Nariadenie vlády č. 400/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Platnosť od 10.11.2021
Účinnosť od 20.11.2021

OBSAH

400

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. novembra 2021,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov sa mení takto:

1. Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:

2) § 5 ods. 1 a 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú. v. EÚ L 81, 31. 3. 2016).“.

2. V § 7 sa slová „preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený“ nahrádzajú slovami „preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené“.

3. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 395/2006 Z. z.

ZOZNAM OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PRACOVNÝCH PROSTRIEDKOV

1. NA OCHRANU HLAVY

1.1. Prilby, ochranné čiapky, kukly alebo iné pokrývky hlavy proti:

1.1.1. mechanickým nebezpečenstvám, najmä proti

1.1.1.1. nárazom spôsobeným padajúcim alebo vymršteným predmetom,

1.1.1.2. kolízii s prekážkou,

1.1.1.3. statickému stlačeniu (bočné pomliaždenie),

1.1.2. tepelným nebezpečenstvám (oheň, teplo, chlad alebo horúce pevné látky vrátane roztavených kovov),

1.1.3. elektrickým šokom, najmä pri práci so živými časťami pod elektrickým napätím,

1.1.4. chemickým nebezpečenstvám,

1.1.5. neionizujúcemu žiareniu (ultrafialové, infračervené, slnečné alebo zváracie žiarenie).

1.2. Sieťky na vlasy.

2. NA OCHRANU SLUCHU

2.1. Slúchadlové chrániče na uši vrátane chráničov, ktoré možno upevniť na prilbu, aktívnych chráničov na zníženie hluku a chráničov s interkomunikačným zariadením na dorozumievanie.

2.2. Zátkové chrániče sluchu vrátane zátok do uší s amplitúdovo závislým útlmom a individuálne prispôsobených zátok do uší.

3. NA OCHRANU ZRAKU A TVÁRE

3.1. Okuliare, ochranné okuliare alebo štíty na ochranu tváre (v relevantných prípadoch šošovky na lekársky predpis) proti:

3.1.1. mechanickým nebezpečenstvám,

3.1.2. tepelným nebezpečenstvám,

3.1.3. neionizujúcemu žiareniu (ultrafialové, infračervené, slnečné alebo zváracie žiarenie),

3.1.4. ionizujúcemu žiareniu,

3.1.5. chemickým alebo biologickým nebezpečenstvám (pevné aerosóly alebo kvapaliny).

4. NA OCHRANU DÝCHACÍCH ORGÁNOV

4.1. Filtračné prostriedky, najmä proti:

4.1.1. časticiam,

4.1.2. plynom,

4.1.3. časticiam a plynom,

4.1.4. pevným aerosólom alebo kvapalným aerosólom.

4.2. Izolačné zariadenia vrátane zariadení s prívodom vzduchu.

4.3. Zariadenia na záchranu vlastnými prostriedkami.

4.4. Potápačský výstroj.

5. NA OCHRANU HORNÝCH KONČATÍN

5.1. Ochranné rukavice (palčiaky alebo rukavice s ochranou ramena) proti:

5.1.1. mechanickým nebezpečenstvám,

5.1.2. tepelným nebezpečenstvám (sálavé teplo, plamene alebo chlad),

5.1.3. elektrickému šoku a pri práci so živými časťami pod elektrickým napätím (antistatické, vodivé alebo izolačné rukavice),

5.1.4. chemickým nebezpečenstvám,

5.1.5. biologickým nebezpečenstvám,

5.1.6. ionizujúcemu žiareniu alebo rádioaktívnej kontaminácii,

5.1.7. neionizujúcemu žiareniu (ultrafialové, infračervené, slnečné alebo zváracie žiarenie),

5.1.8. vibračným nebezpečenstvám.

5.2. Ochranné návleky na prsty na ochranu prstov.

6. NA OCHRANU DOLNÝCH KONČATÍN A OCHRANU PROTI ŠMYKU

6.1. Obuv, najmä topánky, v niektorých prípadoch vrátane drevákov, obuvi s ochrannou špicou, na ochranu pred:

6.1.1. mechanickými nebezpečenstvami,

6.1.2. nebezpečenstvom pošmyknutia,

6.1.3. tepelnými nebezpečenstvami (teplo, plamene alebo chlad),

6.1.4. elektrickým šokom a pri práci so živými časťami pod elektrickým napätím (antistatická, vodivá alebo izolačná obuv),

6.1.5. chemickými nebezpečenstvami,

6.1.6. vibračnými nebezpečenstvami,

6.1.7. biologickými nebezpečenstvami.

