Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.01.2015 135/1961 Zb. Cestný zákon
v znení 488/2013 Z. z.
01.01.2015 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
v znení , 353/2014 Z. z., 335/2014 Z. z.
01.01.2015 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení , 335/2014 Z. z.
01.01.2015 50/1976 Zb. Stavebný zákon
v znení , 314/2014 Z. z.
01.01.2015 44/1988 Zb. Banský zákon
v znení , 374/2014 Z. z., 314/2014 Z. z.
01.01.2015 51/1988 Zb. Zákon o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
v znení , 314/2014 Z. z.
01.01.2015 372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch
v znení , 374/2014 Z. z.
01.01.2015 330/1991 Zb. Zákon o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
v znení , 363/2014 Z. z.
01.01.2015 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení , 399/2014 Z. z., 333/2014 Z. z.
01.01.2015 323/1992 Zb. Notársky poriadok
v znení , 335/2012 Z. z.
01.01.2015 566/1992 Zb. Zákon o Národnej banke Slovenska
v znení , 373/2014 Z. z.
01.01.2015 38/1993 Z. z. Zákon o organizácii Ústavného súdu SR o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
v znení , 353/2014 Z. z.
01.01.2015 120/1993 Z. z. Zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
v znení , 362/2014 Z. z.
01.01.2015 171/1993 Z. z. Zákon o Policajnom zbore
v znení , 307/2014 Z. z.
01.01.2015 278/1993 Z. z. Zákon o správe majetku štátu
v znení , 374/2014 Z. z.
01.01.2015 87/1995 Z. z. Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
v znení , 141/2014 Z. z.
01.01.2015 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 399/2014 Z. z., 335/2014 Z. z.
01.01.2015 202/1995 Z. z. Devízový zákon
v znení , 374/2014 Z. z.
01.01.2015 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok
v znení , 335/2014 Z. z., 335/2012 Z. z.
01.01.2015 118/1996 Z. z. Zákon o ochrane vkladov
v znení , 371/2014 Z. z.
01.01.2015 73/1998 Z. z. Zákon o príslušníkoch Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže
v znení , 307/2014 Z. z.
01.01.2015 200/1998 Z. z. Zákon o štátnej službe colníkov
v znení , 307/2014 Z. z.
01.01.2015 253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
v znení , 335/2014 Z. z.
01.01.2015 345/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k protokolu k tejto dohode
v znení , 142/2016 Z. z., 414/2014 Z. z.
01.01.2015 231/1999 Z. z. Zákon o štátnej pomoci
v znení , 374/2014 Z. z.
01.01.2015 385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich
v znení , 362/2014 Z. z., 307/2014 Z. z., 335/2012 Z. z.
01.01.2015 4/2001 Z. z. Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže
v znení , 307/2014 Z. z.
01.01.2015 147/2001 Z. z. Zákon o reklame
v znení , 373/2014 Z. z.
01.01.2015 154/2001 Z. z. Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
v znení , 362/2014 Z. z., 307/2014 Z. z., 335/2012 Z. z.
01.01.2015 223/2001 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 399/2014 Z. z.
01.01.2015 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení , 307/2014 Z. z.
01.01.2015 315/2001 Z. z. Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore
v znení , 307/2014 Z. z.
01.01.2015 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 374/2014 Z. z., 371/2014 Z. z., 213/2014 Z. z.
01.01.2015 540/2001 Z. z. Zákon o štátnej štatistike
v znení , 326/2014 Z. z.
01.01.2015 564/2001 Z. z. Zákon o verejnom ochrancovi práv
v znení , 362/2014 Z. z.
01.01.2015 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 371/2014 Z. z., 213/2014 Z. z.
01.01.2015 575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení , 335/2014 Z. z.
01.01.2015 128/2002 Z. z. Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
v znení , 373/2014 Z. z.
01.01.2015 185/2002 Z. z. Zákon o Súdnej rade SR
v znení , 362/2014 Z. z.
01.01.2015 244/2002 Z. z. Zákon o rozhodcovskom konaní
v znení , 336/2014 Z. z.
01.01.2015 291/2002 Z. z. Zákon o Štátnej pokladnici
v znení , 374/2014 Z. z.
01.01.2015 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
v znení , 333/2014 Z. z.
01.01.2015 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny
v znení , 314/2014 Z. z.
01.01.2015 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
v znení , 390/2014 Z. z.
01.01.2015 24/2003 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny
v znení , 492/2006 Z. z.
01.01.2015 322/2003 Z. z. Nariadenie o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely
v znení , 365/2014 Z. z.
01.01.2015 453/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
v znení , 310/2014 Z. z.
01.01.2015 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 298/2014 Z. z., 183/2014 Z. z., 338/2013 Z. z.
01.01.2015 504/2003 Z. z. Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, podniku a lesných pozemkov
v znení , 363/2014 Z. z.
01.01.2015 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme
v znení , 307/2014 Z. z.
