnosť autorizácie týchto organizácií, pričom autorizáciu bude udeľovať Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Cieľom je najmä sprehľadniť činnosť týchto organizácií. Treťou výraznou zmenou je sprísnenie podmienok a kontroly výkupu kovového odpadu od fyzických osôb – nepodnikateľov a zákaz ukladať na skládky odpadov  vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a vytriedený biologicky rozložiteľný odpad.

Návrhom zákona sa zabezpečuje aj transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení a smernice Európskeho parlamentu a Rady  2013/56/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o uvádzanie prenosných batérií a akumulátorov, ktoré obsahujú kadmium a sú určené na použitie v bezšnúrových elektrických nástrojoch, a gombíkových článkov s nízkym obsahom ortuti na trh, a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/603/ES.

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2015, okrem   § 13 ods. 6 písm. e) šiesty bod,  § 14 ods. 1 písm. j) a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2015 a čl. VIII, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení autorizácie.

Autor: Bc. Ivana Gumanová

Spresnenie

Kategórie

História