6.2. Odnímateľné chrániče priehlavku proti mechanickým nebezpečenstvám.

6.3. Chrániče kolena proti mechanickým nebezpečenstvám.

6.4. Gamaše proti mechanickým, tepelným, chemickým alebo biologickým nebezpečenstvám.

6.5. Doplnky, najmä snímateľné hroty na ľad, sneh alebo na iné šmykľavé plochy.

7. NA OCHRANU KOŽE

7.1. Ochranné krémy na ochranu pred:

7.1.1. neionizujúcim žiarením (ultrafialové, infračervené, slnečné alebo zváracie žiarenie),

7.1.2. ionizujúcim žiarením,

7.1.3. chemickými nebezpečenstvami,

7.1.4. biologickými nebezpečenstvami,

7.1.5. tepelnými nebezpečenstvami (teplo, plamene alebo chlad).

8. NA OCHRANU TELA

8.1. Osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu pred pádom z výšky, najmä zaťahovacie zachytávače pádu, celotelové popruhy, sedacie popruhy, polohovacie pásy a laná na udržiavanie pracovnej pozície, tlmiče pádovej energie, pohyblivé zachytávače pádu vrátane kotviacej šnúry, zariadenia na nastavenie lana, kotviace zariadenia, ktoré nie sú určené na trvalé upevnenie a ktoré si nevyžadujú zapínanie pred použitím, svorky, laná a záchranné pásy.

8.2. Ochranné oblečenie vrátane ochrany celého tela (obleky alebo kombinézy) alebo časti tela (gamaše, nohavice, bundy, vesty, zástery, chrániče kolena, kapucne alebo kukly) na ochranu pred:

8.2.1. mechanickými nebezpečenstvami,

8.2.2. tepelnými nebezpečenstvami (teplo, plamene alebo chlad),

8.2.3. chemickými nebezpečenstvami,

8.2.4. biologickými nebezpečenstvami,

8.2.5. ionizujúcim žiarením alebo rádioaktívnou kontamináciou,

8.2.6. neionizujúcim žiarením (ultrafialové, infračervené, slnečné alebo zváracie žiarenie),

8.2.7. elektrickým šokom a pri práci so živými časťami pod elektrickým napätím (antistatické, vodivé alebo izolačné ochranné oblečenie),

8.2.8. zamotaním alebo zachytením.

8.3. Záchranné vesty na prevenciu pred utopením a plávacie pomôcky.

8.4. Osobné ochranné pracovné prostriedky na vizuálnu signalizáciu prítomnosti používateľa.“.

4. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 395/2006 Z. z.

ZOZNAM PRÁC, PRI KTORÝCH SA POSKYTUJÚ OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Tabuľka č. 1: FYZIKÁLNE NEBEZPEČENSTVÁ