01.01.2015 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení , 325/2014 Z. z.
01.01.2015 586/2003 Z. z. Zákon o advokácii
v znení , 335/2012 Z. z.
01.01.2015 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 371/2014 Z. z., 364/2014 Z. z., 333/2014 Z. z., 183/2014 Z. z.
01.01.2015 597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení , 307/2014 Z. z.
01.01.2015 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 311/2014 Z. z., 310/2014 Z. z., 5/2004 Z. z.
01.01.2015 22/2004 Z. z. Zákon o elektronickom obchode
v znení , 373/2014 Z. z.
01.01.2015 43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
v znení , 183/2014 Z. z.
01.01.2015 98/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení , 323/2014 Z. z.
01.01.2015 105/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z liehu
v znení , 530/2011 Z. z.
01.01.2015 106/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení , 218/2014 Z. z., 381/2013 Z. z.
01.01.2015 215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností
v znení , 362/2014 Z. z.
01.01.2015 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
v znení , 218/2014 Z. z.
01.01.2015 365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon
v znení , 307/2014 Z. z.
01.01.2015 371/2004 Z. z. Zákon o sídlach a obvodoch súdov SR
v znení , 336/2014 Z. z.
01.01.2015 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení , 374/2014 Z. z., 292/2014 Z. z.
01.01.2015 541/2004 Z. z. Atómový zákon
v znení , 314/2014 Z. z.
01.01.2015 564/2004 Z. z. Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
v znení , 361/2014 Z. z., 333/2014 Z. z.
01.01.2015 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 333/2014 Z. z.
01.01.2015 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 364/2014 Z. z.
01.01.2015 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
v znení , 361/2014 Z. z.
01.01.2015 583/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení , 361/2014 Z. z., 426/2013 Z. z.
01.01.2015 587/2004 Z. z. Zákon o Environmentálnom fonde
v znení , 399/2014 Z. z.
01.01.2015 639/2004 Z. z. Zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti
v znení , 488/2013 Z. z.
01.01.2015 650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
v znení , 318/2013 Z. z.
01.01.2015 652/2004 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve
v znení , 333/2014 Z. z., 307/2014 Z. z.
01.01.2015 668/2004 Z. z. Nariadenie vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
v znení , 417/2014 Z. z.
01.01.2015 690/2004 Z. z. Oznámenie, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia
v znení , 329/2014 Z. z.
01.01.2015 747/2004 Z. z. Zákon o dohľade nad finančným trhom
v znení , 374/2014 Z. z., 373/2014 Z. z.
01.01.2015 757/2004 Z. z. Zákon o súdoch
v znení , 322/2014 Z. z.
01.01.2015 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
v znení , 371/2014 Z. z.
01.01.2015 171/2005 Z. z. Zákon o hazardných hrách
v znení , 333/2014 Z. z.
01.01.2015 266/2005 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku
v znení , 373/2014 Z. z.
01.01.2015 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení , 307/2014 Z. z.
01.01.2015 305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
v znení , 310/2014 Z. z., 219/2014 Z. z.
01.01.2015 327/2005 Z. z. Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
v znení , 307/2014 Z. z.
01.01.2015 346/2005 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR
v znení , 307/2014 Z. z.
01.01.2015 538/2005 Z. z. Zákon o prírodných liečivých vodách, kúpeľoch a prírodných minerálnych vodách
v znení , 374/2014 Z. z.
01.01.2015 543/2005 Z. z. Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy
v znení , 366/2014 Z. z., 334/2014 Z. z.
01.01.2015 24/2006 Z. z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v znení , 314/2014 Z. z.
01.01.2015 125/2006 Z. z. Zákon o inšpekcii práce
v znení , 307/2014 Z. z.
01.01.2015 305/2006 Z. z. Nariadenie o emisiách plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov
v znení , 242/2014 Z. z.
01.01.2015 335/2006 Z. z. Nariadenie o typovom schválení ES poľnohospodárskych a lesných traktorov
v znení , 243/2014 Z. z.
01.01.2015 384/2006 Z. z. Nariadenie o výške pracovnej odmeny obvineným a odsúdeným
v znení , 395/2014 Z. z.
01.01.2015 492/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
01.01.2015 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa
v znení , 373/2014 Z. z.
01.01.2015 299/2007 Z. z. Nariadenie o osobných požitkoch duchovných cirkví a náboženských spoločností
v znení , 420/2014 Z. z.
01.01.2015 343/2007 Z. z. Audiovizuálny zákon
v znení , 374/2014 Z. z.
01.01.2015 419/2007 Z. z. Oznámenie o postupoch účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠF, obce a VÚC
v znení , 404/2014 Z. z.
01.01.2015 543/2007 Z. z. Zákon o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
v znení , 363/2014 Z. z.
01.01.2015 601/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
v znení , 358/2014 Z. z.
