Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.09.2021 350/1996 Z. z. Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
v znení 288/2021 Z. z.
01.09.2021 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny
v znení , 356/2019 Z. z.
01.09.2021 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 310/2021 Z. z.
01.09.2021 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 252/2021 Z. z.
01.09.2021 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 252/2021 Z. z., 92/2017 Z. z.
01.09.2021 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 252/2021 Z. z.
01.09.2021 245/2008 Z. z. Školský zákon
v znení , 127/2021 Z. z.
01.09.2021 9/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
v znení , 29/2020 Z. z.
01.09.2021 153/2013 Z. z. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme
v znení , 252/2021 Z. z.
01.09.2021 92/2017 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
01.09.2021 280/2017 Z. z. Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
v znení , 309/2021 Z. z.
01.09.2021 159/2018 Z. z. Vyhláška o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného
v znení , 327/2021 Z. z.
01.09.2021 251/2018 Z. z. Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
v znení , 329/2021 Z. z.
01.09.2021 374/2018 Z. z. Novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme
v znení , 252/2021 Z. z.
01.09.2021 356/2019 Z. z. Novela zákona o ochrane prírody a krajiny
01.09.2021 443/2019 Z. z. Vyhláška o požadovaných študijných a učebných odboroch a odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov
v znení , 319/2021 Z. z.
01.09.2021 29/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
01.09.2021 170/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
01.09.2021 252/2021 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
10.09.2021 102/2020 Z. z. Nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 336/2021 Z. z.
19.09.2021 582/2006 Z. z. Nariadenie o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode
v znení , 199/2021 Z. z.
29.09.2021 22/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v znení , 342/2021 Z. z.