NebezpečenstváDotknutá časť tela Typ osobného ochranného pracovného prostriedkuPráce, pri ktorých sa použije zodpovedajúci typ osobného ochranného pracovného prostriedkuSektory alebo odvetvia
FYZIKÁLNE – MECHANICKÉ
Náraz spôsobený padajúcimi alebo vymrštenými predmetmi, kolízia s prekážkou alebo vysokotlakovými tryskamilebka
ochranná prilba
- práce na lešení, pod ním alebo v jeho blízkosti alebo práce vo výške
- práce na nosných konštrukciách alebo cestné práce
- zdvíhanie alebo montáž debnení
- montáž alebo demontáž lešenia
- montážne alebo inštalačné práce
- demolačné práce
- trhacie práce, odpaľovanie ohňostrojov alebo zneškodňovanie výbušnín
- práce v jamách, výkopoch, šachtách alebo tuneloch
- práce v blízkosti výťahov, zdvíhacích zariadení, žeriavov alebo dopravníkov
- práce v podzemí, lomoch alebo otvorených výkopoch
- práce pri priemyselných peciach, kontajneroch, strojových zariadeniach, v silách, zásobníkoch alebo potrubiach
- práce na zabíjacích alebo sekacích linkách v bitúnkoch
- manipulácia s nákladom alebo doprava a skladovanie
- práce na oceľových mostoch, oceľových stavebných konštrukciách, oceľových hydraulických konštrukciách, vysokých peciach, oceliarňach, valcovniach, veľkých prepravníkoch, veľkých potrubiach, kotolniach alebo elektrárňach
- zemné práce alebo práce s kameňom
- práca so vstreľovacím náradím
- práca pri vysokých peciach, v prevádzkach s priamou redukciou, v oceliarňach, valcovniach, kovoobrábacích prevádzkach, kováčskych dielňach, dielňach pre kovanie v zápustke alebo zlievarňach
- práca zahŕňajúca jazdu na bicykli alebo mechanicky poháňanom bicykli
- lesnícke činnosti
- pozemné stavby
- inžinierske stavby
- výroba, inštalácia a údržba strojov
- stavba lodí
- ťažobný priemysel
- výroba energie
- stavba a údržba infraštruktúry - železiarsky a oceliarsky priemysel
- bitúnky
- posunovacie práce na železnici
- prístavy
- doprava a logistika
- lesné hospodárstvo
oči alebo tvár
okuliare, ochranné okuliare alebo štít na tvár
- zváranie, brúsenie alebo rozbrusovanie
- manuálne použitie kladiva
- pritužovanie alebo dlabanie
- práca s kameňom alebo jeho spracovanie
- práca so vstreľovacím náradím
- odstraňovanie častí materiálu alebo práce, pri ktorých vzniká odpad (úlomky, triesky alebo prach)
- kovanie v zápustke
- abrazívne čistenie materiálu brokmi alebo pieskom (otryskávanie)
- práca s motorovými reťazovými pílami alebo krovinorezmi
- zubnolekárske alebo chirurgické zákroky
- pozemné stavby
- inžinierske stavby
- výroba, inštalácia a údržba strojov
- stavba lodí
- ťažobný priemysel
- výroba energie
- stavba a údržba infraštruktúry
- železiarsky a oceliarsky priemysel
- kovospracujúci priemysel
- drevospracujúci priemysel
- kameňosochárstvo
- záhradníctvo
- zdravotná starostlivosť
- lesné hospodárstvo
dolné končatiny (časti)
obuv s bezpečnostnou alebo ochrannou špicou obuv s ochranou priehlavku
- práce na nosných konštrukciách alebo cestné práce
- zdvíhanie alebo montáž debnení
- montáž alebo demontáž lešenia
- demolačné práce
- trhacie práce, odpaľovanie ohňostrojov alebo zneškodňovanie výbušnín
- práca s kameňom alebo jeho spracovanie
- práce na zabíjacích alebo sekacích linkách v bitúnkoch
- práca s formami v keramickom priemysle
- práce s blokmi mrazeného mäsa alebo baleniami konzervovaných potravín
- výroba alebo spracovanie tabuľového skla alebo obalového skla
- rekonštrukčné alebo údržbárske práce
- lesnícke činnosti
- práce s betónovými alebo prefabrikovanými dielcami zahŕňajúce zdvíhanie alebo montáž debnení
- práce na dvoroch alebo v skladoch dodávateľa
- práce na streche
- práca na oceľových mostoch, oceľových konštrukciách budov, stožiaroch, vežiach, výťahoch, oceľových hydraulických konštrukciách, vysokých peciach, oceliarňach, valcovniach, veľkých kontajneroch, veľkých potrubiach, žeriavoch, kotolniach alebo elektrárňach
- montáž kotolní, inštalácia vykurovania alebo ventilácie alebo montážne práce s kovmi
- práce pri vysokých peciach, v prevádzkach s priamou redukciou, oceliarňach, valcovniach, kovoobrábacích prevádzkach, kováčskych dielňach, dielňach pre kovanie v zápustke, lisovanie za tepla alebo ťahanie drôtov
- práce v lomoch alebo otvorených výkopoch alebo odstraňovanie skládok uhlia
- práca s formami v keramickom priemysle
- obkladanie pecí v keramickom priemysle
- posunovacie práce na železnici
- pozemné stavby
- inžinierske stavby
- výroba, inštalácia a údržba strojov
- stavba lodí
- ťažobný priemysel
- výroba energie
- stavba a údržba infraštruktúry
- železiarsky a oceliarsky priemysel
- bitúnky
- doprava a skladovanie
- spracovateľský priemysel
- sklársky priemysel
- lesné hospodárstvo
Pády spôsobené pošmyknutímchodidlo