01.01.2015 639/2007 Z. z. Oznámenie o individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠP, obce a VÚC
v znení , 402/2014 Z. z.
01.01.2015 8/2008 Z. z. Zákon o poisťovníctve
v znení , 183/2014 Z. z.
01.01.2015 245/2008 Z. z. Školský zákon
v znení , 307/2014 Z. z.
01.01.2015 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
v znení , 333/2014 Z. z., 218/2014 Z. z., 361/2013 Z. z.
01.01.2015 297/2008 Z. z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom
v znení , 399/2014 Z. z.
01.01.2015 447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
v znení , 263/2014 Z. z., 219/2014 Z. z.
01.01.2015 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách
v znení , 219/2014 Z. z.
01.01.2015 528/2008 Z. z. Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
v znení , 374/2014 Z. z., 292/2014 Z. z.
01.01.2015 539/2008 Z. z. Zákon o podpore regionálneho rozvoja
v znení , 309/2014 Z. z.
01.01.2015 630/2008 Z. z. Nariadenie o rozpise finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia
v znení , 418/2014 Z. z.
01.01.2015 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke
v znení , 488/2013 Z. z.
01.01.2015 274/2009 Z. z. Zákon o poľovníctve
01.01.2015 400/2009 Z. z. Zákon o štátnej službe
v znení , 362/2014 Z. z., 325/2014 Z. z., 307/2014 Z. z.
01.01.2015 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 361/2014 Z. z., 333/2014 Z. z., 218/2014 Z. z.
01.01.2015 129/2010 Z. z. Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
v znení , 373/2014 Z. z.
01.01.2015 151/2010 Z. z. Zákon o zahraničnej službe
v znení , 325/2014 Z. z.
01.01.2015 238/2010 Z. z. Nariadenie o nadobúdaní nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom
v znení , 416/2014 Z. z.
01.01.2015 434/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR
v znení , 284/2014 Z. z.
01.01.2015 179/2011 Z. z. Zákon o hospodárskej mobilizácii
01.01.2015 378/2011 Z. z. Vyhláška o spôsobe označovania platby dane
v znení , 266/2014 Z. z.
01.01.2015 493/2011 Z. z. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
01.01.2015 530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
v znení , 323/2014 Z. z., 362/2013 Z. z.
01.01.2015 335/2012 Z. z. Novela zákona o advokácii a živnostenskom podnikaní
01.01.2015 414/2012 Z. z. Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami
v znení , 399/2014 Z. z.
01.01.2015 420/2012 Z. z. Nariadenie vlády o ustanovení národnej tabuľky frekvenčného spektra
v znení , 372/2014 Z. z.
01.01.2015 442/2012 Z. z. Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
01.01.2015 21/2013 Z. z. Nariadenie vlády o vykonávaní niektorých ustanovení Obchodného zákonníka
v znení , 303/2014 Z. z.
01.01.2015 180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy
v znení , 374/2014 Z. z.
01.01.2015 220/2013 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení
01.01.2015 228/2013 Z. z. Nariadenie vlády ustanovujúce výšku dotácie na obstaranie nájomného bytu
v znení , 354/2014 Z. z.
01.01.2015 318/2013 Z. z. Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení
01.01.2015 338/2013 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.01.2015 361/2013 Z. z. Novela zákona o registračnej pokladnici a zákona o podmienkach predaja na trhových miestach
01.01.2015 362/2013 Z. z. Novela zákona o o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
01.01.2015 381/2013 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
01.01.2015 417/2013 Z. z. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 308/2014 Z. z., 183/2014 Z. z.
01.01.2015 426/2013 Z. z. Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
01.01.2015 141/2014 Z. z. Novela nariadenia vlády 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
01.01.2015 183/2014 Z. z. Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení
01.01.2015 213/2014 Z. z. Novela zákona o bankách
01.01.2015 218/2014 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
01.01.2015 292/2014 Z. z. Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
01.01.2015 322/2014 Z. z. Novela zákona o Justičnej akadémii
01.01.2015 323/2014 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
01.01.2015 333/2014 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
02.01.2015 135/1961 Zb. Cestný zákon
v znení , 293/2014 Z. z.
02.01.2015 50/1976 Zb. Stavebný zákon
v znení , 293/2014 Z. z.
02.01.2015 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 293/2014 Z. z.
02.01.2015 309/2009 Z. z. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
02.01.2015 136/2011 Z. z. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej výroby
04.01.2015 435/2000 Z. z. Zákon o námornej plavbe
v znení , 152/2014 Z. z.
04.01.2015 152/2014 Z. z. Novela zákona o námornej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
11.01.2015 543/2005 Z. z. Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy
v znení , 366/2014 Z. z.
11.01.2015 366/2014 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
15.01.2015 401/1998 Z. z. Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení , 409/2014 Z. z.
15.01.2015 364/2004 Z. z. Vodný zákon
v znení , 409/2014 Z. z.