Vyhláška č. 437/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 24/2021 Z. z. o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Platnosť od 27.11.2021
Účinnosť od 27.11.2021

OBSAH

437

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 25. novembra 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 24/2021 Z. z. o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 9/2021 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 24/2021 Z. z. o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu v znení vyhlášky č. 91/2021 Z. z., vyhlášky č. 108/2021 Z. z. a vyhlášky č. 159/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa slová „aj v ostatných veciach“ nahrádzajú slovami „vo všetkých agendách“.

2. § 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia podľa odsekov 1 a 2 sa v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu zároveň vykonávajú pri zabezpečení nasledovných opatrení:

a) vstup a pobyt v pojednávacej miestnosti umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami v zmysle príslušného opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom verejného zdravotníctva vydaných na základe osobitného predpisu,

b) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,

c) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

d) zaistiť pri vstupe do pojednávacej miestnosti dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

e) ak to umožňujú priestorové kapacity zabezpečiť v pojednávacej miestnosti dodržiavanie rozostupov 2m medzi osobami a miestami na sedenie; to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti a pre účastníkov konania a ich právnych zástupcov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mária Kolíková v. r.