obuv s protišmykovou úpravou
- práce na šmykľavých povrchoch
- práce vo vlhkom prostredí
- upratovacie (čistiace) práce
- pozemné stavby
- inžinierske stavby
- stavba lodí
- bitúnok
- potravinársky priemysel
- záhradníctvo
- rybolov
Pády z výšky alebo pády do hĺbkycelé telo
osobný ochranný pracovný prostriedok určený na zabránenie pádu alebo na jeho zadržanie
- práce na lešení- pozemné stavby
- inžinierske stavby
- stavba lodí
- údržba infraštruktúry
Vibrácieruky
ochranné rukavice
- práca s ručne ovládanými nástrojmi- výrobná sféra - stavebníctvo - inžinierske stavby
Statické stlačenie častí telakoleno (časť nohy)
chránič kolena
- inštalácia blokov, dlaždíc alebo dlažby na podlahy- pozemné stavby - inžinierske stavby
chodidlo
obuv s bezpečnostnou špicou
- demolačné práce - manipulácia s nákladom- pozemné stavby - inžinierske stavby - doprava a skladovanie - údržba
Mechanické zranenia (odreniny, perforácie, rezné rany, pricviknutia, rany alebo bodnutia)oči alebo tvár
okuliare, ochranné okuliare alebo štít na tvár
- práca s ručne ovládaným náradím
- zváranie alebo kovanie
- zváranie alebo rozbrusovanie
- dlabanie
- práca s kameňom alebo jeho spracovanie
- odstraňovanie častí materiálu alebo práce, pri ktorých vzniká odpad (úlomky, triesky alebo prach)
- kovanie v zápustke
- odstraňovanie alebo roztrieštenie úlomkov
- abrazívne čistenie materiálu brokmi alebo pieskom (otryskávanie)
- práca s motorovými reťazovými pílami alebo krovinorezmi
- pozemné stavby
- inžinierske stavby
- stavba lodí
- ťažobný priemysel
- výroba energie
- údržba infraštruktúry
- železiarsky a oceliarsky priemysel
- kovospracujúci priemysel
- drevospracujúci priemysel
- kameňosochárstvo
- záhradníctvo
- lesné hospodárstvo
ruky
ochranné rukavice
- práce s oceľovými konštrukciami
- manipulácia s predmetmi s ostrými hranami s výnimkou prác, pri ktorých je nebezpečenstvo zachytenia rukavice
- pravidelné rezanie s použitím ručného noža pre výrobu alebo spracovanie mäsa
- výmena nožov rezacích strojov
- lesnícke činnosti
- pozemné stavby
- inžinierske stavby
- stavba lodí
- údržba infraštruktúry
- výrobné sféry
- potravinársky priemysel
- bitúnky
- lesné hospodárstvo
- záhradníctvo
predlaktia
osobný ochranný pracovný prostriedok na ochranu horných končatín
- vykosťovanie alebo rezanie- potravinársky priemysel - bitúnky
trup, brucho alebo dolné končatiny
ochranná zástera, gamaše nohavice odolné proti prieniku, nohavice odolné proti prerezaniu
- pravidelné rezanie s použitím ručného noža pre výrobu alebo spracovanie mäsa
- lesnícke činnosti
- potravinársky priemysel
- bitúnky
- lesné hospodárstvo
chodidlo
obuv odolná proti prieniku
- práce na nosných konštrukciách alebo cestné práce
- demolačné práce
- zdvíhanie alebo montáž debnení
- lesnícke činnosti
- pozemné stavby
- inžinierske stavby
- stavba lodí
- ťažobný priemysel
- lesné hospodárstvo
Zamotanie alebo zachytenie celé telo
ochranný odev používaný v prípade nebezpečenstva zamotania do pohyblivých častí
- stavba strojov
- výroba ťažkých úžitkových vozidiel
- strojárstvo
- stavebníctvo
- poľnohospodárstvo
FYZIKÁLNE – HLUK
Hlukuši
osobný ochranný pracovný prostriedok na ochranu sluchu
- práca s kovovými lismi
- práca s náradím
- práca pozemného personálu na letisku
- práca s energetickými nástrojmi
- trhacie práce, odpaľovanie ohňostrojov alebo zneškodňovanie výbušnín
- práca s baranidlom
- práca s drevom alebo textilom
- hutnícky priemysel
- spracovateľský priemysel
- pozemné stavby
- inžinierske stavby
- letecký priemysel
- ťažobný priemysel
FYZIKÁLNE – TEPLO
Teplo alebo oheňtvár alebo celá hlava
zvárací štít na hlavu, prilba alebo čiapka proti teplu alebo ohňu, ochranná kapucňa proti teplu alebo plameňu
- práca vo vysokých teplotách, v sálajúcom teple alebo ohni
- práca s roztavenými látkami alebo v ich blízkosti
- práca so zváracími pištoľami na plast
- železiarsky a oceliarsky priemysel
- hutnícky priemysel
- údržbárske služby
- spracovateľský priemysel
trup, brucho alebo dolné končatiny
ochranná zástera, gamaše
- zváranie alebo kovanie
- odlievanie
- železiarsky a oceliarsky priemysel
- hutnícky priemysel
- údržbárske služby
- spracovateľský priemysel
ruka
ochranné rukavice proti teplu alebo plameňu
- zváranie alebo kovanie
- práca vo vysokých teplotách, v sálajúcom teple alebo ohni
- práca s roztavenými látkami alebo v ich blízkosti
- železiarsky a oceliarsky priemysel
- hutnícky priemysel
- údržbárske služby
- spracovateľský priemysel
predlaktia
rukávy
- zváranie alebo kovanie
- práca s roztavenými látkami alebo v ich blízkosti
- železiarsky a oceliarsky priemysel
- hutnícky priemysel - údržbárske služby
- spracovateľský priemysel
