Vyhláška č. 420/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

Platnosť od 19.11.2021
Účinnosť od 19.11.2021

420

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 9. novembra 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 47 písm. c) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 6 sa slová „prílohy č. 3“ nahrádzajú slovami „vzoru zverejneného na webovom sídle ministerstva“.

2. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠10a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Ak ústredné orgány štátnej správy neposkytnú údaje potrebné na výpočet príslušného čiastkového kritéria za všetky stredné školy v príslušnom samosprávnom kraji v posudzovanom študijnom odbore alebo v posudzovanom učebnom odbore, príslušné čiastkové kritérium sa pre školský rok 2022/2023 neposudzuje. Váha ostatných čiastkových kritérií sa rovnomerne zvýši o váhu príslušného čiastkového kritéria podľa váhy jednotlivých čiastkových kritérií.“.

3. Príloha č. 3 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Branislav Gröhling v. r.