Zákon č. 466/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov

(v znení č. 513/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 187/2005
Platnosť od 20.10.2005
Účinnosť od 01.01.2010

466

ZÁKON

z 23. septembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 133/2004 Z. z. a zákona č. 542/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa za slovo „výrobu“ vkladá čiarka a slová „výskum alebo vývoj“.

2. V § 1 ods. 2 písmeno b) znie:

b) je národohospodársky významná a“.

3. V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slovo „výroby“ vkladá čiarka a slová „výskumu alebo vývoja“.

4. V § 1 ods. 3 písmeno b) znie:

b) je národohospodársky významná a“.

5. V § 1 odsek 4 znie:

(4) Ak investícia bude realizovaná na území okresu,1) v ktorom je miera evidovanej nezamestnanosti najmenej 15 % podľa údajov zverejňovaných Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k poslednému dňu kalendárneho polroka predchádzajúceho kalendárnemu polroku, v ktorom bola predložená žiadosť, suma uvedená v odseku 2 písm. a) sa znižuje na polovicu.“.

6. V § 2 ods. 1 a 2 sa za slovo „výrobu“ vkladá čiarka a slová „výskum alebo vývoj“.

Čl. II

Zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 156/2003 Z. z. a zákona č. 542/2004 Z. z. sa mení takto:

1. V § 4 ods. 5 sa slová „štatistických údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“.

2. V § 5 ods. 4 sa slová „štatistických údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“.

Čl. IV

Zákon č. 109/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

V čl. IV sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a § 64 v sedemdesiatom treťom bode, § 65a v sedemdesiatom deviatom bode, § 69b v osemdesiatom siedmom bode, § 73 ods. 2 v osemdesiatom deviatom bode v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2005.“.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.