chodidlo
ochranná obuv proti teplu alebo plameňu
- práca s roztavenými látkami alebo v ich blízkosti- železiarsky a oceliarsky priemysel
- hutnícky priemysel
- údržbárske služby
- spracovateľský priemysel
celé telo alebo časť tela
ochranný odev proti teplu alebo plameňu
- práca vo vysokých teplotách, v sálajúcom teple alebo ohni- železiarsky a oceliarsky priemysel
- hutnícky priemysel
- lesné hospodárstvo
Chladruka
ochranné rukavice proti chladu
chodidlo
obuv proti chladu
- práca vonku v extrémne chladných podmienkach
- práca v hlboko mraziacich priestoroch
- práca s kryogenickými kvapalinami
- pozemné stavby
- inžinierske stavby
- stavba lodí
- ťažobný priemysel
- potravinársky priemysel
- poľnohospodárstvo
- rybolov
celé telo alebo časť tela vrátane hlavy ochranný odev proti chladu- práca vonku v chladných poveternostných podmienkach
- práca v hlboko mraziacich priestoroch
- pozemné stavby
- inžinierske stavby
- stavba lodí
- ťažobný priemysel
- potravinársky priemysel
- poľnohospodárstvo
- rybolov
- doprava a skladovanie
FYZIKÁLNE – ELEKTRICKÉ
Elektrický šok (priamy alebo nepriamy kontakt)celá hlava
dielektrická prilba
ruky
dielektrické rukavice
chodidlo
dielektrická obuv
celé telo, celá ruka, chodidlo
vodivý osobný ochranný pracovný prostriedok určený na nosenie kvalifikovanými osobami pri práci pod elektrickým napätím pri menovitom napätí do 800 kV a 600 kV DC
- práca so živými časťami pod elektrickým napätím alebo v blízkosti živých častí pod elektrickým napätím
- práca na elektrických systémoch
- výroba energie
- prenos a rozvod elektrickej energie
- údržba priemyselných zariadení
- pozemné stavby - inžinierske stavby
Statická elektrinaruky
antistatické rukavice
chodidlo
antistatická alebo vodivá obuv
celé telo
antistatický odev
- manipulácia s plastmi alebo kaučukom
- nalievanie, zber alebo nakladanie do kontajnera
- práca v blízkosti veľmi nabitých prvkov, najmä pásových dopravníkov
- manipulácia s výbušninami
- spracovateľský priemysel
- potravinársky priemysel
- balenie rastlín
- výroba, skladovanie alebo preprava výbušnín
FYZIKÁLNE – ŽIARENIE
Neionizujúce žiarenie vrátane slnečného žiarenia okrem priameho pozorovaniahlava
čiapka alebo prilba
- práca vonku- rybolov
- poľnohospodárstvo
- pozemné stavby
- inžinierske stavby
oči
okuliare, ochranné okuliare alebo štít na tvár
- práca v sálavom teple
- obsluha pecí
- práca s laserom
- práca vonku
- zváranie alebo rezanie plameňom
- fúkanie skla
- práca s germicídnymi lampami
- železiarsky a oceliarsky priemysel
- spracovateľský priemysel
- rybolov
- poľnohospodárstvo
celé telo (koža)
osobný ochranný pracovný prostriedok proti prírodnému alebo umelému ultrafialovému žiareniu
- práca vonku
- elektrotroskové zváranie
- práca s germicídnymi lampami
- práca so xenónovými lampami
- pozemné stavby
- inžinierske stavby
- stavba lodí
- ťažobný priemysel
- výroba energie
- údržba infraštruktúry
- rybolov
- poľnohospodárstvo
- lesné hospodárstvo
- záhradníctvo
- potravinársky priemysel
- výroba plastov
- tlačiarenský priemysel
Ionizujúce žiarenieoči
okuliare, ochranné okuliare proti ionizujúcemu žiareniu ruky ochranné rukavice proti ionizujúcemu žiareniu
- práca s röntgenologickými zariadeniami
- práca v oblasti lekárskej rádiologickej diagnostiky
- práca s rádioaktívnymi výrobkami
- zdravotná starostlivosť
- veterinárna starostlivosť
- zariadenie na úpravu a spracovanie rádioaktívneho odpadu
- výroba energie
trup, brucho alebo iná časť tela ochranná zástera proti röntgenovému žiareniu, plášť, vesta alebo sukňa proti röntgenovému žiareniu- práca s röntgenologickými zariadeniami
- práca v oblasti lekárskej rádiologickej diagnostiky
- zdravotná starostlivosť
- veterinárna starostlivosť
- zubnolekárska starostlivosť
- urológia
- chirurgia
- intervenčná rádiológia
- laboratóriá
hlava
pokrývka hlavy alebo čiapka osobný ochranný pracovný prostriedok na ochranu pred poškodením mozgu
- práca v lekárskych röntgenologických pracoviskách alebo zariadeniach
- práca v oblasti lekárskej rádiologickej diagnostiky
- zdravotná starostlivosť
- veterinárna starostlivosť
- zubnolekárska starostlivosť
- urológia
- chirurgia
- intervenčná rádiológia
časť tela
osobný ochranný pracovný prostriedok na ochranu štítnej žľazy osobný ochranný pracovný prostriedok na ochranu pohlavných žliaz
- práca s röntgenologickými zariadeniami
- práca v oblasti lekárskej rádiologickej diagnostiky
- zdravotná starostlivosť
- veterinárna starostlivosť
celé telo
ochranný odev proti ionizujúcemu žiareniu
- práca v oblasti lekárskej rádiologickej diagnostiky
- práca s rádioaktívnymi výrobkami
- výroba energie
- zariadenie na úpravu a spracovanie rádioaktívneho odpadu

