27.01.2014

Návrh novely zákona o sudcoch a prísediacich

sudcovské kladivko

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „návrh zákona“). Návrh zákona bol vypracovaný ako iniciatívny materiál.

Ministerstvo  predložením návrhu zákona sleduje účel, ktorým je vykonanie niektorých čiastkových zmien, ktoré ale z hľadiska funkčnosti systému disciplinárnej zodpovednosti sudcov sa javia ako významné. Zmeny sa týkajú kreovania disciplinárnych senátov a prideľovania vecí týmto senátom.

Právna úprava kreovania nového senátu pri každom novom disciplinárnom návrhu zavedená zákonom č. 467/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa podľa ministerstva v praxi neosvedčila. Navrhuje sa preto zavedenie náhodného prideľovania vecí senátom, ktoré budú kreované na obdobie jedného roka rozvrhom práce. Cieľom novej právnej úpravy je zabezpečiť funkčnosť disciplinárnych senátov pri vyvodzovaní disciplinárnej zodpovednosti sudcov, čím právna úprava napĺňa požiadavky Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.

Navrhuje sa účinnosť zákona od  1. júla 2014.

Autor: Mgr. Matej Trnavský

Spresnenie

Kategórie

História