Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.10.2021 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení 393/2020 Z. z.
01.10.2021 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 252/2021 Z. z.
01.10.2021 530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
v znení , 396/2020 Z. z.
01.10.2021 153/2013 Z. z. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme
v znení , 252/2021 Z. z.
01.10.2021 251/2018 Z. z. Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
v znení , 329/2021 Z. z.
01.10.2021 393/2020 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení
01.10.2021 396/2020 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
01.10.2021 252/2021 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
v znení , 260/2021 Z. z.
01.10.2021 329/2021 Z. z. Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
05.10.2021 133/2002 Z. z. Zákon o Slovenskej akadémii vied
v znení , 347/2021 Z. z.
08.10.2021 183/2021 Z. z. Nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19
v znení , 360/2021 Z. z.
12.10.2021 541/2004 Z. z. Atómový zákon
v znení , 363/2021 Z. z.
12.10.2021 24/2006 Z. z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v znení , 363/2021 Z. z.
12.10.2021 54/2015 Z. z. Zákon o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí
v znení , 363/2021 Z. z.
12.10.2021 96/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
v znení , 362/2021 Z. z.
15.10.2021 21/2017 Z. z. Vyhláška o cenovej regulácii výroby, dodávky pitnej a čistenia odpadovej vody
v znení , 361/2021 Z. z.
15.10.2021 103/2020 Z. z. Nariadenie vlády o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 367/2021 Z. z.
20.10.2021 223/2016 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve
v znení , 376/2021 Z. z.
21.10.2021 131/2020 Z. z. Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 379/2021 Z. z.
26.10.2021 200/2016 Z. z. Rokovací poriadok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
v znení , 386/2021 Z. z.