Tabuľka č. 2: CHEMICKÉ NEBEZPEČENSTVÁ

NebezpečenstváDotknutá časť tela Typ osobného ochranného pracovného prostriedkuPráce, pri ktorých sa použije zodpovedajúci typ osobného ochranného pracovného prostriedkuSektory alebo odvetvia
CHEMICKÉ – AEROSÓLY
Pevné (prach, výpary, dym, vláknina alebo nanomateriál)dýchacie cesty
osobný ochranný pracovný prostriedok na ochranu dýchacích ciest proti časticiam
- demolačné práce
- trhacie práce, odpaľovanie ohňostrojov alebo zneškodňovanie výbušnín
- brúsenie alebo leštenie povrchov
- práca s azbestom
- práca s materiálmi pozostávajúcimi z nanočastíc alebo obsahujúcimi nanočastice
- zváranie
- kominárske práce
- práca pri obkladaní pecí alebo lejacích panví s možnosťou výskytu prachu
- práca v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s možnosťou výskytu dymov s ťažkými kovmi
- práca v blízkosti sadzobne vysokej pece
- pozemné stavby
- inžinierske stavby
- stavba lodí
- ťažobný priemysel
- železiarsky a oceliarsky priemysel
- kovospracujúci priemysel
- drevospracujúci priemysel
- automobilový priemysel
- kameňosochárstvo
- farmaceutický priemysel
- zdravotná starostlivosť
- príprava cytostatík
ruky
chemické ochranné rukavice a ochranný krém ako dodatok alebo príslušenstvo ochrany
- práca s azbestom
- práca s materiálmi pozostávajúcimi z nanočastíc alebo obsahujúcimi nanočastice
- pozemné stavby
- inžinierske stavby
- stavba lodí
- údržba priemyselných zariadení
celé telo
ochranný odev proti pevným časticiam
- demolačné práce
- práca s azbestom
- práca s materiálmi pozostávajúcimi z nanočastíc alebo obsahujúcimi nanočastice
- kominárske práce
- príprava prípravkov na ochranu rastlín
- pozemné stavby
- inžinierske stavby
- stavba lodí
- údržba priemyselných zariadení
- poľnohospodárstvo
oči
okuliare alebo ochranné okuliare a štít na tvár
- práca s drevom
- práca na ceste
- ťažobný priemysel
- kovospracujúci priemysel
- drevospracujúci priemysel
- inžinierske stavby
Kvapalné (opary a hmly)dýchacie cesty
osobný ochranný pracovný prostriedok na ochranu dýchacích ciest proti časticiam
- povrchová úprava najmä nanášanie náterových látok, abrazívne čistenie
- čistenie povrchov
- hutnícky priemysel
- spracovateľský priemysel
- automobilový priemysel
ruky
chemické ochranné rukavice
- povrchová úprava
- čistenie povrchov
- práca s rozprašovačmi kvapalín
- práca s kyselinami alebo žieravými roztokmi, dezinfekčnými prostriedkami alebo žieravými čistiacimi látkami
- hutnícky priemysel
- spracovateľský priemysel
- automobilový priemysel
celé telo
chemický ochranný odev
- povrchová úprava
- čistenie povrchov
- hutnícky priemysel
- spracovateľský priemysel
- automobilový priemysel
CHEMICKÉ – KVAPALINY
Ponorenie, postriekanie, rozprášenie alebo vytrysknutieruky
chemické ochranné rukavice
- práca s rozprašovačmi kvapalín
- práca s kyselinami, žieravými roztokmi, dezinfekčnými prostriedkami alebo žieravými čistiacimi prostriedkami
- spracovanie povrchových materiálov
- činenie
- práca v kaderníctvach alebo salónoch krásy
- textilný a odevný priemysel
- upratovací (čistiaci) priemysel
- automobilový priemysel
- odvetvia krásy a kaderníckych služieb
predlaktia
chemické ochranné rukávy
- práca s kyselinami, žieravými roztokmi, dezinfekčnými prostriedkami alebo žieravými čistiacimi prostriedkami- chemický priemysel
- upratovací (čistiaci) priemysel - automobilový priemysel
chodidlo
chemická ochranná vysoká obuv
- práca s rozprašovačmi kvapalín
- práca s kyselinami, žieravými roztokmi, dezinfekčnými prostriedkami alebo žieravými čistiacimi prostriedkami
- textilný a odevný priemysel
- upratovací (čistiaci) priemysel
- automobilový priemysel
celé telo
chemický ochranný odev
- práca s rozprašovačmi kvapalín
- práca s kyselinami, žieravými roztokmi, dezinfekčnými prostriedkami alebo žieravými čistiacimi prostriedkami
- chemický priemysel
- upratovací (čistiaci) priemysel
- automobilový priemysel
- poľnohospodárstvo
CHEMICKÉ – PLYNY ALEBO PARY
Plyny alebo parydýchacie cesty
osobný ochranný pracovný prostriedok na ochranu dýchacích ciest proti plynom
- povrchová úprava, najmä nanášanie náterových látok, abrazívne čistenie
- čistenie povrchov
- práca vo fermentačných alebo destilačných miestnostiach
- práca v cisternách alebo vyhnívacích nádržiach
- práca v nádržiach, stiesnených priestoroch alebo plynových plameňových peciach s možnosťou výskytu nebezpečného plynu alebo nedostatku kyslíka
- kominárske práce
- práca s dezinfekčnými prostriedkami alebo žieravými čistiacimi prostriedkami
- práca v blízkosti plynových konvertorov alebo plynového potrubia vysokej pece
- hutnícky priemysel
- automobilový priemysel
- spracovateľský priemysel
- upratovací (čistiaci) priemysel
- výroba alkoholických nápojov
- čistiarne odpadových vôd
- zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov
- chemický priemysel
- petrochemický priemysel
ruky
chemické ochranné rukavice
- povrchová úprava
- čistenie povrchov
- práca vo fermentačných alebo destilačných miestnostiach
- práca v cisternách alebo vyhnívacích nádržiach
- práca v nádržiach, stiesnených priestoroch alebo plynových plameňových peciach s možnosťou výskytu nebezpečného plynu alebo nedostatku kyslíka
- hutnícky priemysel
- automobilový priemysel
- spracovateľský priemysel
- výroba alkoholických nápojov
- čistiarne odpadových vôd
- zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov
- chemický priemysel
- petrochemický priemysel
celé telo
chemický ochranný odev
- povrchová úprava
- čistenie povrchov
- práca vo fermentačných alebo destilačných miestnostiach
- práca v cisternách alebo vyhnívacích nádržiach
- práca v nádržiach, stiesnených priestoroch alebo plynových plameňových peciach s možnosťou výskytu nebezpečného plynu alebo nedostatku kyslíka
- hutnícky priemysel
- automobilový priemysel
- spracovateľský priemysel
- výroba alkoholických nápojov
- čistiarne odpadových vôd
- zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov
- chemický priemysel
- petrochemický priemysel
oči
okuliare, ochranné okuliare alebo štít na tvár
- nanášanie náterov striekaním
- práca s drevom
- ťažobné práce
- automobilový priemysel
- spracovateľský priemysel
- ťažobný priemysel
- chemický priemysel
- petrochemický priemysel

Tabuľka č. 3. BIOLOGICKÉ NEBEZPEČENSTVÁ

NebezpečenstváDotknutá časť tela Typ osobného ochranného pracovného prostriedkuPráce, pri ktorých sa použije zodpovedajúci typ osobného ochranného pracovného prostriedkuSektory alebo odvetvia
BIOLOGICKÉ – NACHÁDZAJÚCE SA V AEROSÓLOCH
Pevné alebo kvapalnédýchacie cesty
osobný ochranný pracovný prostriedok na ochranu dýchacích ciest proti časticiam
- práca, ktorá zahŕňa kontakt s ľudským telom alebo telovými tekutinami alebo tkanivami zvierat - práca v prítomnosti biologických faktorov- zdravotná starostlivosť - veterinárne kliniky - laboratóriá klinickej analýzy - vedecké laboratóriá - zariadenia pre seniorov - domáca opatrovateľská služba - čistiarne odpadových vôd - zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov - potravinársky priemysel - biochemická výroba
ruky
ochranné rukavice proti mikroorganizmom
celé telo alebo časť tela
ochranný odev proti biologickému nebezpečenstvu
oči alebo tvár
okuliare, ochranné okuliare alebo štít na tvár
- práca, ktorá zahŕňa kontakt s ľudským telom alebo telovými tekutinami alebo tkanivami zvierat
- práca v prítomnosti biologických faktorov
- zdravotná starostlivosť
- veterinárne kliniky
- laboratóriá klinickej analýzy
- vedecké laboratóriá
- zariadenia pre seniorov
- domáca opatrovateľská služba
- čistiarne odpadových vôd
- zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov
- potravinársky priemysel
BIOLOGICKÉ – NACHÁDZAJÚCE SA V KVAPALINÁCH
Priamy alebo nepriamy kontaktruky
ochranné rukavice proti mikroorganizmom
celé telo alebo časť tela
ochranný odev proti biologickému nebezpečenstvu
oči alebo tvár
ochranné okuliare alebo štít na tvár
- práca, ktorá zahŕňa kontakt s ľudským telom alebo telovými tekutinami alebo tkanivami zvierat
- práca v prítomnosti biologických faktorov
- zdravotná starostlivosť
- veterinárne kliniky
- laboratóriá klinickej analýzy
- vedecké laboratóriá
- zariadenia pre seniorov
- domáca opatrovateľská služba
- čistiarne odpadových vôd
- zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov
- potravinársky priemysel
- lesné hospodárstvo
Postriekanie, rozprášenie, alebo vytrysknutieruky
ochranné rukavice proti mikroorganizmom
- práca, ktorá zahŕňa kontakt s ľudským telom alebo telovými tekutinami alebo tkanivami zvierat
- práca v prítomnosti biologických faktorov
- zdravotná starostlivosť
- veterinárne kliniky
- laboratóriá klinickej analýzy
- vedecké laboratóriá
- zariadenia pre seniorov
- domáca opatrovateľská služba
- čistiarne odpadových vôd
- zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov
- potravinársky priemysel
predlaktia
ochranné rukávy proti mikroorganizmom
- práca, ktorá zahŕňa kontakt s ľudským telom alebo telovými tekutinami alebo tkanivami zvierat
- práca v prítomnosti biologických faktorov
- zdravotná starostlivosť
- veterinárne kliniky
- laboratóriá klinickej analýzy
- vedecké laboratóriá
- zariadenia pre seniorov
- domáca opatrovateľská služba
- čistiarne odpadových vôd
- zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov
- potravinársky priemysel
dolné končatiny
ochranné galoše a gamaše
- práca, ktorá zahŕňa kontakt s ľudským telom alebo telovými tekutinami alebo tkanivami zvierat
- práca v prítomnosti biologických faktorov
-zdravotná starostlivosť
- veterinárne kliniky
- laboratóriá klinickej analýzy
- vedecké laboratóriá
- zariadenia pre seniorov
- domáca opatrovateľská služba
- čistiarne odpadových vôd
- zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov
- potravinársky priemysel
celé telo
ochranný odev proti biologickému nebezpečenstvu
- práca, ktorá zahŕňa kontakt s ľudským telom alebo telovými tekutinami alebo tkanivami zvierat
- práca v prítomnosti biologických faktorov
- zdravotná starostlivosť
- veterinárne kliniky
- laboratóriá klinickej analýzy
- vedecké laboratóriá
- zariadenia pre seniorov
- domáca opatrovateľská služba
- čistiarne odpadových vôd
- zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov
- potravinársky priemysel
BIOLOGICKÉ – NACHÁDZAJÚCE SA V MATERIÁLOCH, OSOBÁCH ALEBO ZVIERATÁCH
Priamy alebo nepriamy kontaktruky
ochranné rukavice proti mikroorganizmom
celé telo alebo časť tela
ochranný odev proti biologickým faktorom
oči alebo tvár
ochranné okuliare alebo štít na tvár
- práca, ktorá zahŕňa kontakt s ľudským telom alebo telovými tekutinami alebo tkanivami zvierat
- práca v prítomnosti biologických faktorov
- zdravotná starostlivosť
- veterinárne kliniky
- laboratóriá klinickej analýzy
- vedecké laboratóriá
- zariadenia pre seniorov
- domáca opatrovateľská služba
- čistiarne odpadových vôd
- zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov
- potravinársky priemysel
- lesné hospodárstvo

Tabuľka č. 4: OSTATNÉ NEBEZPEČENSTVÁ

NebezpečenstváDotknutá časť tela Typ osobného ochranného pracovného prostriedkuPráce, pri ktorých sa použije zodpovedajúci typ osobného ochranného pracovného prostriedkuSektory alebo odvetvia
Nedostatočná rozoznateľnosťcelé telo
osobný ochranný pracovný prostriedok na vizuálnu signalizáciu prítomnosti používateľa
- práca v blízkosti pohybu vozidiel
- asfaltové práce alebo vyznačovanie dopravných značiek
- práce na železnici
- riadenie dopravných prostriedkov
- práca pozemného personálu na letiskách
- pozemné stavby
- inžinierske stavby
- stavba lodí
- ťažobný priemysel
- špedičné služby a preprava cestujúcich
Nedostatok kyslíkadýchacie cesty
izolačné prostriedky na ochranu dýchacích ciest
- práca v uzavretých priestoroch
- práca vo fermentačných alebo destilačných miestnostiach
- práca v cisternách alebo vyhnívacích nádržiach
- práca v nádržiach, stiesnených priestoroch alebo plynových plameňových peciach s možnosťou výskytu nebezpečného plynu alebo nedostatku kyslíka
- práce v šachtách, stokách alebo iných podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou
- výroba alkoholických nápojov
- inžinierske stavby
- chemický priemysel
- petrochemický priemysel
dýchacie cesty
potápačský výstroj
- práca pod vodou- inžinierske stavby
Nebezpečenstvo utopeniacelé telo
záchranná vesta
- práca na vode alebo v jej blízkosti
- práca na mori
- práca v lietadle
- rybolov
- letecký priemysel
- pozemné stavby
- inžinierske stavby
- stavba lodí
- doky a prístavy

“.

5. Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 395/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 89/656/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na používanie osobných ochranných prostriedkov pracovníkmi na pracovisku (tretia samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 393, 30. 12. 1989; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1).

2. Smernica Komisie (EÚ) 2019/1832 z 24. októbra 2019, ktorou sa menia prílohy I, II a III k smernici Rady 89/656/EHS, pokiaľ ide o výlučne technické úpravy (Ú. v. EÚ L 279, 31. 10. 2019).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. novembra 2021.


Eduard Heger v. r.